Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2588. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Pivka, stran 8522.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 11. redni seji dne 8. 9. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Pivka 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa upravičence do dodelitve enkratne denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči), namen dodelitve, merila in višino denarne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči iz občinskih proračunskih sredstev.
2. člen 
Enkratna denarna pomoč po tem pravilniku je denarna pomoč, ki se dodeli upravičencu praviloma enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca ter pomoč pri plačilu stroškov šole v naravi šoloobveznim otrokom.
3. člen 
Višina sredstev, ki se jih nameni za denarne pomoči v posameznem letu, se določi v vsakoletnem odloku o proračunu občine. Pomoč se dodeljuje do porabe predvidenih proračunskih sredstev za tekoče leto, po zaporedju vloženih popolnih vlog.
4. člen 
Denarna pomoč socialno ogroženim posameznikom in družini je namenjena za:
– plačilo položnic za nujne življenjske stroške (ogrevanje, elektrika, smeti, voda, stroški najemnine za stanovanja),
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih pripomočkov, zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebni, stroški zanje pa niso zagotovljeni z obveznim in prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem,
– pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih,
– subvencioniranje šole v naravi, naravoslovnih in drugih taborov, ki so del izobraževalnega procesa v osnovni šoli.
Do denarne pomoči za najemnino za stanovanje po tem pravilniku ni upravičena oseba, ki si ni uredila pravice do subvencionirane najemnine.
5. člen 
O dodeljevanju denarnih socialnih pomoči odločata komisiji, in sicer:
– Komisija za socialna vprašanja in stanovanjske zadeve in
– Komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči.
Komisija za socialna vprašanja in stanovanjske zadeve odloča o zadevah, ki se nanašajo na pomoč od prve do tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena. Komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči pa odloča o zadevah četrte alineje prvega odstavka prejšnjega člena.
Komisiji v začetku mandata imenuje župan s sklepom.
Strokovna in administrativna dela za komisiji opravlja občinska uprava Občine Pivka, in sicer zaposlena odgovorna za družbene dejavnosti ter stanovanjsko področje.
Komisija za socialna vprašanja in stanovanjske zadeve obravnava tudi zadeve, ki se navezujejo na izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj, zamenjave neprofitnih stanovanj, odpis terjatev iz naslova najemnin, oblikovanje seznama upravičencev za izjemno dodelitev neprofitnega stanovanja oziroma bivalne enote, reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, sklepanje aneksov k najemnim pogodbam ter druge stanovanjske zadeve.
6. člen 
Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki in družine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Pivka in so državljani Republike Slovenije,
– zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po lastni krivdi, nujno potrebujejo pomoč,
– izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu oziroma skupnem stanovanju in trenutno nima drugih sredstev iz katerih bi lahko zagotovil preživljanje sebe in družine:
– dolgotrajna bolezen v družini,
– invalidnost,
– nesposobnost za pridobitno delo,
– izguba zaposlitve ne po lastni krivdi,
– elementarna nesreča,
– smrt v družini,
– več otrok v družini, ki so jih starši dolžni preživljati, in je vsaj en starš brez zaposlitve, je pa aktiven iskalec zaposlitve,
– druge posebne okoliščine.
7. člen 
Do pravice denarne pomoči iz občinskega proračuna so upravičene osebe kolikor njihovi neto dohodki na družinskega člana ne presegajo višine, ki jo za odobritev denarne socialne pomoči določi država, to je znesek minimalnega dohodka (Priloga 1).
Do subvencije šole v naravi so upravičene družine, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače znaša do 42 %, izjemoma do 53 %, lahko pa tudi 53 % in več, če so zato izpolnjeni pogoji iz 10. člena tega pravilnika.
Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge.
8. člen 
Občan pridobi pravico do denarne pomoči pod pogojem, da je v tekočem letu že izkoristil zakonske možnosti po Zakonu socialno varstvenih prejemkih za rešitev socialne stiske, in sicer:
– pravice do denarne socialne pomoči na centru za socialno delo,
– pravico do izredne denarne pomoči na centru za socialno delo,
– izčrpal vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske.
Izjemoma je lahko upravičenec do občinske denarne pomoči tudi občan:
– ki presega cenzus za pridobitev pravice iz prejšnjega člena, vendar ne več kot za 50 %,
– ni upravičen redne in izredne denarne pomoči drugega odstavka tega člena,
– v primerih, ko ni drugih možnosti za premostitev trenutne materialne stiske (izjemni primeri kot so elementarne nesreče).
9. člen 
Upravičencu se lahko v posameznem koledarskem letu dodeli denarna pomoč največ v skupni višini 200,00 EUR.
Izjemoma se lahko dodeli do 50 % višji znesek od določenega, če se ugotovi, da posameznik ali družina živi v izjemno hudi materialni stiski in to izkazuje z ustreznimi dokazili.
Če se je upravičenec znašel v položaju materialne ogroženosti zaradi elementarne nesreče ali požara, se lahko denarna pomoč dodeli v višjem znesku, vendar največ do desetkratnika zneska občinske denarne pomoči. Mnenje o višini zneska, ki naj se dodeli zaradi elementarne nesreče ali požara, komisiji podata župan in odbor za družbene dejavnosti.
10. člen 
Upravičencem do subvencije šole v naravi se določi subvencija v skladu s spodnjo tabelo:
Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače
Višina subvencije
1
do 18 %
50 %
2
nad 18 % do 30 %
40 %
3
nad 30 % do 36 %
30 %
4
nad 36 % do 42 %
20 %
5
nad 42 % do 53 % dodatni pogoj
15 %
6 in več
nad 53 % dodatni pogoji
do 50 % – delež določi komisija
Komisija dodeli subvencijo glede na kriterije iz zgornje tabele od 1. do 4. dohodkovnega razreda, 5. dohodkovnemu razredu pa samo v primeru, da se šole v naravi v enem šolskem letu udeležita dva otroka ali več otrok iz iste družine.
Komisija pri dodeljevanju subvencije lahko upošteva tudi dolgotrajnejše socialne probleme in druge posebnosti v družini kot so:
– dolgotrajna bolezen,
– smrt v družini,
– samohraniteljstvo,
– večje število nepreskrbljenih otrok,
– druge posebnosti, ki vplivanju na šibko materialno stanje družine.
V teh primerih komisija lahko dodeli 20 % višjo subvencijo.
Izjemoma se subvencija dodeli tudi 5. in 6. dohodkovnemu razredu v primerih, ko gre za posebne socialne in zdravstvene okoliščine.
Posebne socialne in zdravstvene okoliščine so:
– otrok ima odločbo pristojnega zavoda za šolstvo (Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami),
– odločbo o posebni negi in varstvu otroka (otroci z motnjami v duševnem razvoju, gibalno ovirani otroci, gluhi in naglušni, otroci z več motnjami, dolgotrajno hodu bolni otroci),
– otrok je vključen v programe z nižjim izobrazbenim standardom.
Subvencija v tem primeru lahko znaša do 50 %, njeno višino pa določi Komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči.
11. člen 
Denarna pomoč ali subvencija se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po izračunu, ali pa se mu ne dodeli, če:
– če se ugotovi, da je dejansko socialno stanje prosilca in družinskih članov drugačno kot izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi prosilca,
– če je prosilec ali družinski član, s katerim prebiva v skupnem gospodinjstvu, v tekočem letu že prejel denarno pomoč iz občinskih proračunskih virov,
– če se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči.
12. člen 
Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj s pisno vlogo.
Za plačilo položnic za nujne življenjske stroške, pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih pripomočkov, zdravstvenih storitev in pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih odda vlagatelj vlogo na Občino Pivka, obravnava pa jo Komisija za socialna vprašanja in stanovanjske zadeve.
Vloga se odda na obrazcu »Vloga za denarno pomoč«. Vlogi je potrebno priložiti zahtevane priloge, ki izkazujejo dohodke zadnjih treh mesecev.
Za subvencioniranje šole v naravi odda vlagatelj vlogo na osnovni šoli, le-ta pa jo skupaj z mnenjem šolske svetovalne službe posreduje Občini Pivka, kjer jo obravnava Komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči.
Vloga se odda na obrazcu »Vloga za subvencijo šole v naravi«. Vlogi je potrebno priložiti:
– odločbo o otroškem dodatku,
– zahtevane priloge, ki izkazujejo dohodke zadnjih treh mesecev,
– potrdilo o brezposelnosti,
– potrdilo o zdravstvenem stanju, kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen.
Občinska uprava lahko preveri vse podatke iz vloge in dokazil.
Kolikor je vloga nepolna, odgovorna oseba občinske uprave pozove vlagatelja k dopolnitvi. Če vlagatelj vloge ne dopolni v roku se jo s sklepom zavrže.
13. člen 
Komisija zaseda na rednih, izrednih ali korespondenčnih sejah. Za sklicevanje, vodenje in potek sej se smiselno uporablja Poslovnik Občinskega sveta Občine Pivka.
Na podlagi predloga komisije izda predsednik komisije odločbo o dodelitvi ali zavrnitvi denarne pomoči. O drugih zadevah, ki jih obravnavata komisiji se izda sklep oziroma mnenje.
Zoper odločbo oziroma sklep izdano na prvi stopnji je možna pritožba, ki se vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan občine.
Oseba, ki izda odločbo ali sklep mora izpolnjevati pogoje določene z predpisom, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku.
14. člen 
Denarna pomoč po tem pravilniku se nakaže, ko je odločba pravnomočna. Praviloma se nakaže v funkcionalni obliki upniku upravičenca, izjemoma pa tudi upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku, neposredno na njegov osebni račun.
V primeru subvencije šole v naravi se pomoč nakaže šoli.
Kolikor se denarna pomoč nakaže neposredno upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku, je ta dolžan v roku 45 dni po nakazilu sredstev dostaviti dokazila o namenski porabi dodeljenih sredstev.
15. člen 
Upravičenec, ki mu je bila priznana denarna pomoč na podlagi lažnih podatkov, je dolžan vrniti sredstva, ki so mu bila priznana, z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke.
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve preneha veljati sklep župana št. 032-1/2015-1, z dne 27. 1. 2015.
Št. 9000-11/2016
Pivka, dne 8. septembra 2016
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti