Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2558. Sklep o imenovanju ministrice

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

2559. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za štiri sodnike ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2598. Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom
2599. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije

Sklepi

2560. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Katmanduju, v Zvezni demokratični republiki Nepal
2561. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Katmanduju, v Zvezni demokratični republiki Nepal
2562. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Romunije v Republiki Sloveniji s sedežem v Kopru
2600. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut
2601. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

Drugi akti

2563. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2564. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2565. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2566. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2567. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2568. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2569. Odločba o imenovanju državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2570. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

2571. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic
2572. Pravilnik o kakovosti mesa klavne živine in divjadi
2573. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli
2574. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2575. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

OBČINE

Brežice

2576. Odlok o preimenovanju dela ulice »Trg izgnancev« v naselju Brežice
2577. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh
2578. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bojsno – Ap 1259
2579. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
2580. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – SDOPN2
2581. Poročilo o izidu predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Bizeljsko

Ljubljana

2582. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 412 Železniška tovorna postaja – del

Ljubno

2583. Sklep o sprejemu Izjave o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine za zaprtje in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna – Podhom v Občini Gornji Grad

Moravske Toplice

2584. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice
2585. Sklep o določitvi števila otrok v vrtcih Občine Moravske Toplice

Piran

2586. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran

Pivka

2587. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka«
2588. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Pivka

Slovenj Gradec

2589. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej
2590. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec
2591. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«
2592. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza

Sveti Jurij ob Ščavnici

2593. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Škofljica

2594. Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica za morfološko enoto 4A

Šmartno pri Litiji

2595. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM-14

Tržič

2596. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016

Turnišče

2597. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2015

POPRAVKI

2602. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti