Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

Št. 302-1/2016-5-(46/04) Ob-3134/16, Stran 2157
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 62/16) in Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15) objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
javni razpis 
za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016, tako za spodbujanje ustanavljanja novih kot razvoja obstoječih socialnih podjetij ali poslovnih enot/podružnic na območju Mestne občine Kranj.
II. Višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Kranj (v nadaljnjem besedilu: občine) za leto 2016, na proračunski postavki 170402 Socialno podjetništvo, kontu 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Dodeljujejo se kot nepovratna sredstva, v obliki dotacij.
Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352/1, 24. 12. 2013).
Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Upošteva se kumulacija pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
III. Upravičenci
Upravičenci po tem razpisu so nepridobitne pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba (mikro, malo ali srednje podjetje), zadruga, evropska zadruga ali druga pravna oseba zasebnega prava), registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11), (v nadaljnjem besedilu: ZSocP), ki:
– imajo sedež v občini ali je v občini locirana njihova poslovna enota/podružnica,
– nameravajo ustanoviti socialno podjetje s sedežem v občini ali odpreti poslovno enoto/podružnico v občini,
– in izvedejo ali nameravajo izvesti ukrep ali naložbo (v nadaljevanju: naložba), ki bo predmet dodelitve pomoči po Pravilniku o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016–2020 (v nadaljevanju: pravilnik) na območju občine.
Posamezna opredelitev v zvezi z ugotavljanjem velikosti posamezne gospodarske družbe je zapisana v pravilniku.
IV. Splošna določila in pogoji upravičenosti
1. Splošna določila:
– upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo naložbe, upravičene po tem razpisu, katero lahko izvede v celoti in v skladu z veljavnimi predpisi,
– pomoč se dodeli na podlagi vloge in predpisane dokumentacije, opredeljene s tem javnim razpisom oziroma razpisno dokumentacijo,
– upravičenci morajo v okviru javnega razpisa predložiti izjavo o točnosti navedenih podatkov ter izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, izjavo ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja, seznam vseh, s prejemnikom pomoči, povezanih podjetij in zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– dokazila, predložena v okviru prijave na javni razpis, se upravičencem ne vračajo,
– upravičenec mora imeti za nakazilo odobrenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
Do prejema pomoči po tem razpisu niso upravičeni subjekti:
– ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do zaposlenih, občine ali do Republike Slovenije,
– ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezni, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe,
– ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
– ki so v postopku prepovedi poslovanja in prenehanja statusa socialnega podjetja na podlagi določil 20. člena ZSocP,
– ki so na seznamu subjektov, za katera v razmerju do Mestne občine Kranj veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije,
– iz sektorja ribištva in akvakulture,
– ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Državna pomoč ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanim dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,
– namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
2. Pogoji:
– naložbe se morajo izvajati na območju občine,
– naložbe v poslovne prostore in objekte morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi predpisi,
– v kolikor so objekti/poslovni prostori najeti, je potrebno za naložbe pridobiti ustrezna soglasja vseh lastnikov za izvedbo naložbe, ki je predmet javnega razpisa,
– naložbe, za katere se dodeli pomoč, se morajo uporabljati ali ostati v lasti upravičenca vsaj 2 leti od dokončanja naložbe, razen če ni v okviru posameznega namena določeno drugače,
– naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
– če je upravičenec za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči,
– upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, določeno z javnim razpisom in s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev, ter jo hraniti 3 leta po izvedenem izplačilu,
– realizacija novih delovnih mest mora biti izvedena na območju občine za obdobje najmanj enega leta.
V primeru, da se delovno razmerje novo zaposlene osebe prekine iz kateregakoli razloga pred potekom enega leta, mora upravičenec v roku 30 dni od prenehanja te zaposlitve zaposliti novo osebo v skladu s 6. členom ZSocP. Skupna dolžina obeh/vseh zaposlitev, ki so sofinancirane na podlagi tega razpisa, mora trajati najmanj 1 leto. V nasprotnem primeru mora upravičenec vrniti prejeta proračunska sredstva v roku 15 dni po preteku roka iz prejšnjega stavka v celoti oziroma sorazmerni del glede na čas zaposlitve za delovno mesto, ki se ne zagotavlja več, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev. Za novo odprto delovno mesto se šteje zaposlitev osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki po 6. členu ZSocP sodi med ranljive skupine ljudi na trgu dela, ki je bila registrirana v evidenci brezposelnih oseb najmanj en mesec pred zaposlitvijo na delovno mesto, ki je predmet prijave na razpis oziroma manj kot en mesec dni pred zaposlitvijo, v kolikor je bila zaposlena oseba vključena v program javnih del ali dokazilo o vpisu v izobraževalne programe, v kolikor gre za zaposlitev iskalca prve zaposlitve. Zaposlitev se dokazuje z overjeno fotokopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi ter potrjenim M1/M2 obrazcem. Ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali fizičnih osebah (v enotnem podjetju) in so bila za njeno zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih treh letih.
3. Upravičeni stroški:
– stroški za izvedbo postopkov (priprava ustreznih aktov ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja (pridobitev statusa),
– stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo,
– stroški najema poslovnih prostorov,
– stroški za pokritje plače delovnega mesta, ki ga zaseda oseba iz 6. člena ZSocP (bruto plača) in regres za letni dopust, malica ter prevoz na delo in iz dela,
– stroški nakupa novih strojev in nove opreme kot osnovnega sredstva ali nakupa rabljenih strojev in opreme, ki niso starejši od petih let in imajo neto sedanjo vrednost najmanj 1.000,00 EUR,
– stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih (sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti (samo za registrirane dejavnosti socialnega podjetja in največ do 5. ravni izobrazbe splošnega izobraževalnega programa ali za pridobitev ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih dejavnosti).
Zgornji upravičeni stroški se upoštevajo le, če so nastali in so plačani v obdobju od 1. 1. 2016 do 20. 11. 2016. DDV ni upravičen strošek.
4. Višina sofinanciranja
Intenzivnost dodeljene pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji znesek pa 10.000 EUR na upravičenca.
Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz drugega odstavka točke II. tega razpisa.
5. Dokazila:
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna registracija podjetja skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu, v kolikor je podjetje že registrirano,
– potrdilo pristojnega finančnega urada o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah v Republiki Sloveniji, zapadlih do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis,
– izpolnjena obrazca Izjava 1 in Izjava 2, ki sta del te razpisne dokumentacije
in v primeru uveljavljanja stroškov za izvedbo postopkov:
– računi in dokazila o plačilu računov ali predračuni oziroma ustrezna pogodba in poslovni načrt v primeru, da registracija še ni bila izvedena,
v primeru uveljavljanja stroškov prenove objektov ali poslovnih prostorov:
– fotokopija gradbenega dovoljenja, v kolikor je le-to potrebno,
– kratek povzetek projektne dokumentacije oziroma opis investicije,
– računi in dokazila o plačilu računov ali predračuni oziroma ustrezno pogodbo v primeru, da naložba še ni bila izvedena,
v primeru najema poslovnih prostorov:
– računi in dokazila o plačilu računov in fotokopijo najemne pogodbe oziroma če ta ni sklenjena, fotokopijo predpogodbe o najemu prostorov,
v primeru odpiranja novega delovnega mesta:
– fotokopija Pogodbe o zaposlitvi (iz pogodbe mora biti razvidno, da gre za zaposlitev osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki bo delo opravljala na območju občine),
– kopija potrjenega obrazca M1/M2,
– kopija prijave osebe v evidenco brezposelnih, potrjena s strani Zavoda RS za zaposlovanje,
– kopija potrdila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o priznani invalidnosti ali odločbe, s katero je priznana invalidnost, v kolikor je zaposlena invalidna oseba,
v primeru nakupa strojev in opreme:
– računi in dokazila o plačilu računov ali predračuni oziroma ustrezna pogodba v primeru, da naložba še ni bila izvedena. Iz predloženih dokumentov mora biti razviden letnik stroja oziroma opreme in navedba ali gre za novo ali rabljeno opremo oziroma stroj,
v primeru izobraževanja in usposabljanja:
– računi in dokazila o plačilu računov in verificirano potrdilo za opravljeno izobraževanje oziroma usposabljanje ali predračuni oziroma ustrezna pogodba v primeru, da izobraževanje in usposabljanje še ni bilo izvedeno,
– dokazilo o zaposlenosti udeleženca izobraževanja/usposabljanja v podjetju (kopija M1/M2 obrazca).
V. Merila: merila za vrednotenje vlog so sestavni del razpisne dokumentacije.
VI. Potrebna dokumentacija
Popolno vlogo sestavljajo izpolnjeni prijavni obrazec, zahtevane priloge in izjavi, ki so del razpisne dokumentacije. Obrazci morajo biti na ustreznih mestih podpisani in žigosani.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, prijavni obrazec, izjavi, merila za vrednotenje, vzorec pogodbe in zahtevek, je upravičencem na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani Mestne občine Kranj: http://www.kranj.si/ (rubrika Javni razpisi, naročila).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za gospodarstvo in GJS, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. 04/23-73-130, kontaktna oseba je Barbara Čirič, e-naslov: barbara.ciric@kranj.si.
VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena razpoložljiva sredstva: sredstva morajo biti dodeljena v letu 2016.
VIII. Rok in način dostave vlog
Upravičenci oddajo vloge na predpisanih razpisnih obrazcih skupaj s predpisano dokumentacijo v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali jih pošljejo po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje do 18. 10. 2016.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremljena s podatki upravičenca (naziv in naslov) ter označena z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – socialno podjetništvo 2016«.
Nepravilno oziroma nepopolno označene ovojnice bodo s sklepom zavržene.
IX. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva na območju Mestne občine Kranj, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije odločal direktor občinske uprave. Zoper sklep direktorja je dopustna pritožba županu, in sicer v roku 15 dni od prejema. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Odpiranje vlog bo praviloma 20. 10. 2016. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Upravičenca, ki je oddal nepopolno vlogo, komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih upravičenci v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog in pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa.
Mestna občina Kranj