Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2590. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec, stran 8528.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih – ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 28. in 39. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji dne 7. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec 
1. člen 
10. člen Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 108/03, 59/05, 37/07, 47/10, 105/15) se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje / visokošolsko izobrazbo (prejšnjo) oziroma najmanj podraven 6/2, v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06),
– da strokovno pozna področje dela javnega zavoda,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima izkušnje pri vodenju in organiziranju kulturnih prireditev in dogodkov.
(2) Za direktorja ne more biti imenovan kandidat:
– ki je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, in sicer pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
– ki mu je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,
– ki je bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.«
2. člen 
V prvem odstavku 11. člena se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– če ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje.«
Dosedanja peta alinea postane šesta.
3. člen 
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Enega predstavnika zaposlenih v zavodu izvolijo zaposleni neposredno na tajnih volitvah.«
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-3/2003
Slovenj Gradec, dne 8. septembra 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti