Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2713. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2016, stran 8842.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2016 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2016 (Uradni list RS, št. 9/15 in 6/16) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.056.193
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.713.504
70
DAVČNI PRIHODKI
9.318.427
700 Davki na dohodek in dobiček
7.926.427
703 Davki na premoženje
1.146.000
704 Domači davki na blago in storitve
246.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.395.077
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.122.249
711 Takse in pristojbine
15.000
712 Denarne kazni
36.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10.000
714 Drugi nedavčni prihodki
211.828
72
KAPITALSKI PRIHODKI
314.400
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
124.400
722 Prihodki od prodaje zemlj. in nematerialnega premoženja
190.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.028.289
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
959.594
741 Prejeta sred. iz državn. proračuna iz sredstev pror. EU
68.695
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.269.070
40
TEKOČI ODHODKI
3.237.968
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
772.448
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
115.284
402 Izdatki za blago in storitve
2.251.702
403 Plačila domačih obresti
85.534
409 Rezerve
13.000
41
TEKOČI TRANFERI
6.170.231
410 Subvencije
203.570
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.079.059
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
589.551
413 Drugi tekoči domači transferi
2.298.051
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.504.101
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.504.101
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
356.770
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
122.475
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
234.295
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.212.877
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL.
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.705.662
50
ZADOLŽEVANJE 
1.705.662
500 Domače zadolževanje
1.705.662
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
527.777
55
ODPLAČILA DOLGA
527.777
550 Odplačila domačega dolga
527.777
IX.
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–34.992
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.177.885
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)
1.212.877
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
34.992
9009 Splošni sklad za drugo
34.992
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
3. člen 
Spremeni se 5. točka in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta lahko zadolži do višine 1.705.662 EUR.
Občina v letu 2016 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoči položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2016.
Št. 410-369/2014
Črnomelj, dne 29. septembra 2016
Županja 
Občina Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.