Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

Št. 129-51/2016-5 Ob-3154/16, Stran 2168
Svet Centra za socialno delo Velenje na podlagi sklepa 5. seje z dne 29. 9. 2016 v skladu z določili Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1) ter 27. člena Statuta Centra za socialno delo Velenje razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Velenje 
Skladno s Statutom Centra za socialno delo Velenje mora kandidat/ka poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo) in pet let delovnih izkušenj ali višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo), dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se bo sklenilo delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter vizijo razvoja zavoda naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z opombo »Ne odpiraj – prijava na razpis« na naslov: Center za socialno delo Velenje, Prešernova cesta 10, 3320 Velenje. Nepopolne vloge bodo takoj izločene.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Velenje