Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2724. Cenik potrjenih cen storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota, stran 8860.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in Sklepa o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota, št. 354-0099/2016-1 z dne 20. september 2016, javno podjetje Komunala d.o.o. objavlja
C E N I K 
potrjenih cen storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota 
1. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki jih zaračunava javno podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o.
2. člen 
Cene storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode so:
1. Odvajanje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih površin
1.1 Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode:
Obračunska postavka – premer vodomera v mm
Faktor omrežnine
Enota mere
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
mesec
1,3522
1,4807
20 < DN < 40
3
mesec
4,0565
4,4419
40 ≤ DN < 50
10
mesec
13,5215
14,8060
50 ≤ DN < 65
15
mesec
20,2823
22,2091
65 ≤ DN < 80
30
mesec
40,5646
44,4182
80 ≤ DN < 100
50
mesec
67,6076
74,0303
100 ≤ DN < 150
100
mesec
135,2153
148,0608
150 ≤ DN
200
mesec
270,4306
296,1215
1.2 Storitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih površin:
Obračunska postavka
Enota
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Odvajanje komunalne odpadne vode 
m3
0,1720
0,1883
2. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
2.1 Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh:
Obračunska postavka – premer vodomera v mm
Faktor omrežnine
Enota mere
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
mesec
1,1107
1,2162
20 < DN < 40
3
mesec
3,3322
3,6488
40 ≤ DN < 50
10
mesec
11,1073
12,1625
50 ≤ DN < 65
15
mesec
16,6609
18,2437
65 ≤ DN < 80
30
mesec
33,3219
36,4875
80 ≤ DN < 100
50
mesec
55,5364
60,8124
100 ≤ DN < 150
100
mesec
111,0729
121,6248
150 ≤ DN
200
mesec
222,1458
243,2497
2.2 Storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh:
Obračunska postavka
Enota
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
m3
0,1717
0,1880
3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
3.1 Storitve greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN):
Obračunska postavka
Enota
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Prevzem vsebin iz greznic
m3
0,4169
0,4565
Prevzem in ravnanje z blatom iz MKČN
m3
0,4169
0,4565
3. člen 
Ta cenik stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. oktobra 2016 dalje.
Zap.št.: 00-017/2016-HE
Murska Sobota, dne 30. septembra 2016
Direktor 
Tadej Ružič l.r.