Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2582. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 412 Železniška tovorna postaja – del, stran 8510.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 412 Železniška tovorna postaja – del
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 412 Železniška tovorna postaja – del (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN in 88/15 – DPN) in v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15 in 38/16 – avtentična razlaga; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) je obravnavano območje, za katero je predvidena izdelava OPPN, namenjeno razvoju prometno logističnih dejavnosti.
Območje OPPN zasedajo tirne naprave tovorne postaje Ljubljana, skladiščni objekti s pripadajočimi manipulativnimi in parkirnimi površinami, transportnimi in dovoznimi potmi ter parkirnimi mesti in poslovnimi objekti. Na postajo so vezane dejavnosti logističnega centra in kontejnerski terminal družbe Slovenske železnice d.o.o., dejavnosti logističnega centra družbe BTC d.d. in dejavnosti logističnega centra družbe Spar Slovenija d.o.o. Prostor je slabo izkoriščen, v delih nezaseden, obenem pa ni prostih površin za razvoj.
V območju je načrtovan intenziven razvoj prometno logističnih dejavnosti. Družba Poslovni sistem Mercator d.d. načrtuje nov logistično distribucijski center in poslovne površine za svoje potrebe v skupni velikosti približno 120.000 m2 BTP. Družba Slovenske železnice d.o.o. načrtuje etapno izvedbo skladiščno trgovske in poslovne površine v skupni velikosti okoli 46.000 m2 BTP. Družba BTC d.d. načrtuje dodatne skladiščne objekte za potrebe logistične dejavnosti v skupni velikosti približno 14.400 m2 BTP. Družba Kompas MTS d.d. načrtuje širitev svojih dejavnosti za okoli 14.000 m2 BTP. Poleg tega je v območju predvidena selitev, posodobitev in povečanje obsega kontejnerskega terminala ter terminalskih storitev za potrebe železniško cestnega pretovora na 27.000 m2, ureditev približno 3.100 m2 nakladalnih površin, 52.000 m2 parkirišč za kamione in osebna vozila ter uvedba novih storitev.
Za načrtovane programe je treba urediti podaljšek Bratislavske ceste do Zaloške ceste in interne prometne povezave ter povečati zmogljivosti komunalne in energetske infrastrukture.
S sprejetjem OPPN bo omogočena izvedba načrtovanih programov.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Jarše in v katastrski občini 1730 Moste.
V območje OPPN je zajet del EUP JA-362 (PŽ – površine železnice), ki je na severu zamejen z Letališko cesto, na jugu z javno tirno infrastrukturo, na zahodu s Kajuhovo cesto in na vzhodu z zemljišči v lasti družbe Spar Slovenija d.o.o. V območje OPPN je zajet še EUP MO-212 (PC – podaljšek Bratislavske ceste) in zahodni del EUP JA-224 (IG – gospodarska cona ob Letališki cesti). Območje je veliko približno 47 ha.
Na osnovi zaključkov izdelanih strokovnih podlag se območje OPPN lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor za območja srednje Save;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo;
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo;
6. Ministrstvo za kulturo;
7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
8. ELES, d.o.o.;
9. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
10. Javna razsvetljava d.d.;
11. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
12. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
13. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo;
17. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje in
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena na podlagi prikaza stanja prostora, OPN MOL ID, investicijskih namer investitorjev ter strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Rok za pripravo OPPN je predvidoma 24 mesecev po uveljavitvi tega sklepa.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN, vključno s pripravo strokovnih podlag, financirajo investitorji družb Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, BTC d.d., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana in Kompas MTS d.d., Pražakova ulica 4, Ljubljana, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. V primeru umestitve dodatnih programov v območje in razširitve območja bodo pripravo OPPN lahko financirali tudi drugi investitorji. Obveznosti investitorjev bodo opredeljene v dogovoru o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorji.
8. 
Prenehanje veljavnosti sklepa 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za intermodalni logistični center (RRT – ILC) Ljubljana (Uradni list RS, št. 17/15).
9. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-9/2014-104
Ljubljana, dne 30. avgusta 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti