Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2587. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka«, stran 8519.

  
Na podlagi 2. in 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 14. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) ter 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 55/06, 7/11, 52/12, 101/13) je Občinski svet Občine Pivka na 11. redni seji dne 8. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« 
1. člen 
5. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« (Uradni list RS, št. 54/10, 77/12, 90/13 in 78/15) se spremeni tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost Zavoda za turizem Pivka (po Standardni klasifikaciji dejavnosti – Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) je R91.020 – Dejavnost muzejev.
Ostale dejavnosti Zavoda za turizem Pivka (po Standardni klasifikaciji dejavnosti – Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
A01.190
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A01.240
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
A01.250
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A01.270
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
A01.280
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A01.290
Gojenje drugih trajnih nasadov
A01.300
Razmnoževanje rastlin
A01.410
Prireja mleka
A01.420
Druga govedoreja
A01.430
Konjereja
A01.450
Reja drobnice
A01.460
Prašičjereja
A01.470
Reja perutnine
A01.490 
Reja drugih živali
A01.500
Mešano kmetijstvo
A01.610
Storitve za rastlinsko pridelavo
A01.620 
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
A01.630
Priprava pridelkov
A01.640
Obdelava semen
A01.700
Lovstvo
A02.100
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A02.300
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
A02.400
Storitve za gozdarstvo
A03.220
Gojenje sladkovodnih organizmov
C10.110
Proizvodnja mesa, razen perutninskega
C10.120
Proizvodnja perutninskega mesa
C10.130
Proizvodnja mesnih izdelkov
C10.320
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
C10.390
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
C10.410
Proizvodnja olja in maščob
C10.510
Mlekarstvo in sirarstvo
C10.710
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C10.720
Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
C10.830
Predelava čaja in kave
C10.840
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
C10.850
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
C10.890
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
C11.010
Proizvodnja žganih pijač
C11.070
Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
C13.100
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
C13.200
Tkanje tekstilij
C13.910
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
C13.920
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
C13.950
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
C14.390
Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
C15.110
Strojenje in dodelava usnja in krzna
C16.100
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C16.240
Proizvodnja lesene embalaže
C16.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
C17.120
Proizvodnja papirja in kartona
C18.120
Drugo tiskanje
C18.130
Priprava za tisk in objavo
C18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C20.410
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
C20.420
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
C20.530
Proizvodnja eteričnih olj
C23.700 
Obdelava naravnega kamna
C31.090
Proizvodnja drugega pohištva
C32.110
Kovanje kovancev
C32.120
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
C32.400
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
C32.990
Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti
D35.140
Trgovanje z električno energijo
D35.300
Oskrba s paro in vročo vodo
E36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
F43.120
Zemeljska pripravljalna dela
F43.390
Druga zaključna gradbena dela
F43.990
Druga specializirana gradbena dela
F45.190
Trgovina z drugimi motornimi vozili
G46.110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G46.130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
G46.140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G46.160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G46.170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
G46.180
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G46.220 
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G46.230
Trgovina na debelo z živimi živalmi
G46.240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem
G46.310
Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
G46.320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
G46.330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
G46.340
Trgovina na debelo s pijačami
G46.360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
G46.410
Trgovina na debelo s tekstilom
G46.420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G46.490
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G46.520
Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
G46.730
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G46.900
Nespecializirana trgovina na debelo
G47.110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.210
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
G47.220
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
G47.250
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G47.290
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
G47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.650
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.710
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G47.720
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.310
Mestni in primestni kopenski potniški promet
H49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H50.300
Potniški promet po celinskih vodah
H52.100
Skladiščenje
H52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
H53.200
Druga poštna in kurirska dejavnost
I55.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201
Počitniški domovi in letovišča
I55.204
Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209
Druge nastanitve za krajši čas
I55.300
Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I56.101
Restavracije in gostilne
I56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103
Slaščičarne in kavarne
I56.104
Začasni gostinski obrati
I56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290
Druga oskrba z jedmi
I56.300
Strežba pijač
J58.110
Izdajanje knjig
J58.130
Izdajanje časopisov
J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J58.190
Drugo založništvo
J58.210
Izdajanje računalniških iger
J58.290
Drugo izdajanje programja
J59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.140
Kinematografska dejavnost
J59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.010
Računalniško programiranje
J62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120
Obratovanje spletnih portalov
J63.910
Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990
Drugo informiranje
L68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.310
Posredništvo v prometu z nepremičninami
L68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.103
Druge pravne dejavnosti
M69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200
Fotografska dejavnost
M74.300
Prevajanje in tolmačenje
M74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.120
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
N77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N78.200
Posredovanje začasne delovne sile
N78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
N79.110
Dejavnost potovalnih agencij
N79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N80.100
Varovanje
N80.200
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
N80.300
Poizvedovalne dejavnosti
N81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210
Splošno čiščenje stavb
N81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920
Pakiranje
N82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O84.110
Splošna dejavnost javne uprave
O84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
O84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
P85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R90.010
Umetniško uprizarjanje
R90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030
Umetniško ustvarjanje
R90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011
Dejavnost knjižnic
R91.012
Dejavnost arhivov
R91.030
Varstvo kulturne dediščine
R91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R93.110
Obratovanje športnih objektov
R93.190
Druge športne dejavnosti
R93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.292
Dejavnost smučarskih centrov
R93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij«
2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-11/2016
Pivka, dne 8. septembra 2016
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti