Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2603. Pomorski zakonik (uradno prečiščeno besedilo) (PZ-UPB5)
2604. Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej)

Odloki

2605. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-4B)
2606. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-B)

Sklepi

2607. Sklep o prenehanju mandata poslanki
2608. Sklep o potrditvi mandata poslanki
2609. Sklep o mirovanju mandata poslanca
2610. Sklep o opravljanju funkcije poslanke namesto poslanca, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja
2611. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
2612. Sklep o imenovanju generalnega državnega pravobranilca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2679. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo
2680. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
2681. Uredba o spremembah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov

Sklepi

2613. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v St. Peterburgu
2614. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju za odprtje Konzulata Kneževine Monako v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom

MINISTRSTVA

2615. Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah
2616. Pravilnik o normativih za izgradnjo in opremljenost policijskih prostorov za pridržanje
2617. Pravilnik o spremembah Pravilnika o evidentirani posebni rabi vode
2618. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
2619. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah
2620. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznanjih na področju pravosodja

SODNI SVET

2621. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2622. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege
2623. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu
2624. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov helikopterjev
2625. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2016
2626. Poročilo o gibanju plač za julij 2016

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2627. Sklep o prenehanju veljavnosti Posebne tarife Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za arbitražne postopke v okviru poskusnega projekta
2628. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o posredovalnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije
2629. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o organizaciji Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije
2630. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravil Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za vodenje postopkov v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL

OBČINE

Cerklje na Gorenjskem

2631. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 3 (SD OPN – št. 3)

Črenšovci

2632. Dopolnitve Statuta Občine Črenšovci
2633. Dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci
2634. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Črenšovci

Dobje

2635. Odlok o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko
2636. Sklep o soglasju za pripojitev

Dol pri Ljubljani

2637. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na referendumu dne 18. 9. 2016

Grad

2638. Odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Grad

Jesenice

2669. Odlok o priznanjih Občine Jesenice

Kanal ob Soči

2639. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2016

Komen

2670. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda komenski Kras
2671. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2672. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kostanjevica na Krki

2640. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju oktober–december 2016

Kranj

2641. Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016–2020

Kranjska Gora

2642. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016

Krško

2643. Odlok o zagotovitvi sredstev v letih 2016 in 2017 za odpravo posledic neurij iz leta 2015 in junija 2016
2644. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2016
2645. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2016

Lendava

2646. Razpis predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Dolina pri Lendavi in v svet Krajevne skupnosti Kot

Litija

2673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2016

Ljubljana

2647. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 257 Stara Šiška – Drenikova – del in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) – del

Medvode

2648. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik

Miren-Kostanjevica

2649. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren - Kostanjevica
2650. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 602/0 k. o. 2318-BILJE
2651. Razpis predčasnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Bilje

Mokronog-Trebelno

2652. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Mokronožci pri OŠ Mokronog

Odranci

2653. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Odranci

Postojna

2654. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Predjama PJ-001, PJ-002, PJ-003

Puconci

2674. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 4/2016
2675. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo

Ribnica

2655. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (krajše: SD OPN-2)

Slovenj Gradec

2656. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8)
2657. Sklep: (št. 12.2)
2658. Sklep: (št. 12.6)
2659. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.7)

Sveti Jurij ob Ščavnici

2660. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šalovci

2661. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šalovci za programsko obdobje 2016–2020

Šempeter-Vrtojba

2662. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016
2663. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter - Vrtojba
2664. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2016/2017
2665. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
2666. Sklep o spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016

Šentrupert

2676. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert

Šmarje pri Jelšah

2677. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Šmarješke Toplice

2667. Rebalans II proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016

Štore

2678. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2016

Tržič

2668. Sklep o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozil z območja Občine Tržič

POPRAVKI

2682. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-UPB7p)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti