Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2708. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016, stran 8833.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 12. redni seji dne 22. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 (Uradni list RS, št. 31/16) se tretji stavek v prvem odstavku 13. člena spremeni tako, da se glasi: »Posredni proračunski uporabniki proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 250.000 eur in izdajajo poroštva do skupne višine 25.000 eur.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0044/2015-5
Cerkno, dne 22. septembra 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.