Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

Št. 430-0016/2016 Ob-3149/16, Stran 2162
Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lendava za leto 2015, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 5. redni seji dne 12. 3. 2015 in 6. redni seji dne 30. 9. 2015, objavlja
javni razpis 
za prodajo stavbnih zemljišč na območju industrijske cone Lendava z javnim zbiranjem ponudb 
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, matična številka: 5874645000, ID za DDV: SI27705935.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:
2.1. Javno zbiranje ponudb se nanaša na prodajo zemljišč na območju industrijske cone Lendava. Na podlagi Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje industrijska cona v Lendavi (Uradni list RS, št. 19/03, 26/04, 40/13 in 5/14) so za zemljišča, ki so predmet prodaje, predvidene naslednje dejavnosti:
– industrijska proizvodnja
– obrtne dejavnosti
– skladiščne dejavnosti
– trgovina
– splošne storitve
– gostinstvo
– parkirišča za tovorna in osebna vozila.
2.2. Predmet prodaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednja območja:
– Območje P01, ki obsega naslednja zemljišča:
– parc. št. 6449/42, k.o. 166 – Lendava, v izmeri 706 m2,
– parc. št. 6779/44, k.o. 166 – Lendava, v izmeri 8.165 m2,
– parc. št. 6779/56, k.o. 166 – Lendava, v izmeri 703 m2.
Skupne površine 9.574 m2.
– Območje P02, ki obsega naslednja zemljišča:
– parc. št. 6779/58, k.o. 166 – Lendava, v izmeri 4.946 m2.
2.3. Izhodiščna cena za nakup zemljišč iz točke 2.2 je sledeča:
Območje
Parc. št.
Površina 
v m²
Izhodiščna cena 
v EUR
P01
6779/42
6779/44
6779/56
9.574
117.531,20
P02
6779/58
4.946
84.082,00
3. Pogoji prodaje zemljišč:
3.1. Območja, ki so predmet prodaje, je mogoče kupiti kot celoto po načelu »videno kupljeno«.
3.2. Ponudba za nakup območja mora predstavljati funkcionalno celoto, sicer bo ponudba obravnavana kot neustrezna.
3.3. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo plačilo kupnine, pri čemer bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za več območij skupaj in zagotavljal večje število delovnih mest v roku 2 let.
V primeru, če bosta dva ponudnika ponudila isto kupnino za isto območje, bo imel prednost tisti ponudnik, ki bo ponudil boljši program dejavnosti v skladu s točkovanjem iz točke 6.2.
3.4. Javni razpis za zbiranje ponudb bo odprt do prodaje vseh zemljišč po območjih, vendar najdlje do 31. 12. 2016 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo vsako sredo za vse tiste vloge, ki bodo pravočasno prispele do vsakega ponedeljka v mesecu do 12. ure, v prostorih Občine Lendava.
3.5. Glede na podano ponudbo ponudnika lahko prodajalec in najugodnejši ponudnik izvedeta še dodatna pogajanja z namenom določitve prodajne cene.
V kolikor ponudnik ne bo realiziral programa, ki ga je opredelil v ponudbi, bo prodajalec zahteval vračilo zemljišča. Zavezo o realizaciji programa mora ponudnik potrditi z notarsko overjeno izjavo. Do realizacije programa po ponudbi, ponudnik nepremičnin ne sme obremeniti s stvarnimi bremeni.
Ob vračilu zemljišča bo ponudniku vrnjena kupnina brez kakršnih koli pripadajočih obresti. Vse stroške vračila zemljišča nosi ponudnik.
3.6. Območja zemljišč bodo prodana tistim ponudnikom, za katere bo imenovana komisija ugotovila in predlagala, da so podali najugodnejšo ponudbo in bodo s sklepom župana na strani prodajalca izbrani kot najugodnejši ponudniki.
3.7 Izbrani ponudnik ali ponudniki bodo morali skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika izmed ponudnikov, katerih vloge so bile uvrščene na odpiranje. V kolikor izbrani ponudnik v tem času ne bo pristopil k sklenitvi pogodbe, se bo štelo, da je ponudnik od nakupa odstopil. V tem primeru ima prodajalec pravico zadržati celotno vplačano varščino.
3.8. Ponudnik je dolžan poleg pogodbene vrednosti plačati še pripadajoč davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi.
3.9. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe in pogoj za veljavnost prodajne pogodbe. V primeru neplačila kupnine v pogodbenem roku, je prodajna pogodba razvezana brez posebne izjave pogodbenih strank.
3.10. Zemljišča, ki se prodajajo, je mogoče uporabljati izključno za namen, ki ga je ponudnik opredelil v svoji ponudbi.
3.11. Dodatni vsebinski kriteriji, ki jih bo komisija upoštevala pri ocenjevanju ponudb, so:
– tehnološki razvoj, predvidena vlaganja,
– število novih delovnih mest,
– ekološka neoporečnost gospodarske dejavnosti,
– izvozna naravnanost.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
4.1. Ponudnik, ki želi kupiti območje zemljišč, je za resnost ponudbe dolžan plačati varščino v višini 5 % izhodiščne cene posameznega območja.
4.2. Varščino je potrebno plačati na podračun Občine Lendava, št. 01259-0100012919. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo območja zemljišča, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno za nakup,
– priloge iz točke 4.6. in iz razpisne dokumentacije.
4.4. Ponudniki lahko oddajo popolno ponudbo z vsemi prilogami vsak dan v tednu. Vloge, ki bodo prispele do vsakega ponedeljka do 12. ure, se bodo uvrstile v postopek odpiranja še isti teden v sredo, vse ostale vloge se bodo uvrstile v postopek odpiranja v naslednjem tednu v sredo.
4.5. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ponudba, ne odpiraj! Javni razpis – prodaja stavbnih zemljišč v industrijski coni« na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Na ovojnici mora biti točen naslov ponudnika.
4.6. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– priglasitveni list (samostojni podjetniki),
– izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– boniteta ponudnika – obrazec S.BON-1 in BON-2,
– povzetek programa izvajanja dejavnosti na lokaciji, skupaj z vplivi na okolje ter število neposredno in posredno ustvarjenih novih delovnih mest za obdobje 1 do 5 let,
– povzetek poslovnega načrta za petletno obdobje, v katerem mora biti jasno opredeljena in opisana dejavnost ter načrti razvoja za petletno obdobje, na podlagi katerega bo komisija lahko ocenila ponudnika po kriterijih iz točke 3.11 ter
– vse naštete priloge s seznama razpisnih obrazcev, ki je priloga razpisne dokumentacije.
5. Dodatne informacije
Dodatne in podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Občini Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, pri kontaktni osebi: Aleksandra Kreslin, tel. 02/577-25-56, e-mail: sandra.kreslin@lendava.si.
Ogled nepremičnin in dokumentacije je možen v času uradnih ur po predhodnem dogovoru, interesenti pa lahko vprašanja v zvezi s tem javnim pozivom posredujejo tudi po elektronski pošti na zgoraj navedeni naslov.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1. Odpiranje prispelih ponudb ne bo javno.
6.2. Komisija bo prispele ponudbe ocenjevala na podlagi:
– ponujene cene,
– predloženega programa izvajanja dejavnosti na lokaciji in poslovnega načrta za petletno obdobje ter števila novih delovnih mest,
– razvojnih učinkov na okolje,
– bonitete ponudnika in terminskega plana aktiviranja nepremičnine.
6.3. Prispele ponudbe se točkujejo po naslednjih kriterijih:
– do 45 % = cena
– do 25 % = čas aktiviranja investicije oziroma programa in boniteta ponudnika
– do 20 % = nova delovna mesta
– do 10 % = kriteriji iz točke 3.11.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
6.4. Odločitev župana je dokončna.
6.5. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko kadarkoli ustavi začeti postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla brez navajanja razlogov ponudnikom, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Besedilo javnega zbiranja ponudb skupaj z razpisno dokumentacijo je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lendava: www.lendava.si, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija skupaj s situacijo št. 1: območja prodaje – lokacijski načrt za območje industrijske cone v Lendavi in situacijo 2: območja prodaje – dejansko stanje zemljišč na območju industrijske cone v Lendavi.
Občina Lendava – Lendva Község