Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

Ob-3168/16, Stran 2148
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.
1. Pravna podlaga
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320) (v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 966/2012/EU, Euratom) in njena izvedbena uredba,
– Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65),
– Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom EU Uredbe o skupnih določbah,
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15),
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16 v nadaljevanju: ZIPRS 1617),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16),
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016,
– Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16 in 55/16),
– Odlok o spremembi Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/16),
– Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, julij 2015, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja javnega razpisa in pogodbe,
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, junij 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja javnega razpisa in pogodbe,
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, april 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja javnega razpisa in pogodbe,
– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, programsko obdobje 2014–2020, julij 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja javnega razpisa in pogodbe,
– Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, avgust 2015, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja javnega razpisa in pogodbe,
– Smernice o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006,
– Smernice organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objavljene na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja javnega razpisa in pogodbe,
– Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljene na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja javnega razpisa in pogodbe,
– Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja javnega razpisa in pogodbe,
– Shema državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. sheme: BE03-2399245-2015/I),
– Odločitev o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 3-1/1/MGRT/0 za »Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2016–2017 – Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV16/17) z dne 4. 10. 2016,
– Zakon o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15),
– Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15),
– Program dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2016 in 2017, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 20. redni seji dne 9. 2. 2016 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 23. 2. 2016, št. 302-2/2016/29,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016,
– Pogodba št.: SPIRIT-2016,2017/PROCESNI VAVČER – BU, IJ o izvajanju in financiranju javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017, sklenjena med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 7. 6. 2016.
2. Posredniški organ in izvajalski organ
Posredniški organ je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: posredniški organ).
Izvajalski organ je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalski organ).
3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17) (v nadaljevanju: javni razpis) je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management …).
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »dodana vrednost na zaposlenega v MSP«, merjen na dan 31. 12. 2018.
V okviru javnega razpisa bomo podprli okvirno 150 podjetij.
4. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
5. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljni skupini: mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.
Upravičenci so podjetja: (i) ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji), (ii) ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, (iii) za katere se izda sklep o dodelitvi sredstev in (iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.
6. Regija izvajanja
Regiji izvajanja sofinanciranih operacij po predmetnem javnem razpisu sta Vzhodna in Zahodna kohezijska regija.
Prijavitelj bo moral v vlogi opredeliti kohezijsko regijo v kateri bo izvajal aktivnosti sofinancirane operacije. Aktivnosti sofinancirane operacije se lahko izvajajo le v kohezijski regiji, kjer ima prijavitelj sedež ali poslovno enoto / podružnico. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register.
Sprememba regije izvajanja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju. Razdelitev slovenskih občin na Vzhodno oziroma Zahodno kohezijsko regijo je razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla v kohezijski regiji, ki jo je navedel upravičenec v vlogi, izvajalski organ odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
7. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo izvajalski organ odstopil od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
7.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
a. prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba1, samostojni podjetnik posameznik2 ali zadruga z omejeno odgovornostjo3. Prijavitelj je lahko tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici EU s poslovnim naslovom podružnice v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju predmetnega javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz te alineje uporabljajo termini »prijavitelj« / »upravičenec« / »podjetje«),
1Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15, ZGD-1).
2Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje ZGD-1.
3Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZZad).
b. prijavitelj ne opravlja dejavnost v:
– sektorju ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop do finančnih sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za inovacije za MSP ter pomoč za prikrajšane in invalidne delavce,
– primarnem sektorju kmetijske proizvodnje, z izjemo nadomestila za dodatne stroške, ki niso stroški prevoza v najbolj oddaljenih regijah, kakor je določeno v členu 15(2)(b), pomoči za svetovanje v korist MSP, pomoči za financiranje tveganja, pomoči za raziskave in razvoj, pomoči za inovacije v MSP, pomoči za varstvo okolja, pomoči za usposabljanje ter pomoči za prikrajšanje delavce in invalide,
– sektorju premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24),
– sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, 
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
d. po velikosti prijavitelj spada med malo ali srednje veliko podjetje. Za opredelitev velikosti prijavitelja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe 651/2014/EU4. Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge I Uredbe št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje,
4 Dokument je objavljen na tej povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=SL (Priloga I je na str. 70).
e. prijavitelj ni v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G) in 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU,
f. prijavitelj na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
g. prijavitelj ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – pop.),
h. prijavitelj med upravičenimi stroški ne uveljavlja stroškov povezanih z aktivnostmi, ki so povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom,
i. prijavitelj ima poravnane obveznosti do Republike Slovenije, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do Republike Slovenije ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom oziroma da ni davčni dolžnik in ni javno objavljen na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
j. prijavitelj ima poravnane obveznosti do zaposlenih,
k. prijavitelj za iste upravičene stroške ni in ne bo prejel sredstev iz drugih javnih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja),
l. prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
m. glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do posredniškega organa v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
n. dejanski lastnik/i prijavitelja v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12-ZIS-E, 19/14) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
o. prijavitelj v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje5finančne konstrukcije prijavljene operacije.
5Iz vloge mora biti razvidno, da ima prijavitelj v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva v okviru predmetnega javnega razpisa. Pri določitvi višine pričakovanih sredstev mora prijavitelj upoštevati določila točke 13 predmetnega javnega razpisa.
7.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Posebni pogoji za kandidiranje so:
a. prijavitelj mora imeti na lokaciji izvajanja aktivnosti operacije na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na predmetni javni razpis zaposlenih6 vsaj 10 oseb za polni delovni čas,
6V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT in 33/16 – PZ-F), veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas. V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po predmetnem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna osnova 005).
b. prijavitelj je oddal vlogo na predmetni javni razpis pred začetkom izvajanja operacije (spodbujevalni učinek v skladu s 6. členom Uredbe 651/2014/EU),
c. v primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec ne krši pravila kumulacije pomoči, kar pomeni, da se pomoč za iste upravičene stroške lahko komulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč,
d. v primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec ne krši pravila, da se pomoč ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči oziroma zneski državnih pomoči,
e. v primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec v času trajanja pogodbe o sofinanciranju ne nastopa v vlogi zunanjega izvajalca drugim prijaviteljem na predmetni javni razpis,
f. prijavitelj ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z izbranim zunanjim izvajalcem ali svetovalcem/i,
g. prijavitelj lahko na predmetni javni razpis kandidira samo z eno vlogo.
8. Zunanji izvajalci in svetovalci
V vlogi bo moral prijavitelj navesti zunanjega izvajalca in svetovalca/e, ki bo/bodo storitev v imenu zunanjega izvajalca opravil/i. Zunanji izvajalec in svetovalec/i so dolžni o opravljenem delu pripraviti poročila.
V okviru predmetnega javnega razpisa lahko zunanji izvajalec sodeluje z največ desetimi (kvota sodelovanj) upravičenci hkrati oziroma posamezni svetovalec z največ petimi (kvota sodelovanj) upravičenci hkrati. V ta namen bo za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa komisija, navedena v 16. točki tega javnega razpisa, vzpostavila evidenco, iz katere bo razvidno, kateri zunanji izvajalci oziroma svetovalci so navedeni v vlogah, v katerem časovnem obdobju naj bi se svetovanje opravilo in ali so bile vloge odobrene za sofinanciranje ali ne. V primeru, da bo komisija v postopku obravnave vloge ugotovila, da je prijavitelj v vlogi navedel zunanjega izvajalca oziroma svetovalca, ki je že zapolnil kvoto sodelovanj z upravičenci, se taka vloga v skladu z določili 16. točke predmetnega javnega razpisa zavrne. Na kvoto vplivajo le podatki iz tistih vlog, ki bodo odobrene za sofinanciranje.
Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. Svetovalec/i, ki bo/bodo v imenu zunanjega izvajalca opravil/i svetovanja upravičencem, bo/bodo moral/i biti v pogodbenem ali delovnem razmerju z zunanjim izvajalcem. Vsak svetovalec mora izkazovati izkušnje iz svetovanja s področja izboljšanja poslovnih procesov podjetjem z vsaj 10 zaposlenimi, in sicer vsaj tri reference od vključno 2010 leta dalje. Svetovalec bo moral na poziv izvajalskega organa na vpogled predložiti pogodbe, sklenjene s podjetji, ki jih bo navedel v Obrazcu št. 4 (Reference svetovalca), in sicer za namen preverjanja resničnosti navedb v omenjenemu obrazcu. V primeru, da izvajalski organ, posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ali drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organ (v nadaljevanju: nadzorni organi) po podpisu pogodbe o sofinanciranju z upravičencem ugotovi, da je svetovalec navajal neresnične podatke v Obrazcu št. 4, bo izvajalski organ odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Upravičenec bo moral v poročilu, ki ga bo predložil k prvemu zahtevku za izplačilo, navesti kako je pri izboru zunanjega izvajalca upošteval načelo gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni ter navesti dokazila o izboru zunanjega izvajalca (tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija s katero izkaže preveritev tržnih cen; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora upravičenec navesti dokumentacijo, s katero lahko izkaže, da je preveril tržne cene). K prvemu zahtevku za izplačilo bo moral upravičenec priložiti kopijo sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem (ki ne sme biti sklenjena pred datumom oddaje vloge na predmetni javni razpis), ki se nanaša na svetovalne storitve v okviru sofinancirane operacije na predmetni javni razpis in dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca, ki jo je navedel v poročilu k prvemu zahtevku.
9. Način izvedbe operacije
Upravičenec bo moral vzpostaviti projektno skupino za izvajanje izboljšav poslovnih procesov, ki mora biti sestavljena vsaj iz dveh članov zaposlenih pri upravičencu. V projektni skupini mora sodelovati tudi predstavnik vodstva upravičenca. Projektna skupina se mora z izbranim/i svetovalcem/i sestajati vsaj enkrat mesečno in o tem voditi oštevilčene zapisnike sestankov, ki bodo sestavni del kontrole operacije. Na sestankih z izbranim/i svetovalcem/i mora biti prisotna vsaj polovica članov projektne skupine. Pri izvajanju operacije lahko poleg članov projektne skupine sodelujejo tudi drugi zaposleni.
10. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
10.1. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
Št. točk
1
Število zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije
40
2
Število področij (poslovnih funkcij) na katere bo vplivala operacija
30
3
Število svetovalnih srečanj projektne skupine s svetovalcem/i na mesec
20
4
Širši družbeni vpliv 
10
Skupaj
100
Maksimalno število točk je 100.
V skladu z Merili za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 z dne 17. 4. 2015 za 3. prednostno os, prednostno naložbo 3.1. in specifični cilj 3.1.2 spadajo prva tri merila v kategorijo meril »Ocena kakovosti in izvedljivosti projekta (kot npr. sposobnost nosilcev za izvedbo projekta – človeški, materialni in finančni viri)«, četrto merilo pa v kategorijo meril »Širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive itd.«.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v točki III razpisne dokumentacije.
10.2. Postopek izbora
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 60 točk in v vlogah navedeni zunanji izvajalec oziroma svetovalec/i, ki ne presegajo dovoljene kvote svetovanj.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij (»zaprošena višina subvencije« iz Obrazcev št. 3), ki so dosegle prag števila točk in pri katerih sodelujejo zunanji izvajalci in svetovalci, ki ne presegajo dovoljene kvote svetovanj, presega razpoložljiva razpisana sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije, bodo razpoložljiva razpisana sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk. V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo prejele višje število točk pri merilu št. 1. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 1, bodo imele prednost vloge, ki so prejele višje št. točk pri merilu št. 2. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 2, bodo imele prednost vloge, ki so prejele višje št. točk pri merilu št. 3. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 3, bodo imele prednost vloge, ki so prejele višje št. točk pri merilu št. 4. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 4, bodo imele prednost vloge, ki so bile oddane prej.
