Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2744. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice, stran 8893.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US in 111/13), 3. člena Zakon o športu (Uradni list RS, 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 17. redni seji dne 27. 9. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, postopek, pogoji in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev ter medsebojne pravice in obveznosti med Občino Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občina) in prejemnikom sredstev, namenjenih za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: aktivnosti).
2. člen 
Predmet sofinanciranja so aktivnosti, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki, namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni in turistični akterji ter z njimi pospešujejo kulturne, športne in turistične programe ter promocijo občine. Mednje spada organizacija in izvedba:
– kulturnih aktivnosti (koncerti, predstave, razstave, proslave, okrogle mize, delavnice in druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi kulturnih dejavnosti na lokalni in širši ravni),
– športno-rekreativnih aktivnosti,
– aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine na lokalni in širši ravni (festivali, sejmi, delavnice, pohodi …),
– ter ostale aktivnosti in prireditve skladno s proračunom občine.
Namen sofinanciranja aktivnosti je krepitev druženja, socialnih stikov, medgeneracijskega sodelovanja, športnega udejstvovanja, promocije ter ohranjanje kulturne identitete na območju občine.
3. člen 
Prijavitelj za posamezno aktivnost je lahko le eden izmed organizatorjev, ki za isto vrsto aktivnosti lahko pridobi sredstva samo iz enega proračunskega vira občine.
II. UPRAVIČENCI 
4. člen 
Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti po tem pravilniku, so:
– pravne osebe (društva, gasilska društva, mladinski sveti, zavodi in njim sorodne institucije, gospodarske družbe, fizične osebe z registrirano dejavnostjo) s sedežem v Občini Šmarješke Toplice,
– pravne osebe iz prejšnje alineje s sedežem izven Občine Šmarješke Toplice, če aktivnost za katere se namenja sredstva izvedejo na območju Občine Šmarješke Toplice.
Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo izkazati najmanj enoletno delovanje.
5. člen 
Upravičenci, ki prejmejo sredstva iz občinskega proračuna so dolžni v svojih promocijskih gradivih in medijih navesti, da je aktivnost sofinancirala občina.
III. JAVNI RAZPIS IN NAČIN SOFINANCIRANJA 
6. člen 
Višina sredstev za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti se zagotovi v proračunu občine za posamezno leto. Sredstva se dodeljujejo od začetka veljavnosti odloka o proračunu občine za posamezno leto, na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh občine in na oglasni deski Občine Šmarješke Toplice.
Javni razpis se objavi enkrat ali, po potrebi, dvakrat letno.
Če v proračunu občine ni zagotovljenih sredstev za sofinanciranje aktivnosti, se javni razpis ne izvede.
7. člen 
Sofinanciranje aktivnosti se izvede po njihovi realizaciji, če z ustreznimi dokazili dokažejo nastanek finančnih obveznosti in izvedbo aktivnosti.
Odobrena sredstva se upravičencu nakažejo na podlagi popolnega zahtevka, ki so mu priložena vsebinsko in finančno poročilo ter ustrezna dokazila (računi in potrdila o plačilu) o izvedbi aktivnosti. Upravičencu se sredstva izplačajo v 30 dneh po prejemu popolnega zahtevka oziroma skladno z veljavno zakonodajo.
8. člen 
Upravičenci lahko pridobijo sredstva le na podlagi popolne vloge za prijavo na javni razpis.
9. člen 
Javni razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati:
– navedba naročnika,
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– višina razpisanih sredstev in rok za porabo sredstev,
– pogoji in merila, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– navedba dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji priložiti k prijavi,
– rok in način vložitve vloge ter naslov, na katerega vloge vložijo,
– predvideni rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa.
10. člen 
Med upravičene stroške aktivnosti sodijo:
– stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo aktivnosti,
– stroški zunanjih izvajalcev, nastali z izvedbo aktivnosti,
– stroški informiranja in promocije aktivnosti.
Sredstva na podlagi tega pravilnika niso namenjena za sofinanciranje:
– redne dejavnosti,
– investicij in
– blaga za nadaljnjo prodajo.
11. člen 
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Sestavljena je iz enega člana Odbora za družbene dejavnosti, enega člana občinske uprave in enega izmed občanov iz področja kulture, športa in turizma. Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki ali namestniki predsednika upravičencev, ki bodo kandidirali za finančna sredstva po tem pravilniku.
12. člen 
Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog,
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in prijaviteljev,
– ocenjevanje in vrednotenje aktivnosti v skladu z merili iz tega pravilnika,
– sestava zapisnika o delu,
– priprava predloga razdelitve sredstev v roku 30 dni od dne, ko se je iztekel rok za prijavo na razpis.
13. člen 
V primeru, da je katera od pravočasnih vlog nepopolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je pet dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se kot nepopolna s sklepom zavrže.
14. člen 
Odločbo o razdelitvi sredstev izda občinska uprava na predlog razdelitve sredstev, ki ga pripravi komisija. Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana v roku osmih dni od vročitve odločbe. Pritožba mora biti obrazložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Na podlagi pravnomočne odločbe, župan z izbranimi upravičenci sklene pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem občinskih sredstev.
15. člen 
Obvezne sestavine pogodbe so:
– navedba pogodbenih strank,
– navedba sofinancirane aktivnosti,
– višina dodeljenih sredstev,
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– navedba o oddaji vsebinskega in finančnega poročila,
– določilo o sankcijah v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja aktivnosti.
Če izbrani upravičenec pogodbe ne podpiše ali občinski upravi ne vrne v roku 8 dni od prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve po sofinanciranju.
IV. MERILA 
16. člen 
Merila za vrednotenje aktivnosti so ovrednotena s točkami in so izhodišče za sofinanciranje:
Zap. št.
Merila
Število točk
1.
Aktivnost je tradicionalna in traja zaporedoma neprekinjeno: 
a) do 4 let 
b) do 9 let 
c) več kot 9 let
10 
15
2.
Prijavitelj obeležuje obletnico delovanja: 
a) 10, 20, 30, 40, 50 let 
b) 60, 70, 80, 90, 100 let 
c) 110, 120, 130, 140, 150 let 
d) 160 in naprej
10 
15 
20
3.
Trajanje posamezne aktivnosti: 
a) poldnevna ali manj 
b) celodnevna 
c) večdnevna
10 
15
4.
Predvideno število obiskovalcev posamezne aktivnosti: 
a) do 100 
b) do 200 
c) do 300 
d) nad 300
10 
15 
20
4.
Aktivnost je 
a) na nivoju občine 
b) presega nivo občine
10 
15
5.
Prireditev je dobrodelnega značaja
15
6.
Delež zagotovljenih lastnih sredstev glede na celotne stroške izvedbe aktivnosti: 
a) do 20 % 
b) do 40 % 
c) do 60 % 
d) nad 60 %
10 
15 
20
Vrednost točke izračuna komisija vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti vseh izbranih upravičencev po naslednji formuli: vrednost točke = proračunska sredstva/vsota točk vseh prijavljenih aktivnosti.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
17. člen 
Upravičenci so dolžni izvajati aktivnosti v skladu s tem pravilnikom in določili pogodbe.
Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava, nadzorni odbor občine, drugi organi skladno z zakonodajo ali druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.
18. člen 
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko, ali če pri prijavi navaja neresnične podatke, občina odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev namensko dodeljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu na podlagi tega pravilnika.
VI. KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2016-1
Šmarjeta, dne 27. septembra 2016
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.