Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2729. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2015, stran 8872.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 12. redni seji dne 22. 9. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I     R A Č U N 
proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2015, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Slovenska Bistrica so v letu 2015 realizirani v naslednjih zneskih:
Sekcija/Podsekcija/K2/K3
Realizacija 2015
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
30.497.968
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.298.060
70
DAVČNI PRIHODKI
15.744.460
700 Davki na dohodek in dobiček
13.237.526
703 Davki na premoženje
1.900.796
704 Domači davki na blago in storitve
606.138
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.553.600
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.957.567
711 Takse in pristojbine
20.358
712 Globe in druge denarne kazni
25.460
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
95.490
714 Drugi nedavčni prihodki
454.725
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
34.772
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
34.772
73
PREJETE DONACIJE
6.581
730 Prejete donacije iz domačih virov
6.581
74
TRANSFERNI PRIHODKI
12.157.984
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
4.457.316
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
7.700.667
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
571
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
571
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
29.142.961
40
TEKOČI ODHODKI 
4.423.194
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.042.241
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
155.368
402 Izdatki za blago in storitve
2.663.237
403 Plačila domačih obresti
184.021
409 Rezerve
378.326
41
TEKOČI TRANSFERI 
9.278.665
410 Subvencije
102.704
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.223.516
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
670.000
413 Drugi tekoči domači transferi
3.282.444
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
14.865.162
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
14.865.162
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
575.941
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
159.321
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
416.620
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
1.355.007
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
700.000
50
ZADOLŽEVANJE
700.000
500 Domače zadolževanje
700.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.283.853
55
ODPLAČILA DOLGA
1.283.853
550 Odplačila domačega dolga
1.283.853
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
771.154
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–583.853
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
–1.355.007
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA
751.305
Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve zaključnega računa proračuna. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, v posebnem delu so prikazani realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2015.
3. člen 
Sredstva in poraba sredstev stalne proračunske rezerve za leto 2015 so dosežena v naslednjih zneskih:
1.
Prihodki
211.121
2.
Odhodki
240.189
3.
Ostanek sredstev preteklega leta
44.597
4.
Ostanek sredstev rezerv konec leta
15.529
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2015 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Slovenska Bistrica (www.slovenska-bistrica.si).
Št. 9000-17/2016-5-0203
Slovenska Bistrica, dne 22. septembra 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.