Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

Št. 38243-6/2016/4 Ob-3044/16, Stran 2064
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi 117. člena (zagotavljanje univerzalne storitve), 118. člena (imenovanje izvajalca univerzalne storitve) in 38. člena (sklep o uvedbi javnega razpisa) Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15 v nadaljevanju: ZEKom-1) in ob upoštevanju določil Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 (Uradni list RS, št. 90/13), določil Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 81/04), določil Uredbe o ukrepih za končne uporabnike invalide (Uradni list RS, št. 38/14), določil Splošnega akta o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 62/13), ob upoštevanju določil Pravilnika o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov (Uradni list RS, št. 101/05 in 92/10), določil Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 71/13), določil Splošnega akta o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalni dostop do interneta (Uradni list RS, št. 81/04, 111/06), določil Splošnega akta o razčlenjenem računu (Uradni list RS, št. 99/13), določil Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 62/13) in ostalih relevantnih zakonskih in podzakonskih aktov, Agencija objavlja sklep o uvedbi
javnega razpisa 
za določitev izvajalca univerzalne storitve priključitve na javno komunikacijsko omrežje in dostopa do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji ter zagotavljanja vzpostavljanja in sprejemanja nacionalnih in mednarodnih klicev 
1. Predmet javnega razpisa (storitev)
Predmet javnega razpisa je zagotavljanje storitev, ki jih zajema univerzalna storitev, oziroma zagotavljanje univerzalne storitve1 na celotnem ozemlju Republike Slovenije za obdobje treh let od 2. 12. 2016, in sicer:
1Prvi odstavek 115. člena ZEKom-1: Univerzalna storitev je najmanjši nabor storitev določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede na njihovo geografsko lego.
1. priključitev na javno komunikacijsko omrežje2 in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev3 na fiksni lokaciji, na razumno zahtevo končnega uporabnika4, tako da mu to omogoča5 prenos govornih, podatkovnih in telefaks komunikacij s prenosno hitrostjo, primerno za funkcionalen dostop do interneta, kot je določena v Splošnem aktu o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do interneta (Uradni list RS, št. 81/04 in 111/06);
2Skladno z 19. točko 3. člena ZEKom-1 je javno komunikacijsko omrežje elektronsko komunikacijsko omrežje, ki se v celoti ali pretežno uporablja za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev dostopnih javnosti, ki omogočajo prenos informacij med omrežnimi priključnimi točkami.
3Skladno z 18. točko 3. člena ZEKom-1 je javno dostopna telefonska storitev, ki je na voljo javnosti za neposredno ali posredno odpravljanje in sprejemanje nacionalnih ali nacionalnih in mednarodnih klicev z uporabo številke ali številk iz nacionalnega ali mednarodnega načrta telefonskega oštevilčenja.
4Skladno s tretjim odstavkom 115. člena ZEKom-1 razumna zahteva končnega uporabnika iz drugega odstavka 115. člena ZEKom-1 vključuje priključitev na eni lokaciji, kjer končni uporabnik dejansko prebiva ali dejansko opravlja svojo dejavnost. Priključitev se lahko izvede z žičnimi ali brezžičnimi tehnologijami. Če ima končni uporabnik možnost alternativnega dostopa do storitev iz nabora univerzalne storitve po dostopni ceni na trgu, teh storitev ne more zahtevati od izvajalca univerzalne storitve pod pogoji poglavja ZEKom-1, ki ureja univerzalne storitve.
5Priključitev se lahko, skladno s tretjim odstavkom 115. člena ZEKom-1, izvede z žičnimi ali brezžičnimi tehnologijami.
2. zagotavljanje dostopa do javno dostopnih telefonskih storitev na razumno zahtevo uporabnika preko priključitve na javno komunikacijsko omrežje iz prejšnje točke, ki omogoča vzpostavljanje in sprejemanje nacionalnih in mednarodnih klicev6;
6 Skladno s 25. točko 3. člena ZEKom-1 je klic zveza, vzpostavljena s pomočjo javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, ki omogoča dvosmerno govorno komunikacijo.
3. zagotavljanje ukrepov za končne uporabnike invalide, ki jih z uredbo o ukrepih za končne uporabnike invalide določi vlada na usklajen predlog ministra in ministra, pristojnega za invalide, in ki končnim uporabnikom invalidom omogočajo enakovredno uporabo in dostop do storitev iz prejšnjih točk, kakor ga imajo drugi končni uporabniki, vključno z enakovrednim dostopom do storitev v sili7 in vključujejo tudi obveznost izvajalca univerzalne storitve, da končnim uporabnikom invalidom po razumni ceni zagotovi možnost nakupa ali najema takšne terminalske opreme, ki končnim uporabnikom invalidom dejansko omogoča enakovredno uporabo in dostop do storitev.
7Skladno s 67. točko 3. člena ZEKom-1 so številke za klice v sili enotna evropska telefonska številka za klice v sili 112, številka policije 113, enotna evropska telefonska številka za prijavo pogrešanih otrok 116 000 in vse druge številke, ki so kot take določene v načrtu oštevilčenja.
Pri čemer morajo biti te storitve zagotovljene:
1. po dostopnih cenah, enakih na celotnem ozemlju Republike Slovenije, pri čemer mora izvajalec univerzalne storitve končne uporabnike v primeru nenavadnih in prekomernih vzorcev porabe o tem brezplačno ustrezno opozoriti ter skladno s splošnim aktom, ki ureja načine upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve, skladno z določili splošnega akta, ki ureja obveznosti glede razčlenjenega računa, skladno z določili splošnega akta, ki ureja kakovost univerzalne storitve, ter določbami zakona, ki ureja elektronske komunikacije v delu, ki ureja univerzalno storitev;
2. po stroških, ki temeljijo na učinkovitem zagotavljanju predmetne univerzalne storitve in jih mora izvajalec univerzalne storitve na zahtevo Agencije utemeljiti;
3. na transparenten in nediskriminatoren način.
Za zgoraj navedene storitve iz nabora univerzalne storitve mora ponudnik Agenciji poslati ponudbo, skladno z zahtevami tega sklepa o uvedbi javnega razpisa in pripadajočo razpisno dokumentacijo.
Izvajalec univerzalne storitve je dolžan ponudbo pripraviti v skladu z določili zakona, ki ureja elektronske komunikacije in podzakonskimi akti, izdanimi na njegovi podlagi.
2. Pogoji za oddajo ponudbe
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v tem sklepu in v razpisni dokumentaciji. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Izjave so lahko predložene na zahtevanih obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa po vsebini ne smejo odstopati od zahtevanih obrazcev. Vsa dokazila morajo biti izpolnjena, podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, s strani ponudnika pooblaščene za podpis ponudbe in ožigosana. V primeru podpisa ponudbe s strani pooblaščene osebe, mora biti pooblastilo napisano na zahtevanem obrazcu. V kolikor bi ponudnik želel priložiti kopije dokumentov in dokazil, morajo biti te notarsko overjene. Dokumenti morajo izkazovati zadnje stanje, in razen kjer je to izrecno navedeno, ne smejo biti starejši od šest mesecev, šteto od roka za predložitev ponudbe.
Pogoji:
1) Ponudnik v skladu s 4. členom ZEKom-1 zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja oziroma izvaja elektronske komunikacijske storitve;
2) Ponudnik mora biti vpisan v uradno evidenco operaterjev javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih komunikacijskih storitev Agencije, kot izvajalec javnih komunikacijskih storitev, ki omogočajo izvajanje storitev predmetnega razpisa in zagotavljanja javnega komunikacijskega omrežja8, v skladu s 5. členom ZEKom-1 in določili Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 62/13);
8V Obrazcu za obvestilo o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev, ki je priloga Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev, so navedene možnosti zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij kot so javna vodovno komutirana omrežja, javna paketno komutirana omrežja in javna nekomutirana omrežja ter satelitska omrežja.