V kolikor znesek pod »Zaprošena višina subvencije« v vlogi prijavitelja, ki bi imela na osnovi meril naslednja možnost prejeti sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije in je hkrati v vlogi naveden zunanji izvajalec in svetovalec/i, ki ne presegajo kvote svetovanj, presega razpoložljiva sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije, sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije lahko ostanejo nerazporejena.
11. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za javni razpis
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 3.000.000 EUR.
Proračunska postavka
Regija
%
Leto 2017
160063 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU
Vzhodna
67
2.010.000
160065 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU
Zahodna
33
990.000
Skupaj
100
3.000.000
Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je:
– Vzhodna kohezijska regija v razmerju 75 % / 25 %
– Zahodna kohezijska regija v razmerju 70 % / 30 %
Sredstva slovenske udeležbe za financiranje operacije predstavljajo lastna sredstva upravičenca.
Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti upravičenec sam.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Izvajalski organ si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike
Financiranje upravičenih stroškov po predmetnem javnem razpisu bo potekalo skladno z veljavnimi pravili Evropske kohezijske politike, shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MSP – pomoč za svetovanje v korist MSP«, (št. sheme: BE03-2399245-2015/I) in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (dostopne na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Pomoč ne daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega. Pomoč upravičencem ne omejuje možnosti izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
13. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški
Intenzivnost pomoči
Znesek pomoči
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve 
v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov)
Do vključno 50 % upravičenih stroškov
Od 3.000,00 EUR do največ 20.000,00 EUR na vlogo
Neupravičeni stroški
Svetovalne storitve ne smejo biti trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne smejo nanašati na običajne stroške poslovanja podjetij, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje in podobno.
Delo zunanjih izvajalcev oziroma svetovalcev, če je opredeljeno kot pavšalno plačilo v odstotku celotnih stroškov operacije oziroma posamezne dejavnosti.
Delo zaposlenih (pri upravičencu) v vlogi svetovalcev na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb.
Davek na dodano vrednost (DDV).
Upravičeni stroški in izdatki bodo morali nastati v obdobju od datuma oddaje vloge do najkasneje 15. 9. 2017.
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prične z dnem oddaje vloge na javni razpis. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali od dne oddaje vloge in izdatki, nastali do datuma izstavitve drugega zahtevka za sofinanciranje oziroma najkasneje do 15. 9. 2017. Javni7 izdatki za nastale upravičene stroške lahko nastanejo do 31. 12. 2017.
Operacija se ne sme zaključiti pred iztekom 200 dni od datuma oddaje vloge na ta javni razpis, skrajni rok za zaključek operacije je 15. 9. 2017.
Če se bo operacija začela izvajati pred dnem oddaje vloge, ne bo upravičena do sofinanciranja. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov ipd., se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na predmetni javni razpis.
Tveganje glede izvajanja operacije pred datumom izdaje sklepa o dodelitvi sredstev nosi prijavitelj.
7Izdatki izvajalskega organa.
14. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Financiranje po predmetnem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili Evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.
Upravičenost sofinanciranja bo izvajalski organ preverjal v okviru vsakokratne presoje zahtevkov za izplačilo, na način in z dinamiko, opredeljeno v javnem razpisu in podpisani pogodbi o sofinanciranju, in sicer ob upoštevanju vseh pravnih podlag navedenih v razpisni dokumentaciji.
Izvajalski organ bo sofinanciral operacijo upravičenca glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov, ki so oziroma bodo nastali in bili plačani do 15. 9. 2017. Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci v posameznem obdobju financiranja dokazujejo z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih. Končni znesek subvencije je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani izvajalskega organa. Izvajalski organ lahko zahteva, da upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki zajemajo dokazila, ki jih je potrebno priložiti v skladu z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (dostopna na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in ostalimi navodili izvajalskega organa.
Način financiranja in poročanja bo določen s pogodbo med izvajalskim organom in upravičencem. Vzorca pogodbe in zahtevka za izplačilo sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Izplačila izvajalskega organa so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa izvajalskega organa za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko izvajalski organ prekliče javni razpis z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in izdane sklepe o dodelitvi sredstev ali skladno s pogodbo določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom izvajalskega organa, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe.
Upravičenci bodo morali izstaviti dva zahtevka za izplačilo:
– prvi zahtevek za izplačilo v višini do 1/2 pogodbene vrednosti:
– do 10. 3. 2017 (upravičenci, ki so oddali vlogo na 1. rok za oddajo vlog),
– do 7. 4. 2017 (upravičenci, ki so oddali vlogo na 2. rok za oddajo vlog),
– do 11. 5. 2017 (upravičenci, ki so oddali vlogo na 3. rok za oddajo vlog),
– do 15. 6. 2017 (upravičenci, ki so oddali vlogo na 4. rok za oddajo vlog),
– drugi zahtevek za izplačilo:
– v obdobju od 200 dni od datuma oddaje vloge na predmetni javni razpis do najkasneje 15. 9. 2017.
Do zgoraj navedenih datumov mora izvajalski organ fizično prejeti zahtevke za izplačilo s prilogami in dokazili. Po 15. 9. 2017 izvajalski organ zahtevkov za izplačilo iz naslova predmetnega javnega razpisa ne bo več sprejemal.
Dokumentacija, ki jo bodo morali upravičenci predložiti ob uveljavljanju sofinanciranja upravičenih stroškov, je navedena v točki I razpisne dokumentacije.
15. Priprava vloge (popolna vloga) in način prijave
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Vsa zahtevana vpisna polja na obrazcih morajo biti izpolnjena. Prijavitelj podatke v obrazce vpisuje v polja označena z rumeno barvo in na mesta v besedilih, kjer je narisana črta. Vsi finančni podatki v vlogi morajo biti v evrih (EUR). Izračuni morajo biti pravilni in prikazani na dve decimalni mesti in zaokroženi navzdol. Pri izpolnjevanju obrazcev mora prijavitelj upoštevati določila predmetnega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih.
Prijavitelj izpolni Obrazce št. 1, 2, 3 in 5 ter jih natisne. Zakoniti zastopnik prijavitelja podpiše Obrazce št. 1, 2 in 3 in jih žigosa, če prijavitelj pri poslovanju uporablja žig. Od svetovalca/ev pridobi izpolnjen/e in podpisan/e Obrazec/e št. 4. Obrazce št. 1, 2, 3 in 4 vloži v pisemsko ovojnico, ki jo zapre in opremi z Obrazcem št. 5. Pisemsko ovojnico odda izvajalskemu organu:
– po pošti ali
– osebno v sprejemni pisarni izvajalskega organa v času njegovih uradnih ur od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
Naslov izvajalskega organa za oddajo vloge je: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Stroški priprave in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.
Izvajalski organ vlog ne bo vračal prijaviteljem, razen v primerih, kot jih določa ta javni razpis.
16. Roki za oddajo vlog, odpiranje in obravnava vlog
Roki za oddajo vlog so:
1. rok: 10. 11. 2016,
2. rok: 8. 12. 2016,
3. rok: 11. 1. 2017,
4. rok: 15. 2. 2017.
Prejete vloge na posamezen rok za oddajo vlog bo odprla komisija, imenovana s strani odgovorne osebe izvajalskega organa, v roku največ osem dni od izteka posameznega roka za oddajo vlog.
Vloge, ki ne bodo oddane v zaprti in pravilno opremljeni pisemski ovojnici, bodo s sklepom zavržene ter praviloma8 neodprte vrnjene pošiljatelju.
8Neodprte pisemske ovojnice se bodo odprle v primeru, ko iz pisemske ovojnice ne bo razvidnega pošiljatelja.
Vloge, ki bodo oddane po zadnjem roku za oddajo vlog, bodo s sklepom zavržene ter praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Pravilno opremljene in pravočasne vloge se bodo odpirale po vrstnem redu oddaje vlog na pošto (datum, ura, minuta poštnega žiga) oziroma osebno v sprejemno pisarno izvajalskega organa (datum, ura, minuta). Vloge se bodo v vrstni red razvrstile od najzgodnejše do najkasnejše oddane vloge. V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve na pošto, datum pa bo razviden, se kot ura in minuta upoštevata 23:59. V primeru, da na pisemski ovojnici ne bodo navedeni ne datum, ne ura in ne minuta predložitve na pošto, se kot datum, ura in minuta oddaje vloge upošteva datum, ura in minuta fizičnega prejema vloge na naslov izvajalskega organa. Slednje velja tudi v primeru, če bo datum na pisemski ovojnici neberljiv.
Odprte vloge bo komisija obravnavala po naslednjem postopku:
– vloge, ki ne bodo pripravljene v slovenskem jeziku, bodo s sklepom zavržene,
– obravnava vlog z vidika formalne popolnosti. Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjene Obrazce št. 1, 2, 3 in 4. V kolikor vloga ne bo formalno popolna, bo komisija prijavitelja pisno pozvala na dopolnitev vloge z navedbo roka za dopolnitev vloge, ki ni daljši od 15 dni. V kolikor bo prijavitelj vlogo dopolnil v delu za katerega ni bil pozvan na dopolnitev, bo vloga s sklepom zavržena. Vloga, katero prijavitelj ne bo pravočasno dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bo s sklepom zavržena. Predmet dopolnitve ne bodo deli vloge, ki bi vplivali na oceno vloge po merilih določenih v predmetnem javnem razpisu9,
9Razen v primeru, če prijavitelj k vlogi ni priložil Obrazca št. 3.
– obravnava prijavitelja z vidika izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev za kandidiranje. Komisija bo lahko pogoje preverjala v javno dostopnih evidencah ali zahtevala dodatne obrazložitve s strani prijavitelja. V primeru razhajanja med podatki v vlogi in podatki v javno dostopnih evidencah, komisija upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. Vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje, bo s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika ustreznosti izbranega zunanjega izvajalca in svetovalca/ev. V primeru, da iz vloge prijavitelja ne bo razvidno, da izbrani zunanji izvajalec in svetovalec/i izpolnjujejo določila 8. točke predmetnega javnega razpisa (razen v delu preverbe kvot svetovanj zunanjih izvajalcev in svetovalcev, ki se preverijo po ocenjevanju vlog), bo vloga prijavitelja s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika skladnosti s predmetom in namenom predmetnega javnega razpisa. Vloga prijavitelja, ki ne bo skladna s predmetom in namenom predmetnega javnega razpisa, bo s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika upravičenih stroškov, intenzivnosti in zneska pomoči ter obdobja izvajanja operacije. V kolikor bo iz vloge prijavitelja razvidno, da želi pridobiti subvencijo za neupravičene stroške ali da želi pridobiti previsoko intenzivnost pomoči ali previsok oziroma prenizek pričakovan znesek pomoči (»Zaprošena višina subvencije«) ali da je obdobje izvajanja operacije v neskladju z določili predmetnega javnega razpisa, bo vloga prijavitelja s sklepom zavrnjena,
– ocenitev vloge na podlagi meril za ocenjevanje vlog, v kolikor pri odprti vlogi niso ugotovljene nepravilnosti kot jih opredeljujejo zgornje alineje tega odstavka,
– preverba kvote svetovanj zunanjih izvajalcev in svetovalcev iz vlog, ki so presegle prag števila točk, ki je opredeljen v 10. točki predmetnega javnega razpisa. Vloge se bodo v vrstni red za preverbo kvote svetovanj zunanjih izvajalcev in svetovalcev razvrstile na podlagi časa, ko je bila vloga oddana10 kot popolna. Prednost imajo vloge, ki so bile kot popolne oddane prej. Vloge, v katerih bodo navedeni zunanjih izvajalci in svetovalci, ki so zapolnili kvoto, bodo s sklepom zavrnjene.
10Čas oddaje popolne vloge se ugotavlja na način kot ga opredeljuje peti odstavek 16. točke javnega razpisa.
Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obravnave vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj mora pojasnilo posredovati v predpisanem roku, v nasprotnem primeru bo komisija o pomenu informacij odločala na podlagi informacij, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi.
Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obravnave vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Prijavitelj mora dokazila posredovati v predpisanem roku, v nasprotnem primeru komisija navedb v vlogi ne bo upoštevala.
17. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev odloči zakoniti zastopnik izvajalskega organa oziroma pooblaščena oseba s sklepom na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija. Prijavitelji bodo o izidu predmetnega javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od izteka posameznega roka za oddajo vlog, na katerega so oddali vlogo.
Tisti prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi sredstev, bodo v podpis prejeli tudi pogodbo. Izvajalski organ si pridružuje pravico do spremembe vzorca pogodbe. Če prijavitelj v roku 14 dni od prejema poziva na podpis pogodbe le-te ne podpiše in vrne izvajalskemu organu (pošlje po pošti ali dostavi fizično v sprejemno pisarno izvajalskega organa v času uradnih ur; šteje se, da je bila vrnitev podpisane pogodbe opravljena pravočasno, če je bila podpisana pogodba oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka s priporočeno pisemsko pošiljko oziroma oddana v sprejemno pisarno izvajalskega organa v času njegovih uradnih ur najkasneje zadnji dan roka), se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se v takem primeru lahko namenijo za sklepanje novih pogodb.
Prijavitelj, ki se s sklepom ne strinja, lahko v 30 dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi upravičenci.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani izvajalskega organa, posredniškega organa in na spletni strani www.eu-skladi.si. Upravičenci so dolžni po zaključku operacije, ki je predmet sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu, na poziv izvajalskega organa, posredniškega organa ali organa upravljanja sodelovati pri promocijskih aktivnostih predstavitev dobrih praks.
18. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje
Upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
19. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati izvajalskemu organu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe 1303/2013/EU.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem začetnem datumu za hrambo dokumentacije, bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani izvajalskega organa.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
20. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor bodo izvajali nadzorni organi.
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, izvajalski organ pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati izvajalski organ o izvedenih ukrepih.
21. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
22. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z vsebino predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 in s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo izvajalski organ lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
23. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in izvajalskemu organu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko izvajalski organ odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko izvajalski organ zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Upravičenec je po zaključeni operaciji dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njega zahtevali nadzorni organi. V primeru, da upravičenec takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko izvajalski organ zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
24. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
25. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec izvajalskega organa ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev izvajalskega organa o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
26. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo izvajalski organ odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
27. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, izvajalski organ pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost financiranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje oziroma zneska pomoči.
V kolikor se ugotovi da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo ali da je znesek pomoči nižji od 3.000,00 EUR oziroma višji od 20.000,00 EUR, izvajalski organ zahteva vračilo viška že izplačanih sredstev (sredstva izplačana nad dovoljeno stopnjo ali zneskom pomoči) ali vračilo vseh izplačanih sredstev (skupna izplačana sredstva so nižja od 3.000,00 EUR) skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
28. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija, ki vsebuje (i) navodila, (ii) besedilo javnega razpisa, (iii) podrobnejšo predstavitev meril za ocenjevanje vlog, (iv) obrazce za pripravo vloge in (v) vzorec pogodbe s prilogami, je na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si ali na sedežu izvajalskega organa v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski naslov vavcer@spiritslovenia.si, s pripisom »Procesni vavčer 2016/2017 – razpisna dokumentacija«. Izvajalski organ ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.
29. Dodatne informacije: uradne informacije o tem javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci izvajalskega organa, in sicer na podlagi prejetega pisnega zaprosila, ki je posredovan prek navadne ali elektronske pošte (naslov za pošiljanje elektronske pošte je vavcer@spiritslovenia.si). Izvajalski organ pisna zaprosila sprejema do 10. 2. 2017. Zaprosilo naj bo označeno s »Procesni vavčer 2016/2017 – vprašanje«. Izvajalski organ ni dolžan posredovati informacij v zvezi s predmetnim javnim razpisom, če iz pisnega zaprosila ni razvidne zahtevane označbe. Izvajalski organ bo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja v roku petih delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.
SPIRIT Slovenija, javna agencija