Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2720. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2016-II, stran 8846.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 12. redni seji dne 28. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2016-II
1. člen
(1) Drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2016 se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Znesek
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.955.720,64
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.721.691,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.365.041,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.769.411,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
507.630,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
88.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
356.650,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
125.700,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.500,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
130.350,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
100,00
714 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
98.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
419.849,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
419.849,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
100,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
100,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
2.814.080,64
740
TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
506.508,02
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
2.253.572,62
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
6.146.482,34
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
925.373,65
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
266.691,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
35.333,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
563.349,65
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0,00
409
REZERVE
60.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
883.485,83
410
SUBVENCIJE
5.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
464.285,83
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
105.525,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
308.675,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.337.622,86
420 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.337.622,86
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
0,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
0,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0,00
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–190.761,70
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
0,00
55
ODPLAČILA DOLGA
0,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0,00
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–190.761,70
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
0,00
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
190.761,70
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
743.023,16
« 
2. člen 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si).
Št. 410-6/2016
Dragomer, dne 29. septembra 2016
Župan 
Občina Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.