Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

Št. 5440-11/2016 Ob-3056/16, Stran 2053
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14; v nadaljevanju: Zakon o visokem šolstvu), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 58/16), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, verzija 2.0, z dne 4. 7. 2016 ter sprememba z dne 29. 7. 2016, z dne 4. 7. 2016, Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2016 (Uradni list RS, št. 55/16) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-103/2016/7, z dne 19. 9. 2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor operacij: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018 (v nadaljevanju: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Operacije se bodo izvajale v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) ob upoštevanju lokacije izvajanja aktivnosti, ki je določena s sedežem članice posameznega prijavitelja (v primeru univerz) ali s sedežem prijavitelja (v primeru samostojnih visokošolskih zavodov), ki bo izvajal operacijo.
Način delitve sredstev po kohezijskih regijah:
Sredstva se delijo med KRZS in KRVS skladno s podatki glede števila oziroma razmerja med visokošolskimi zavodi v posamezni kohezijski regiji
– KRZS – 67 %
– KRVS – 33 %.
Programsko specifični kazalniki:
Skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema se v okviru kazalnika učinka spremlja število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte iz KRZS in KRVS. V javnem razpisu se predvideva vključitev vsaj 22 visokošolskih zavodov na KRVS in 43 visokošolskih zavodov na KRZS.
Specifični kazalniki za gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev:
V okviru operacije je predvideno spremljanje specifičnih kazalnikov za gostovanja npr. število vseh gostujočih tujih strokovnjakov, število opravljenih ur neposredne pedagoške obveznosti, število gostujočih tujih strokovnjakov, ki so sodelovali na študijskem področju s Klasius 4/5, število gostujočih tujih strokovnjakov, ki so sodelovali na študijskem področju s Klasius (druga področja), število gostujočih tujih strokovnjakov in število visokošolskih učiteljev iz Evropske unije in/oziroma visoko industrializiranih držav, število gostujočih tujih strokovnjakov in število visokošolskih učiteljev iz preostalih delov Evrope, Azije, Afrike in preostalega sveta, število gostovanj na študijskem programu prve stopnje, število gostovanj na študijskem programu druge stopnje, število gostovanj na študijskem programu tretje stopnje, število slovenskih strokovnjakov in akademikov, ki so zaposleni na tujih institucijah in bodo gostovali kot gostujoči tuji strokovnjaki, število študentov itd.
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev (v nadaljevanju: gostujoči tuji strokovnjak) v pedagoški proces v obliki krajših in daljših gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018.
Javni razpis ima dve aktivnosti:
Aktivnost št. 1: krajša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov študijskega programa.
Za namene javnega razpisa so določena za krajša gostovanja tista z izvedenimi najmanj 6 in največ 71 pedagoškimi urami.
Časovna dinamika krajših gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov je:
– od 1 do 14 dni,
– od 15 do 60 dni oziroma do največ 2 meseca.
Gostujoči tuji strokovnjak mora v okviru gostovanja na slovenskem visokošolskem zavodu opraviti najmanj 6 ur oziroma največ 71 ur neposredne pedagoške obveznosti (npr. predavanje, seminar, vaje) v predpisani časovni dinamiki, in sicer:
– od 6 ur do največ 24 ur v obdobju od 1 do 14 dni,
– od 25 ur do največ do 71 ur v obdobju od 15 do 60 dni.
Aktivnost št. 2: daljša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja na mestu visokošolskega učitelja.
Za namene javnega razpisa so določena za daljša gostovanja tista z izvedenimi najmanj 6 urami neposredne pedagoške obveznosti na teden.
Časovna dinamika daljših gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov je:
– najmanj 3 mesece skupaj oziroma največ do 7 mesecev skupaj.
V enem semestru mora skupaj opraviti najmanj:
– 72 ur v 3 mesecih.
Gostujoči tuji strokovnjak se mora vključiti v pedagoški proces na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji za najmanj 6 ur na teden oziroma 24 ur na mesec na mestu visokošolskega učitelja.
Ciljna skupina v obeh razpisanih aktivnostih so tuji eksperti in visokošolski učitelji vključeni v prvo, drugo in tretjo stopnjo študija.
Navedeni aktivnosti in njuna izvedba ter vsebinski in časovni okvir morajo biti opredeljeni v vlogi, ki jo prijavitelj odda na javni razpis.
Upravičenec ob zaključku projekta pripravi evalvacijo izvedenih aktivnosti gostovanj, in sicer dejanskih in pričakovanih učinkov gostovanj tujih strokovnjakov za visokošolski zavod (npr. razvoj novih mednarodnih dejavnosti, projektov itd.), pedagoški proces (npr. uvajanje novih učnih metod itd.), domače visokošolsko osebje (npr. izboljšanje poučevanja itd.) in študente (npr. krepitev mednarodnih kompetenc mladih itd.). V evalvaciji tudi poda objektivno poročilo o doseženih učinkih in rezultatih v okviru projekta, finančne uspešnosti projekta, ugotovljenih napakah in pomanjkljivostih pri izvajanju aktivnosti projekta ter poda predloge za izboljšave.