3) Ponudnik je v skladu s 6. členom ZGD-1 registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki so predmet predmetnega javnega razpisa (Dokazilo: originalen izpisek iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od šest mesecev);
4) Ponudnik je plačilno sposoben in zoper njega ni začet postopek stečaja, prisilne poravnave, prisilne likvidacije ali izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije, ter da ni utemeljenega razloga, da bi zaradi tekočega poslovanja, morebitnih sodnih ali drugih postopkov v katere je ponudnik vključen, obstajala nevarnost, da se tak postopek začne (Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo);
5) Vsi podatki, ki so navedeni v predloženi ponudbi ponudnika morajo biti pravilni in resnični (Dokazilo: ponudba s podatki o ponudniku z izjavo o sposobnosti in sprejemanju zahtev iz razpisne dokumentacije);
6) Ponudnik mora imeti tehnično usposobljen kader s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju elektronskih komunikacij in relevantnih storitev univerzalne storitve (Dokazilo: izjava o kadrovski usposobljenosti);
7) Ponudnik posreduje Poslovni načrt, ki mora biti pripravljen za dobo treh let vnaprej in mora obsegati:
a. Opis podjetja ponudnika ter njegovih produktov in storitev;
b. Analizo tržišča, vključno s segmentacijo uporabnikov in geografsko analizo;
c. Načrt trženja predmetne univerzalne storitve;
d. Ocena prihodkov iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve povprečno na en priključek na celotnem območju Republike Slovenije za vsako koledarsko leto posebej9;
9Za tri leta naprej.
e. Ocena stroškov iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve povprečno na en priključek na celotnem območju Republike Slovenije za vsako koledarsko leto posebej10;
10Za tri leta naprej.
f. Ocena materialnih koristi11 iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve povprečno na en priključek na celotnem območju Republike Slovenije za vsako koledarsko leto posebej12;
113. točka prvega odstavka 2. člena Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 81/04): Materialne koristi zagotavljanja univerzalne storitve so koristi, ki so merljive in jih izvajalec univerzalne storitve pridobi na primer zaradi vodenja skupnega računa in skupne baze podatkov.
12Za tri leta naprej.
g. Ocena nematerialnih koristi13 iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve povprečno na en priključek na celotnem območju Republike Slovenije za vsako koledarsko leto posebej14;
132. točka prvega odstavka 2. člena Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 81/04): Nematerialne koristi zagotavljanja univerzalne storitve so koristi, ki jih izvajalec univerzalne storitve pridobi zaradi večje prepoznavnosti blagovne znamke, prisotnosti po celotnem ozemlju države in s tem primerljivo manjših stroškov, ki jih potrebuje za širitev omrežja do novih uporabnikov, življenjskega cikla posameznega uporabnika in marketinške prednosti zaradi dostopa do velike baze telefonskih uporabnikov. Nematerialnih koristi ni mogoče neposredno izmeriti, temveč jih je možno le oceniti.
14Za tri leta naprej.
h. Ocena neto stroškov15 iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve povprečno na en priključek na celotnem območju Republike Slovenije;
15Izračun neto stroškov temelji na podlagi Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 81/04).
i. Opis človeških virov in organizacije (število, kvalifikacije in izkušnje vodilnih članov ekipe ter tehničnega kadra, organizacijska struktura ter sistem usposabljanja);
j. Predvidene tehnološke rešitve s specifikacijo tehnične opreme za izvajanje predmetne univerzalne storitve;
k. Načrt vzdrževanja oziroma posodabljanja omrežja in storitev, vključno s podrobnim opisom investicij v omrežje oziroma storitve;
l. Podroben opis in organigram poslovnega procesa, vključno s predvidenimi roki za izvedbo storitev;
m. Sistem zagotavljanja kakovosti predmetne univerzalne storitve;
n. Načrt upravljanja s tveganji (poslovna tveganja, spremembe tehnologije, naravne nesreče in vojne);
o. Struktura financiranja ter načrt pridobivanja finančnih virov;
p. Priloge poslovnemu načrtu, za vsako koledarsko leto posebej16:
16Za tri leta naprej.
I. bilanca stanja za predmetno univerzalno storitev z razkritji bistvenih postavk;
II. izkaz poslovnega izida za predmetno univerzalno storitev z razkritji bistvenih postavk;
III. izkaz denarnih tokov za predmetno univerzalno storitev z razkritji bistvenih postavk;
IV. bilanca stanja za preostale storitve z razkritji bistvenih postavk;
V. poslovnega izida za preostale storitve z razkritji bistvenih postavk;
VI. izkaz denarnih tokov za preostale storitve z razkritji bistvenih postavk.
3. Merila za izbiro ponudnika
V skladu s 118. členom ZEKom-1 se pri izboru kot merila upoštevajo zlasti zanesljivost, kakovost in stroškovna učinkovitost izvajanja univerzalne storitve
Agencija bo izbrala najugodnejšo ponudbo na javni razpis za določitev izvajalca predmetne univerzalne storitve po naslednjih merilih:
Zap. št.
Merilo
1.
Ocena neto stroškov, povprečno na en priključek na celotnem območju Republike Slovenije 
Ponudnik, ki ima najnižje ocenjene neto stroške iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve, prejme največ točk, drugi ponudniki pa ustrezno manj točk. Formula za izračun točk tega merila je podana v razpisni dokumentaciji.
2.
Kakovost storitve, ki se izvaja znotraj predmetne univerzalne storitve (zagotavljanje javno dostopnih telefonskih storitev) v preteklem koledarskem letu:
1. Kadar rok za izvedbo začetne priključitve ni vnaprej dogovorjen, ne sme biti povprečni čas, v katerem je bilo v enem letu uspešno izvedenih 95 % priključitev, ki omogočajo tudi funkcionalen dostop do interneta, daljši od 7 koledarskih dni.
2. Kadar je rok za izvedbo začetne priključitve vnaprej dogovorjen, mora biti v enem letu v dogovorjenem roku izvedenih vsaj 97 % začetnih priključitev.
3. V odsotnosti izrednih okoliščin, ki morajo biti izkazane z zapisnikom, potrjenim s strani pooblaščene osebe izvajalca storitve, in obrazložene končnemu uporabniku, čas izvedbe začetne priključitve, ki uporabniku omogoča tudi funkcionalen dostop do interneta, ne sme presegati 30 koledarskih dni.
4. Pogostost napak ali okvar na dostopovni vod v enem letu ne sme preseči 15 %.
5. Povprečni rok odprave okvar v enem letu ne sme biti daljši od dvanajst ur za odpravo 80 % okvar na javnem komunikacijskem omrežju izvajalca storitve.
6. V odsotnosti izrednih okoliščin, ki morajo biti izkazane z zapisnikom, potrjenim s strani pooblaščene osebe izvajalca storitve, in obrazložene končnemu uporabniku, čas za odpravo napak ali okvar na dostopovnem vodu ne sme znašati več kot 96 ur.
7. Delež neuspelih klicev znotraj Republike Slovenije v enem letu ne sme preseči 5 % vseh klicev.
8. Delež neuspelih mednarodnih klicev v tujino v enem letu ne sme preseči 8 % vseh klicev.
9. Povprečni čas vzpostavljanja zveze znotraj Republike Slovenije v enem letu ne sme biti daljši od treh sekund.
10. Povprečni čas vzpostavljanja zveze s tujino v enem letu ne sme biti daljši od petih sekund.
11. Čas vzpostavljanja zveze, v katerem je vzpostavljenih 80 % zvez v Republiki Sloveniji, v enem letu ne sme biti daljši od petih sekund.
12. Čas vzpostavljanja zveze, v katerem je vzpostavljenih 80 % zvez v tujino, v enem letu ne sme biti daljši od osmih sekund.
13. Delež utemeljenih ugovorov zaradi nepravilnosti v telefonskem računu v enem letu ne sme biti večji od 0,5 %.
 
Ponudnik prejme za posamezni parameter17, ki se nanaša na predmetno storitev iz nabora univerzalne storitve in ustreza navedenim zahtevam, po eno točko, za parameter, ki ne ustreza oziroma, ga ne poda, pa nič točk.
17Za posamezni parameter se uporabljajo določila Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 71/13).
4. Rok in način predložitve ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov Agencije (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali jih predložijo osebno, v glavni pisarni Agencije v prvem nadstropju, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejem ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu pošiljke.
Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na sedež Agencije najkasneje do 24. 10. 2016 do 12. ure.
Ponudbena dokumentacija mora biti predložena v pisni obliki, in sicer v enem izvirniku in eni kopiji. V primeru kakršnihkoli razlik med izvodoma velja izvirnik ponudbe.
Izvirnik ponudbe mora biti tiskan ali pisan tako, da brisanje teksta ni mogoče.
Izvirnik ponudbe mora biti povezan z vrvico in zapečaten tako, da posameznih listov ni mogoče neopazno dodajati ali odvzemati (razen zahtevanega obrazca, ki ga ponudnik nalepi na zunanjo ovojnico) ter na prvi strani označen z besedilom »IZVIRNIK«. Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbo v mapi ustrezne širine, in sicer tako, da je omogočeno listanje ponudbe. Oštevilčenje strani je obvezno.
Ponudnik se s ponudbo prijavi za izvajanje storitev iz nabora univerzalne storitve, ki so predmet tega javnega razpisa.
Izvirnik in kopija ponudbe morata biti zaprta vsak v svojem ovoju z oznako »IZVIRNIK« in »KOPIJA«, oba ovoja pa morata biti vstavljena v skupen ovoj oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen zahtevani obrazec za oddajo ponudbe.
Ovoj mora biti zapečaten ali zaprt tako, da se je na odpiranju ponudb mogoče prepričati, da do tistega trenutka še ni bil odprt.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Če bo ponudba prepozno poslana po pošti, jo bo Agencija neodprto poslala nazaj k ponudniku.
5. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila imenovana komisija za vodenje javnega razpisa.
Agencija bo izvedla javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih ponudb dne 24. 10. 2016 ob 13. uri v sejni sobi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana. Na javnem odpiranju lahko kot stranke sodelujejo zakoniti zastopniki ponudnika ali njihovi pooblaščenci. Zakoniti zastopniki ponudnika so se na poziv Agencije dolžni izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa predložiti tudi pooblastilo zakonitega zastopnika za sodelovanje na javnem odpiranju. Pooblaščenec ponudnika, ki predsedniku komisije ni predložil pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, in drugi prisotni ne morejo dajati pripomb.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na predmetni javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s Sklepom o uvedbi javnega razpisa za določitev izvajalca univerzalne storitve priključitve na javno komunikacijsko omrežje in dostopa do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji ter zagotavljanja vzpostavljanja in sprejemanja nacionalnih in mednarodnih klicev, št. 38243-6/2016/4, z dne 22. 9. 2016 in pripadajočo razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v glavni pisarni Agencije v prvem nadstropju, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
7. Kontaktna oseba
Kontaktni osebi, pri katerih lahko ponudniki dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo, sta:
Ime in priimek: Stanko Taškov,
ali
Ime in priimek: Tanja Muha,
ali druga oseba pooblaščena za dajanje dodatnih pojasnil v zvezi s tem razpisom.
Telefonska številka: +386 (0)1 583 63 00
Elektronski naslov: info.box@akos-rs.si
Številka faksa: +386 (0)1 511 11 01.
8. Rok izdaje odločb: Agencija bo izdala in vročila odločbe najkasneje do 2. 12. 2016 ter hkrati obvestila javnost o svoji odločitvi na svoji spletni strani.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti