Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2714. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov, stran 8843.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu s 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 13/10 – ZZZPF-A, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 43/12 – ZDIU12-A, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 – ZIPRS1415, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) je Občinski svet Občine Kobarid na 16. redni seji dne 22. septembra 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov 
1. člen 
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 25/15) se v naslovu beseda »plačah« nadomesti z besedo »plačilih« in črta beseda »nagradah«.
2. člen 
V prvem odstavku 1. člena se besedilo »bruto plače oziroma nagrade« nadomesti z besedilom »plačila (bruto)«.
V drugem odstavku se besedilo »dela plače« nadomesti z besedilom »plačila za opravljanje funkcije«.
V tretjem odstavku se beseda »nagrada« nadomesti z besedo »plačilo«.
3. člen 
V četrtem odstavku 3. člena se v drugem stavku črta druga vejica in besedilo »odločitev pa potrdi občinski svet«.
4. člen 
V 4. členu se besedilo »plače določijo« nadomesti z besedilom »plačilo za opravljanje funkcije določi«.
5. člen 
V naslovu II. poglavja se besedilo »PLAČE, DELA PLAČE IN NAGRADE« nadomesti z besedo »PLAČIL«.
6. člen 
V drugem odstavku 5. člena se druga beseda »plača« nadomesti z besedilom »plačilo največ«.
7. člen 
V prvem odstavku 6. člena se v prvem stavku besedilo »Del plače« nadomesti z besedo »Plačilo«, v drugem stavku pa se pred besedo »določi« doda besedo »plačilo« in črta besedilo »del plače«.
V drugem odstavku se v drugem in tretjem stavku besedilo »del plače« nadomesti z besedo »sejnina«, beseda »delo« pa se nadomesti z besedo »sejo«.
V tretjem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Plačilo letno ne sme preseči 7,5 % plače župana.«.
8. člen 
V 7. členu se beseda »nagrada« nadomesti z besedo »plačilo«.
9. člen 
V prvem odstavku 8. člena se beseda »nagrade« nadomesti z besedo »plačila«.
V drugem odstavku se besedilo »nagrade za udeležbo na sejah občinskega sveta in delovnih teles« nadomesti z besedilom »plačila za udeležbo na seji občinskega sveta in delovnih teles, če je zaradi obravnave gradiva iz pristojnosti nadzornega odbora nanjo povabljen, in sicer«. Druga in četrta vrstica tabele se črtata. V tretji in peti vrstici tabele se črta besedilo »se obravnava poročilo nadzornega odbora oziroma ko o tem«.
V tretjem odstavku se beseda »nagrade« nadomesti z besedo »plačila«. V drugi vrstici tabele se črta besedilo »krajevne skupnosti,«, v tretji vrstici tabele pa se za besedo »transferjev« doda vejica in besedilo »poslovanje krajevne skupnosti«.
V četrtem odstavku se beseda »nagrada« nadomesti z besedo »sejnina«, beseda »delo« pa z besedo »sejo«.
V petem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Plačilo letno ne sme preseči 7,5 % plače župana.«.
V šestem odstavku se besedilo »Nagrade določene« nadomesti z besedilom »Plačilo določeno«, beseda »izplačajo« pa z besedo »izplača«.
10. člen 
V drugem odstavku 10. člena se beseda »nagrada« nadomesti z besedo »sejnina«.
V tretjem odstavku se beseda »nagrade« nadomesti z besedo »plačila«.
11. člen 
V 11. členu se za besedo pravilnik doda vejica in besedilo »razen v primerih, ko je višina plačila zakonsko določena«.
12. člen 
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »plač, nagrad« nadomesti z besedo »plačil«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izplačila se izvajajo v zakonsko določenem roku.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru, da se občinski funkcionar, član delovnega telesa, nadzornega odbora ali drugega občinskega organa odpove plačilu za opravljanje funkcije oziroma povračilu stroškov, mora o tem predhodno podati pisno izjavo.«.
13. člen 
V 14. členu se besedilo »Plače in nagrade« nadomesti z besedo »Plačila«.
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/15
Kobarid, dne 22. septembra 2016
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.