Upravičenec ob zaključku projekta v končnem poročilu poroča tudi o izvedenih konkretnih aktivnostih sodelovanja gostujočih tujih strokovnjakov s slovenskimi visokošolskimi učitelji in drugimi zaposlenimi, ki so namenjene krepitvi različnih oblik mednarodnega sodelovanja, kot so skupni študijski programi, mednarodni raziskovalni in drugi projekti, sklepanje strateških partnerstev s tujimi visokošolskimi zavodi in podobno.
2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Krajša in daljša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoškem procesu bodo prispevala k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Hkrati se bodo okrepile druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, kar naj bi vodilo k večji kakovosti poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja in učnih izidov (doslej) večine nemobilnih študentov. Obenem lahko pripomorejo, da bodo zaradi njihove pozitivne izkušnje slovenski študenti v prihodnje lažje sprejeti na študij, izpopolnjevanje ali prakso na institucije v tujini. Dodatno se spodbuja krepitev povezovanja in sodelovanja s slovenskim strokovnim in akademskim osebjem, ki je zaposleno na institucijah v tujini in ki naj bi še zlasti – poleg mednarodnih izkušenj in znanj – prineslo tudi povezave s tujimi visokošolskimi, raziskovalnimi in drugimi institucijami.
2.3 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepljeno sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolski zavodov s partnerji v evropskem in globalnem prostoru za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja. Z razpisanimi aktivnostmi se bodo krepile mednarodne kompetence slovenskega akademskega osebja in študentov. Podpiralo se bo razvoj učnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost in inovativnost, posodabljanje študijskih programov, večjo kakovost poučevanja ter posledično kakovost učenja in učnih izidov večine nemobilnih študentov. Javni razpis bo usmerjen predvsem na področje naravoslovja in tehničnih ved oziroma na prednostna področja, določena s Slovensko strategijo pametne specializacije (S4) in Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020. Bolj kakovostno in mednarodno odprto visokošolsko izobraževanje bo preko bodočega delovanja visokošolskih diplomantov na trgu dela posredno vplivalo tudi na internacionalizacijo drugih sektorjev družbe.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Posamezni prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje ter predložiti dokazila, s katerimi izkazujejo njihovo izpolnjevanje:
Pogoji
Dokazila
1.
Prijavitelj je visokošolski zavod, ki je vpisan v razvid visokošolskih zavodov ministrstva in izvaja javnoveljavne študijske programe, vpisane v razvid visokošolskih zavodov ministrstva.
Izpolnjevanje pogoja bo preverjeno v razvidu visokošolskih zavodov, ki ga vodi ministrstvo.
2.
Prijavitelj je imetnik univerzitetne listine Erasmus 2014–20201.
Izpolnjevanje pogoja bo preverjalo ministrstvo.
3.
Prijavitelj ima v študijskem letu 2015/20162 vpisane študente v javnoveljavnih študijskih programih.
Izpolnjevanje pogoja bo preverjeno v aplikaciji eVŠ, ki ga vodi ministrstvo.
4.
Prijavitelj ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna.
Izjava prijavitelja (Prijavni obrazec). 
5.
Prijavitelj ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa.
Izjava prijavitelja (Prijavni obrazec), 
ter preverjanje s strani ministrstva.3
6.
Prijavitelj ima na dan objave javnega razpisa poravnane vse davke in prispevke.
Potrdilo FURS-a.*
* Zaradi pričakovanega velikega števila vlog naprošamo prijavitelje, da označena dokazila predložijo z oddano vlogo. V kolikor jih prijavitelji ne bodo predložili, jih bo ministrstvo pridobilo po uradni dolžnosti.
1Pogoj se bo preverjal na spletni strani CMEPIUS-a in EK, kjer so seznami visokošolskih zavodov z Erasmus listino. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014–2020_en
2Podatki so iz eVŠ za študijsko leto 2015/2016 (stanje na dan 30. 10. 2015)
3 Dostopno na: spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in s programom Erar (http://erar.kpk-rs.si/).
3.2 Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji javnega razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega razpisa.
3.3 Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo. V kolikor bo prijavitelj oddal več vlog, se bo upoštevala prva prispela na ministrstvo, ostale pa bodo s sklepom zavržene. Vloga vsebuje en projekt, ki mora vsebovati vsaj eno od razpisanih aktivnosti. Vsaka od obeh aktivnosti lahko nadalje vsebuje poljubno število enot (npr. Aktivnost št. 1 več gostujočih tujih strokovnjakov za krajše obdobje …), ob upoštevanju pogojev iz točke 3.7 in iz točke 3.8 javnega razpisa.
3.4 Projekt mora biti izveden na območju Republike Slovenije.
3.5 Za namene javnega razpisa je gostujoči tuji strokovnjak v okviru obeh razpisanih aktivnosti oseba, ki na dan objave javnega razpisa ne biva in ni zaposlena v Republiki Slovenij ter je zaposlena v tujini na tujem oziroma tuji:
– visokošolskem zavodu,
– raziskovalni organizaciji,
– gospodarski družbi,
– organizaciji s področja kulture ali
– mora biti neodvisni strokovnjak oziroma umetnik.
Prijavitelj se v izjavi zavezuje, da bo v postopkih izvajanja aktivnosti projekta preverjal status bivanja (stalnega ali začasnega) in zaposlenosti za vsakega gostujočega tujega strokovnjaka in bo dokazila (npr. osebni dokument, pogodba o zaposlitvi, izjava o statusu neodvisnega strokovnjaka oziroma umetnika) hranil v svojih evidencah za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske kohezijske politike in nacionalno zakonodajo.
3.6 Gostujoči tuji strokovnjak lahko na projektu istega prijavitelja sodeluje samo enkrat (na eni izmed obeh razpisanih aktivnosti), pri čemer po potrebi lahko opravi več gostovanj; lahko pa sodeluje pri več različnih upravičencih.
3.7 V okviru javnega razpisa lahko posamezni prijavitelj glede na število vpisanih študentov (vpisane študente v študijskem letu 2015/2016)4 prijavi omejeno število gostujočih tujih strokovnjakov:
4Podatki so iz eVŠ za študijsko leto 2015/2016 (stanje na dan 30. 10. 2015)
V primeru visokošolskega zavoda z:
– od 1 do 300 vpisanimi študenti do največ šest gostujočih tujih strokovnjakov;
– od 301 do 2.500 vpisanimi študenti do največ dvanajst gostujočih tujih strokovnjakov;
– od 2.501 do 10.000 vpisanimi študenti do največ šestinšestdeset gostujočih tujih strokovnjakov;
– od 10.001 do 25.000 vpisanimi študenti do največ šestinsedemdeset gostujočih tujih strokovnjakov;
– od 25.001 vpisanimi študenti do največ sto deset gostujočih tujih strokovnjakov.
V kolikor bo prijavitelj prijavil večje število gostujočih tujih strokovnjakov, kot je določeno v drugem odstavku točke 3.7, se vloga ne oceni in se s sklepom zavrne.
3.8 Prijavitelj lahko prijavi gostujoče tuje strokovnjake:
– samo za na Aktivnost 1: krajša gostovanja ali
– za Aktivnost 1: krajša gostovanja in Aktivnost 2: daljša gostovanja. Število gostujočih tujih strokovnjakov v okviru Aktivnosti 2 pa je lahko največ ena tretjina vseh.
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija), bo med prijavitelje iz KRZS in KRVS, katerih projekti so dosegli najmanj 58 % oziroma štirideset točk, dodelila vsa razpoložljiva sredstva v okviru roka za oddajo vloge na javni razpis.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo z vlogo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer glede na način delitve sredstev po regijah iz točke 2 javnega razpisa v obsegu 67 % razpisanih sredstev v KRZS in 33 % razpisanih sredstev v KRVS.
4. Sofinanciranje projektov po kohezijskih regijah
Skladno s splošnim pravilom glede programskih območij iz prvega odstavka 70. člena uredbe 1303/2013/EU se za določitev lokacije izvajanja operacije upošteva lokacija izvajanja aktivnosti projekta, ki je v primeru univerz določena s sedežem članice, sicer pa je določena glede na lokacijo sedeža potencialnega prijavitelja, pri čemer je namen projekta spodbujanje in krepitev gostovanj tujih strokovnjakov v obliki krajših in daljših gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih in povezovanja visokošolskega sistema z mednarodnim okoljem, kar naj bi vodilo k večji kakovosti poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja in učnih izidov (doslej) večine nemobilnih študentov.
Za določitev razmerja med programskima območjema se uporablja podatek glede števila visokošolskih zavodov v kohezijskih regijah, in sicer v razmerju 67 % v KRZS in 33 % v KRVS. Podlago za določitev razmerja med KRZS in KRVS predstavljajo podatki iz evidence eVŠ o številu visokošolskih zavodov, zajeti na dan 14. 10. 2014.
Od skupne višine razpoložljivih sredstev 3.080.000,00 EUR se z namenom enakomerne in pravične razporeditve ter skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 deli glede na:
– sedež članice univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda, in sicer se za KRZS nameni 67 % skupne razpoložljive vrednosti v višini največ do 2.063.600,00 EUR ter za KRVS 33 % skupne razpoložljive vrednosti v višini največ do 1.016.400,00 EUR.
Pri izračunu najvišjega možnega zneska za sofinanciranje je ob pripravi finančnega načrta potrebno upoštevati točko 3.7 javnega razpisa, in sicer določeno največje število gostujočih tujih strokovnjakov glede na število vpisanih študentov študijskem letu 2014/2015 (podatki na dan 30. 10. 2015, ki so razvidni iz e-VŠ – objavljeno na spletni strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/statistika_in_analize_s_podrocja_visokega_solstva/ in kot je navedeno v prilogi 7 razpisne dokumentacije (Pregled števila vpisanih študentov)).
5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
5.1 Izločitvena merila
Strokovna komisija v vsebinskem ocenjevanju preveri, ali je projekt skladen s cilji prednostne osi in prednostne naložbe, ali je projekt skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa, ali projekt izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora in ustreznost ter sposobnost upravičencev in ali projekt izkazuje ustreznosti ciljnih skupin in ključnih deležnikov. Če izločitvenim merilom ni zadoščeno, oziroma, če je po kateremkoli izločitvenem merilu projekt ovrednoten z NE, strokovna komisija projekt izloči in ga ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje, vloga prijavitelja pa se zavrne.
Skladnost vsebinske zasnove projekta s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa (v rubriki B točka 5 Prijavnega obrazca)
□ DA □ NE (izločitveno merilo)
Skladnost projekta s cilji prednostne osi in prednostne naložbe
(v rubriki B točka 5 Prijavnega obrazca)
□ DA □ NE (izločitveno merilo)
Izkazovanje realne izvedljivosti projekta v obdobju, za katerega velja podpora in ustreznost ter sposobnost upravičencev (v rubriki B točka 3. Prijavnega obrazca, v rubriki C točka 1.1 v primeru Aktivnosti 1: krajša gostovanja oziroma 1.1.2. v primeru Aktivnosti 1: krajša gostovanja in Aktivnosti 2: daljša gostovanja, točka 4.2 in točka 5 Prijavnega obrazca)
□ DA □ NE (izločitveno merilo)
Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin in ključnih deležnikov 
(v rubriki C točka 1.2. Prijavnega obrazca)
□ DA □ NE (izločitveno merilo)
5.2 Merila za ocenjevanje
Formalno popolne vloge, ki bodo v celoti izpolnjevale pogoje iz 3. točke javnega razpisa, bo strokovna komisija ocenila po naslednjih merilih5:
5 Ocenjevalni postopek in postopek izbora bo temeljil na merilih za ocenjevanje in postopku ter načinu izbora, ki so opredeljeni v prilogi 6 – Ocenjevalni list. Vsebinsko preverjanje projekta in aktivnosti in v prilogi 3 – Navodila za prijavo na javni razpis, točka 9. Postopek in način izbora. Priloga 3 in priloga 6 sta del razpisne dokumentacije.
Zap. št.
Merilo
Opis
Točke
1.
OBSEG IN STRUKTURA AKTIVNOSTI PROJEKTA
Skupaj podmerili 1.1, 1.2
7–13
1.1
Projekt vključuje samo eno ali obe razpisani aktivnosti
5–10
1.2
Vključevanje ciljne skupine in ključnih deležnikov v načrtovane aktivnosti projekta
2–3
2.
DODANA VREDNOST AKTIVNOSTI PROJEKTA
Skupaj podmerili 2.1, 2.2 in 2.3
0–15
2.1
Aktivnost 1: krajša gostovanja
Neposredna pedagoška obveznost gostujočega tujega strokovnjaka 
Polovica ali več gostujočih tujih strokovnjakov ima 7 ali več ur neposredne pedagoške obveznosti
0–5
2.2
 
Aktivnost 1: krajša gostovanja in
Aktivnost 2: daljša gostovanja
Študijsko področje študijskega programa pri katerem bo sodeloval gostujoči tuji strokovnjak 
Polovica ali več gostujočih tujih strokovnjakov bo sodelovala pri študijskem programu s Klasius študijskih področij 4 (naravoslovje, matematika in računalništvo) ali 5 (tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo)
0–5
2.3
Aktivnost 2: daljša gostovanja
Polovica ali več gostujočih tujih strokovnjakov se bo za najmanj 4 mesece vključila v pedagoški proces
0–5
3.
MEDNARODNA VPETOST PROJEKTA IN ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI REZULTATOV
Skupaj podmerili 3.1 in 3.2
0–10
3.1
Projekt predvideva aktivno sodelovanje slovenskih visokošolskih učiteljev in zaposlenih na visokošolskih zavodih z gostujočimi tujimi strokovnjaki za krepitev drugih oblik mednarodnega sodelovanja
0–5
3.2
Projekt predvideva vključitev slovenskega strokovnega in akademskega osebja, ki je zaposleno na tujih institucijah
0–5
4.
USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA ZA IZVEDBO PROJEKTA IN DOSEGANJE REZULTATOV 
Skupaj podmerili 4.1 in 4.2
0–10
4.1
Reference visokošolskega zavoda 
Visokošolski zavod je v zadnjih treh letih pred objavo razpisa gostil vsaj šest tujih gostujočih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev
0–5
4.2
Ustrezna kadrovska podpora za izvedbo prijavljenih aktivnosti 
Število sodelavcev zavoda, ki bodo nudili administrativno podporo pri izvedbi aktivnosti in število visokošolskih učiteljev zavoda, ki bodo sodelovali z gostujočimi tujimi strokovnjaki in navedba njihovih nalog
0–5
5.
KAKOVOST PREDLOGOV IN ZAGOTAVLJANJE UTEMELJENOSTI IN RACIONALNOSTI FINANČNEGA NAČRTA IN STROŠKOV
Projekt ima učinkovit, utemeljen in racionalen finančni načrt, ki je povezan s predvidenimi aktivnostmi ter je stroškovno učinkovit z vidika načrtovanja posameznih gostovanj in z vidika realizacije pričakovanih kazalnikov
0–10
6.
PRISPEVANJE PROJEKTA K DOSEGANJU PODROČNIH STRATEGIJ, RESOLUCIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV
Skupaj podmerili 6.1 in 6.2
0–10
6.1
Prispevek projekta k doseganju ciljev/ukrepov področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov ipd., ob upoštevanju opredeljenih razvojnih prednostnih področij Slovenije v Slovenski strategiji pametne specializacije (S4), področij Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020 itd.
0–5
6.2
Skladnost prijave z uresničevanjem poslanstva in strategije visokošolskega zavoda na področju internacionalizacije visokega šolstva
0–5
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezni projekt, je 68 točk. Izbran je lahko projekt, ki doseže najmanj 58 % oziroma 40 točk.
V kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev, bodo vloge z najvišjim številom točk izbrane do porabe sredstev.
V kolikor je kot zadnji izbran projekt, za katerega ni na voljo zadosti razpoložljivih sredstev za celotno vrednost projekta, se le-temu ponudijo sredstva, v kolikor zadostujejo za vsaj 70 % načrtovane vrednosti projekta. Prijavitelj, ki sprejme ponudbo, se zaveže, da bodo aktivnosti v okviru načrtovanega projekta izvedene v celoti. V primeru, da prijavitelj za projekt ponujenih razpoložljivih sredstev ne sprejme oziroma je preostanek razpoložljivih sredstev nižji od 70 % vrednosti navedenega projekta, ostanejo sredstva nerazdeljena. Prijavitelj, ki sprejme ponudbo, se zaveže, da bodo aktivnosti v okviru načrtovanega projekta izvedene v celoti. V primeru, da prijavitelj za projekt ponujenih sredstev razpoložljivih sredstev ne sprejme, ostanejo sredstva nerazporejena. Na podlagi sprejete oziroma nesprejete ponudbe, bo ministrstvo izdalo sklep o izboru v sofinanciranje oziroma sklep o zavrnitvi vloge.
Postopek ocenjevanja je natančneje opredeljen v prilogi 3 – Navodila za prijavo na javni razpis, točka 9.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 3.080.000,00 EUR. Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih je naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 1.540.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 508.200,00 EUR, od tega:
– 406.560,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 101.640,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 1.031.800,00 EUR, od tega:
– 825.440,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 206.360,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z – slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2018: 1.540.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 508.200,00 EUR, od tega:
– 406.560,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 101.640,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 1.031.800,00 EUR, od tega:
– 825.440,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 206.360,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z- slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od dne 1. 10. 2016 do dne 30. 6. 2018. Rok za dokončanje projekta (zaključek aktivnosti) je najkasneje do 30. 6. 2018.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 1. 10. 2016 do dne 31. 7. 2018.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
1. Javni razpis za Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018
2. Prijavni obrazec
3. Navodila za prijavo na javni razpis
4. Finančni načrt projekta s časovno dinamiko
5. Opremljenost vloge
6. Ocenjevalni list
7. Pregled števila vpisanih študentov na dan 30. 10. 2015
8. Obračun standardnega stroška na enoto za organizacijsko podporo gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih
9. Obračun standardnega stroška na enoto za izvedbo gostovanja tujega strokovnjaka
10. Osnutek pogodbe o sofinanciranju
11. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
12. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
2 – Prijavni obrazec
4 – Finančni načrt projekta s časovno dinamiko
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme vsebinsko spreminjati, sicer se vloga zavrne.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
1. Standardni strošek na enoto (v nadaljevanju SSE) za organizacijsko podporo gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: organizacijska podpora gostovanj).
2. Standardni strošek na enoto za izvedbo gostovanja tujega strokovnjaka, ki vsebuje:
2.1 SSE za strošek poučevanja
2.2 SSE za strošek bivanja
2.3 SSE za potne stroške
Ministrstvo je dne 4. 7. 2016 sprejelo Metodologijo z izračunom višine standardnega stroška na enoto za izvedbo Javnega razpisa Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018 št. 5440-11/2016/5, na podlagi katere so bili izračunani in opredeljeni standardni stroški na enoto za organizacijsko podporo gostovanj in za izvedbo gostovanja tujega strokovnjaka.
1. Standardni strošek na enoto za organizacijsko podporo gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih
Standardni strošek na enoto za organizacijsko podporo gostovanj je neposredno povezan z organizacijskim delom vzpostavitve in izvedbe gostovanj, za podporo tujim gostujočim strokovnjakom, pripravo evalvacijskega poročila in z administrativnim delom v postopku poročanj. Upravičencu se ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški kot so navedeni v Tabeli 1 (v tabeli: udeleženec pomeni gostujoči tuji strokovnjak)6
6Vodnik za prijavitelje Erasmus +, različica 2(20016): 7. 1. 2016, str. 45. Tabela A) Pravila za dodelitev sredstev, ki veljajo za vse aktivnosti mobilnosti, Organizacijska podpora. Dostopno na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf
Tabela 1: SSE za organizacijsko podporo gostovanj
Organizacijska podpora gostovanj
Dodelitev glede na število udeležencev7 gostovanj
Znesek
do 100. udeleženca
350,00 EUR na udeleženca
po 100. udeležencu
200,00 EUR na dodatnega udeleženca
7Udeleženec = gostujoči tuji strokovnjak
Organizacijska podpora gostovanj se dodeli glede na število udeležencev, to je gostujočih tujih strokovnjakov. Število gostujočih tujih strokovnjakov je za prijavitelje omejeno glede na število vpisanih študentov v študijskem letu 2015/2016. Organizacijska podpora se do vključno 100. udeleženca dodeli v znesku 350,00 EUR za vsakega udeleženca, to je gostujočega tujega strokovnjaka. Organizacijska podpora se od 101. udeleženca dalje dodeli v znesku 200,00 EUR za vsakega udeleženca, to je gostujočega tujega strokovnjaka.
Primer: Za 1 uspešno zaključeno gostovanje udeleženca se prijavitelju ob predložitvi ustreznih dokazil povrne 350,00 EUR, za 2 uspešno zaključeni gostovanji udeleženca pa 700,00 EUR.
A. Dokazila o doseženih rezultatih v okviru SSE za organizacijsko podporo gostovanj
SOFINANCIRANJE (SSE) za:
REZULTAT
DOKAZILA
Organizacijska podpora gostovanj
Vzpostavitev in izvedba gostovanja
– Evidenca gostovanj (poimenski seznam števila gostujočih tujih strokovnjakov v obdobju poročanja) v Obračunu SSE za organizacijsko podporo gostovanj
2. V obliki standardnega stroška na enoto za izvedbo gostovanja tujega strokovnjaka bodo financirani naslednji stroški:
Standardni strošek na enoto za izvedbo gostovanja tujega strokovnjaka vsebuje SSE za strošek poučevanja, SSE za strošek bivanja in SSE za potne stroške.
2.1 SSE za strošek poučevanja
Standardni strošek na enoto za določitev stroškov izvajanja aktivnosti poučevanja za izvedbo gostovanja tujega strokovnjaka je neposredno povezan z izvedbo krajših in daljših gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih.
Standardni strošek na enoto za določitev poučevanja v Sloveniji znaša 136,00 EUR na uro, pri čemer 1 ura predavanja pomeni eno pedagoško uro.8
8Vodnik za prijavitelje Erasmus +, različica 2(20016): 7.1.2016, Tabela D.1 – Nacionalni stroški poučevanja (v EUR na učno uro) str. 227. Prav tam: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf
Primer: Za strošek poučevanja se prijavitelju ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški v višini 136,00 EUR za 1 pedagoško uro.
Primer: Strošek poučevanja za Aktivnost 1: za krajša gostovanja: 136,00 EUR se pomnoži z dejansko izvedenim številom ur gostovanja, ki pa ne sme biti manjši od 6 ur in ne sme biti večji od 71.
Primer: Izračun stroška poučevanja za Aktivnost 1: krajša gostovanja od 1 do 14 dni:
Aktivnost 1: krajša gostovanja od 1 do 14 dni
Znesek za minimalno opravljene ure v EUR (6 ur)
Znesek za maksimalno opravljene ure v EUR (24 ur)
Standardni strošek na enoto poučevanja 136,00 EUR * št. opravljenih ur
816,00 EUR
3.264,00 EUR
Primer: Za opravljenih 6 ur poučevanja se prijavitelju ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški v višini 816,00 EUR (136,00 EUR * 6 ur = 816,00 EUR) in za opravljenih 24 ur poučevanja se prijavitelju ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški v višini 3.264,00 EUR (136,00 EUR * 24 ur = 3.264,00 EUR).
Primer: Izračun stroška poučevanja za Aktivnost 1: krajša gostovanja od 15 do 60 dni:
Aktivnost 1: krajša gostovanja od 15 do 60 dni
Znesek za minimalno število opravljenih ur v EUR (25 ur)
Znesek za maksimalno število opravljenih ur v EUR (71 ur)
Standardni strošek na enoto poučevanja 136,00 EUR * št. opravljenih ur
3.400,00 EUR
9.656,00 EUR
Primer: Za opravljenih 25 ur poučevanja se prijavitelju ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški v višini 3.400,00 EUR (136,00 EUR * 25 ur = 3.400,00 EUR) in za opravljenih 71 ur poučevanja se prijavitelju ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški v višini 3.400,00 EUR (136,00 EUR * 71 ur = 9.656,00 EUR).
Primer: Izračun stroška poučevanja za Aktivnost 2: daljša gostovanja od 3 do 7 mesecev:
Stroški poučevanja 136,00 EUR se pomnoži z opravljenimi mesečnim urami (24 pedagoških ur na mesec) in skupaj za najmanj 3 mesece znaša (72 pedagoških ur).
Aktivnost 2: daljša gostovanja
Znesek za minimalno 24 opravljenih ur (v 1 mesecu) v EUR
Znesek za minimalno opravljenih 24 ur (skupaj najmanj v 3 mesecih) v EUR
Standardni strošek na enoto poučevanja 136,00 EUR * (24)
št. opravljenih ur * št. mesecev
3.264,00 EUR
9.792,00 EUR
Primer: Za mesečni strošek 24 ur poučevanja se prijavitelju ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški v višini 3.264,00 EUR (136,00 EUR * 24 ur = 3.264,00 EUR) in za tri mesece skupaj znaša (136,00 EUR x 24 x 3 = 9.792,00 EUR) za 72 ur pedagoških ur.
2.2 SSE za strošek bivanja
Standardni strošek na enoto za določitev stroškov bivanja, namestitve, lokalnega javnega prevoza za izvedbo gostovanja tujega strokovnjaka je neposredno povezan z vključevanjem v izvedbo gostovanja na slovenskih visokošolskih zavodih za krajše oziroma daljše časovno obdobje.
Tabela 2: SSE za strošek bivanja
Strošek na enoto za bivanje, namestitve, lokalnega in javnega prevoza tujega gostujočega strokovnjaka 
Dolžina trajanja bivanja9
Znesek (v EUR) na dan za udeleženca
Do 14 dni
100,00 EUR
Od 15 dni do 60
70,00 EUR
Od 3 do 7 mesecev
70,00 EUR
9Vodnik za prijavitelje Erasmus+, str. 50; Tabela: C) Dotacija za mobilnost osebja in str. 51 Preglednica A – Individualna podpora (zneski v EUR na dan). Glede na trajanje bivanja udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po aktivnosti).
Dolžina trajanja bivanja za Aktivnost 1: krajša gostovanja od 1 do 14 dni znaša 100,00 EUR na dan, ob predložitvi dokazil. Dolžina trajanja bivanja za Aktivnost 1: krajša gostovanja od 15 do 60 dni znaša 70,00 EUR na dan, ob predložitvi dokazil.
Dolžina trajanja bivanja za Aktivnost 2: daljša gostovanja od najmanj 3 mesece do največ 7 mesecev znaša 70,00 EUR na dan, pri čemer 1 mesec pomeni 30 koledarskih dni. V primeru daljšega gostovanja se uporabi določbo, ki velja tudi za bivanje od 15 do 60 dni. Strošek se povrne na podlagi predložitve dokazil.
Primer za Aktivnost 1: krajša gostovanja: Strošek bivanja glede na dolžino trajanja se pomnoži z dejanskim trajanjem gostovanja ob predložitvi ustreznih dokazil (npr. Lista prisotnosti z dnevno aktivnostjo za tri dni). Izračun znaša 100 * 3 = 300,00 EUR. Stroški za bivanje gostujočega tujega strokovnjaka se po potrebi podaljšajo največ za dva dni: za dan prihoda in odhoda, zaradi objektivnih razlogov oddaljenosti, ure končanja predavanj, transportnih povezav. Izračun znaša 100 * 5 = 500,00 EUR.
Primer za Aktivnost 1: krajša gostovanja: Strošek bivanja glede na dolžino trajanja se pomnoži z dejanskim trajanjem gostovanja ob predložitvi ustreznih dokazil (npr. Lista prisotnosti z dnevno aktivnostjo za enaindvajset dni). Izračun znaša 70 * 21 = 1.470,00 EUR. Stroški za bivanje gostujočega tujega strokovnjaka se po potrebi podaljšajo največ za dva dni za dan prihoda in odhoda. Izračun znaša 70 * 23 = 1.610,00 EUR.
Pri Aktivnosti 2: daljša gostovanja se vsota vseh dni gostovanja pomnoži z zneskom 70,00 EUR (ker gre za daljše obdobje se uporabi določbo, ki velja tudi za bivanje od 15 do 60 dni) ob predložitvi ustreznih dokazil (npr. Dogovor ipd.). 1 mesec pomeni 30 koledarskih dni.
Stroški za bivanje gostujočega tujega strokovnjaka se podaljšajo največ za dva dni za dan prihoda in odhoda, zaradi objektivnih razlogov oddaljenosti, ure končanja predavanj, transportnih povezav.
2.3 SSE za potne stroške
Standardni strošek na enoto za določitev potnih stroškov za izvedbo gostovanja tujega strokovnjaka je neposredno povezan z vključevanjem v izvedbo gostovanja na slovenskih visokošolskih zavodih. Strošek se upravičencu povrne samo enkrat, ne glede na število opravljenih gostovanj.
