Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

Št. 4300-60/2016/26 Ob-3045/16, Stran 2051
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« v okviru operacije »Demonstracijski / pilotni projekt 2: celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP«
1. Povabilo k oddaji prijave
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), Sklepa Vlade Republike Slovenije številka 36000-6/2016/5 z dne 16. 6. 2016 ter 13. člena Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: Uredba) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč«.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletnih straneh:
– http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/ in
– http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Nosilec javnega razpisa: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
Koncedent: Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Ime javnega razpisa: »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč«
Številka javnega razpisa: 4300-60/2016
Podatki o koncesijskem aktu: Javni razpis se izvaja na podlagi Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« (Uradni list RS, št. 52/16).
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v treh objektih sodišč v Murski Soboti, Slovenj Gradcu in Celju. Predmet koncesije je lahko poleg pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije tudi pogodbena oskrba z energijo v prej navedenih objektih sodišč.
Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije obsega sledeče objekte (in uporabnike):
Objekt
Naslov
Zemljiškoknjižni podatki
Uporabniki objektov
Celje
Prešernova ulica 22 3000 Celje
št. stavb: 1672, 2997 k. o.: 1077
Višje sodišče v Celju Okrožno sodišče v Celju Okrajno sodišče v Celju
Murska Sobota
Slomškova ulica 19, 21, 23 9000 Murska Sobota
št. stavb: 3935, 3930, 3929 k. o.: 105
Okrožno sodišče v Murski Soboti, Okrajno sodišče v Murski Soboti Delovno sodišče v Mariboru, zunanji oddelek v Murski Soboti
Slovenj Gradec
Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec
št. stavbe: 458 k. o.: 850
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, Uredbe in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Projekt Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč v okviru operacije »Demonstracijski / pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP« delno sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev, so podane v razpisni dokumentaciji.
Prijave morajo do spodaj navedenega roka prispeti na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
Končni rok za prejem prijav je 7. 11. 2016 do 9.30.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča ministrstva prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, dne 7. 11. 2016 ob 11. uri.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci
Skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner.
Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev, so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so zlasti:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– garancija po poteku koncesijskega razmerja in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 30. 6. 2017.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte gp.mp@gov.si, s pripisom za zadevo št. 4300-60/2016. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 24. 10. 2016 do 9.30. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav in bodo objavljena na spletni strani ministrstva.
Ministrstvo za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti