Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2725. Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 8861.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB2) ter na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13, 22/14, 19/15) je Občinski svet Občine Piran na 15. redni seji dne 27. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
1. 
Na nepremičninah s parcelno številko 6458/2, 6459/2, 6460/2, 207/10, 7302/5, 7478/4, 7479/4, 1366/9, 6461/2, 3177/1, 3171/2, 5427/3, 4594/1, 4594/3, 5528/17, 5528/14, 4579/21, 4579/22, 4579/29, 4579/24, 4576/8, 4573/4, 4574/2, 4570/4, 484/6, 484/4, 7699/34 in nepremičnina s parc. št. 4572/2 vse k.o. 2631 Portorož, na nepremičninah s parcelno številko 1046/1 in 1621/4 obe k.o. 2632 Sečovlje in na nepremičnini s parcelno številko 1593/4 k.o. 2630 Piran se vzpostavi režim grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. 
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Piran izda odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa. Po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra se izpelje zaznamba o javnem dobrem na navedenih parcelah v zemljiški knjigi.
3. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-42/2011
Piran, dne 27. septembra 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo consolidato ufficiale 2) e l’art. 21 della Legge in materia edilizia (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 102/04 – T.C.U. (14/05 err. corr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Sentenza della CC, 120/06 Sentenza della CC, 126/07, 57/09 Decreto della CC, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A e 20/11 – Sentenza della CC, 57/12, 101/13, 22/14, 19/15), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 15ª seduta ordinaria, il giorno 27 settembre 2016, approva la seguente
D E L I B E R A 
1. 
Si istituisce il regime di demanio pubblico edificato di rilevanza comunale (demanio artificiale), sugli immobili interessati, particelle catastali n. 6458/2, 6459/2, 6460/2, 207/10, 7302/5, 7478/4, 7479/4, 1366/9, 6461/2, 3177/1, 3171/2, 5427/3, 4594/1, 4594/3, 5528/17, 5528/14, 4579/21, 4579/22, 4579/29, 4579/24, 4576/8, 4573/4, 4574/2, 4570/4, 484/6, 484/4, 7699/34 e 4572/2 tutte c.c. 2631 – Portorose, sugli immobili situati sulle particelle catastali n. 1046/1 e 1621/4 tutte e due c.c. 2632 – Sicciole, sia sull’immobile situato sulla particella catastale n. 1593/4 c.c. 2630 – Pirano.
2. 
Dopo l’entrata in vigore della presente delibera l’Amministrazione comunale del Comune di Pirano rilascia la decisione dichiarativa in materia di istituzione dello status di bene demaniale edificato di rilevanza locale (bene demaniale artificiale) relativamente agli immobili, di cui al pt.1 della presente delibera. Passata in giudicato la decisione sull’acquisizione dello status di bene demaniale artificiale, la stessa viene inviata al competente Ufficio tavolare che procede all’esecuzione, per l’intavolazione dello status di bene demaniale sulle particelle catastali, come sopra indicate.
3. 
La presente delibera è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 478-42/2011
Pirano, 27 settembre 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.