Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

VL 77118/2016 Os-3086/16, Stran 2185
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX 006, Ljubljana, proti dolžnici Ines Kokalj, Celovška cesta 150, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa zak. zast. odv. Mojca Zupančič, Nazorjeva ul. 12, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 2.506,25 EUR, sklenilo:
Dolžnici Ines Kokalj, Celovška cesta 150, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mojca Zupančič, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2016