Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2716. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8844.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 23. člena Zakona o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo UPB1, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/14, 7/15) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 13. redni seji dne 28. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 891/51, k.o. 2169 – Kranjska Gora.
II. 
Pri nepremičnini parc. št. 891/51, k.o. 2169 – Kranjska Gora se izbriše zaznamba javnega dobra.
III. 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kranjska Gora, dne 29. septembra 2016
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.