Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2704. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2016, stran 8820.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 108. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 13. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2016 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
I. rebalans 2016 (EUR)
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.278.748,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.097.137,00
70
DAVČNI PRIHODKI
6.912.867,00
700 Davki na dohodek in dobiček
5.856.147,00
703 Davki na premoženje
764.220,00
704 Domači davki na blago in storitve
292.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.184.270,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.171.770,00
711 Takse in pristojbine
10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
161.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
821.500,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
100.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
100.000,00
73
PREJETE DONACIJE
15.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.066.611,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
400.311,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
666.300,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.119.942,63
40
TEKOČI ODHODKI
2.163.873,23
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
396.227,19
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
75.095,61
402 Izdatki za blago in storitve 
1.471.858,19
403 Plačila domačih obresti
132.391,44
409 Rezerve
88.300,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.069.603,76
410 Subvencije
348.280,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.534.427,51
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
251.584,95
413 Drugi tekoči domači transferi
935.311,30
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.683.065,64
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.683.065,64
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
203.400,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
135.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
68.400,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
158.805,37
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POPVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINIS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
698.488,86
55
ODPLAČILA DOLGA
698.488,86
550 Odplačila domačega dolga
698.488,86
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–539.683,49
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–698.488,86
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)
–158.805,37
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2014
539.683,49
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku se objavita na spletni strani Občine Brezovica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 21/16
Brezovica, dne 29. septembra 2016
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.