Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2596. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016, stran 8536.

  
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016 (Uradni list RS, št. 106/15), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 17. redni seji dne 8. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016 
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2016 se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Rebalans I 2016 v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.072.358
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.425.224
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
8.713.321
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.422.221
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
1.052.600
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
238.500
706 DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.711.903
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.468.953
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
5.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
35.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
26.100
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
176.850
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
346.298
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
161.036
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
185.263
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
23.600
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
23.600
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
277.236
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
234.736
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
42.500
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.818.375
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.367.591
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
947.820
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
149.114
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.039.235
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
75.000
409 REZERVE
156.421
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.964.859
410 SUBVENCIJE
836.022
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.454.984
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
563.349
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.110.504
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.100.009
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.100.009
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
385.916
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
162.375
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
223.542
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–3.746.016
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
12.454
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
12.454
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–12.454
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
506.976
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
506.976
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–4.265.446
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–506.976
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
3.746.016
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0002/2015-401
Tržič, dne 8. septembra 2016
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti