Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2597. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2015, stran 8537.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Turnišče je občinski svet na 13. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Turnišče za leto 2015 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Turnišče za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov in njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto 
Naziv
Realizacija 2015
I.
SKUPNI PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.063.605,96
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.810.459,27
70
DAVČNI PRIHODKI
1.674.198,66
700 Davek na dohodek in dobiček
1.561.400,00
703 Davek na premoženje
103.396,69
704 Domači davki na blago in storitve
9.401,97
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
136.260,61
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premož.
85.902,48
711 Takse in pristojbine
3.004,39
712 Globe in druge denarne kazni
5.279,41
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
42.074,33
72
KAPITALSKI PRIHODKI
15.325,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sr.
15.325,00
73
PREJETE DONACIJE
2.500,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.500,00
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
235.321,69
740 Transferni prih. iz drugih jav. fin. institucij
235.321,69
741 Prej. sr. iz drž. pror. iz sr. pror EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.113.091,90
40
TEKOČI ODHODKI
602.250,63
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
161.312,62
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.227,41
402 Izdatki za blago in storitve
394.350,68
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
22.359,92
41
TEKOČI TRANSFERI
836.145,56
410 Subvencije
22.524,72
411 Transferji posameznikom in gospodinjst.
142.863,73
412 Transferji nepridob. organiz. in ustanovam
60.398,57
413 Drugi tekoči domači transferji
610.358,54
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
662.080,80
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
662.080,80
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
12.614,91
431 Inves. tra. prav. in fizič. osebam, ki niso p. up
432 Inves. transf. proračunskim uporabnikom
12.614,91
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–49.485,94
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJ. VRAČ. DANIH POS. IN KAP. D.
75
PREJ. VRAČ. DANIH POS. IN KAP. D.
750 Prejeta posojila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POS. IN POV. KAP. DEL. (44)
44
DANA POS. IN POV. KAP. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI.
PREJETA MINUS DANA POS. IN SPR. KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX.
SPREMEMBE STANJA SRED. NA R. (I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.)
–49.485,94
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2015
14.410,37
Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zaključni račun z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Turnišče.
Št. 7/2016-13R
Turnišče, dne 16. junija 2016
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti