Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2726. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2016, stran 8862.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 13. seji dne 22. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Rečica ob Savinji za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.271.797
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.599.089
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.436.280
700 Davki na dohodek in dobiček
1.309.465
703 Davki na premoženje
80.955
704 Domači davki na blago in storitve
45.760
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
162.809
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
126.149
711 Takse in pristojbine
1.300
712 Denarne kazni 
1.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.960
714 Drugi nedavčni prihodki
31.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
78.845
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
60.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
18.845
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
593.863
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
352.457
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU 
241.406
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.034.076
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
753.248
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
151.444
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
23.437
402 Izdatki za blago in storitve 
545.318
403 Plačila domačih obresti
9.200
409 Rezerve
23.849
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
736.122
410 Subvencije
56.040
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
422.623
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
64.314
413 Drugi tekoči domači transferi 
193.145
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
513.506
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
513.506
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
31.200
430 Investicijski transferi 
0
431 Investicijski transferi 
16.200
432 Investicijski transferi
15.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
237.721
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
32.000
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
32.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
290.779
55
ODPLAČILA DOLGA
290.779
550 Odplačila domačega dolga 
290.779
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–21.058
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–258.779
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.-IX.)
–237.721
9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo
21.058
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016-12
Rečica ob Savinji, dne 22. septembra 2016
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.