Za izračun višine stroška poti je potrebno uporabiti kalkulator razdalj, ki ga podpira Evropska komisija in je dostopen na povezavi: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska za kritje povratne poti. Pri izračunu zneska se uporablja Tabela 3:
Tabela 3: SSE za potne stroške10
SSE za potne stroške
Razdalje v kilometrih (km)
Znesek v EUR udeleženca
Za razdalje od 100 do 499 km
180,00 EUR
Za razdalje od 500 do 1999 km
275,00 EUR
Za razdalje od 2000 do 2999 km
360,00 EUR
Za razdalje od 3000 do 3999 km
530,00 EUR
Za razdalje od 4000 do 7999 km
820,00 EUR
Za razdalje nad 8000 km
1.100,00 EUR
10Vodnik za prijavitelje Erasmus+, str. 49 in str. 50. Tabela: C) Dotacija za mobilnost osebja Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo enosmerne poti je treba uporabiti za izračun zneska dotacije EU za kritje povratne poti. Razdaljo je potrebno izračunati s kalkulatorjem razdalje http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Primer: Gostujoči tuji strokovnjak izvede pot iz Osla na Norveškem v Koper v Slovenijo. S pomočjo »Distance calculator« oziroma kalkulatorja razdalj se izračuna razdalja. Izračunana razdalja od Osla v Koper je 1.609,58 km. Izračunani kilometri se uvrstijo v tabeli: »za razdalje od 500 do 1999 km«, kar znaša 275,00 EUR za kritje potnih stroškov gostujočega tujega strokovnjaka.
B. Dokazila o doseženih rezultatih v okviru SSE za izvedbo gostovanj
SOFINANCIRANJE 
SSE za izvedbo gostovanja tujega strokovnjaka
REZULTATI
DOKAZILA
Aktivnost 1: krajša gostovanja
Izvedba gostovanj tujih strokovnjakov za krajši čas
– Vabilo na gostovanje gostujočega tujega strokovnjaka;11
– Lista prisotnosti oziroma liste prisotnosti iz katerih bo razvidno število vseh opravljenih ur; 
– Obračun SSE za izvedbo gostovanja tujega strokovnjaka; 
– Izpis poti »Distance calculator«; 
– Poročilo o izvedenem gostovanju, ki ga izpolnita upravičenec in gostujoči tuji strokovnjak
Aktivnost 2:
daljša gostovanja
Izvedba gostovanj tujih strokovnjakov za daljši čas 
– Dogovor o sodelovanju med upravičencem in gostujočim tujim strokovnjakom in visokošolskim učiteljem, v katerem je navedeno obdobje gostovanja (od … do in leto, število ur, vključitev v študijsko področje, predmet itd.);
– Obračun SSE za gostujočega tujega strokovnjaka; 
– Izpis poti »Distance calculator«; 
– Časovnica oziroma mesečno poročilo o izvedenih pedagoških urah;
– Poročilo o izvedenem gostovanju, ki ga izpolnita upravičenec in gostujoči tuji strokovnjak
11Vabilo na gostovanje s katerim vabi naslovnik (upravičenec) gostujočega tujega strokovnjaka in visokošolskega učitelja, to je fizično osebo z imenom in priimkom, da se udeleži gostovanja vsebuje obvezne elemente: navedbo konkretne oblike gostovanja (predavanje, vaje, seminar), število ur, študijsko področje in predmet pri katerem bo sodelovanje izvedeno …). Na vabilu mora biti navedeno ime projekta, ki je bil izbran v okviru javnega razpisa in uporabljeni vsi predpisani logotipi skladno z veljavno verzijo Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij in skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Dokazila za izkazovanje stroškov za Aktivnost 1: krajša gostovanja
Izpolnjen obrazec Obračun SSE za organizacijsko podporo gostovanj (Priloga 8) in izpolnjen obrazec Obračun SSE za gostujočega tujega strokovnjaka (Priloga 9) ter predpisana dokazila o doseženih rezultatih za posamezno izvedeno aktivnost iz tabele B, in sicer Vabilo na gostovanje gostujočega tujega strokovnjaka, Lista prisotnosti oziroma liste prisotnosti vseh opravljenih ur in Poročilo o izvedenem gostovanju, ki ga izpolnita upravičenec in gostujoči tuji strokovnjak in izpis poti »Distance calculator«.
Dokazila za izkazovanje stroškov za Aktivnost 2: daljša gostovanja
Izpolnjen obrazec Obračun SSE za organizacijsko podporo gostovanj (Priloga 8) in izpolnjen obrazec Obračun SSE za gostujočega tujega strokovnjaka (Priloga 9) ter predpisana dokazila o doseženih rezultatih za posamezno izvedeno aktivnost iz tabele B, in sicer Dogovor o sodelovanju med upravičencem in gostujočim tujim strokovnjakom, Časovnica oziroma mesečno poročilo o izvedenih pedagoških urah in Poročilo o izvedenem gostovanju, ki ga izpolnita upravičenec in gostujoči tuji strokovnjak.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov z navedenimi dokazili za posamezne stroške mora biti skladen s točko 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in s točko 2 Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu oziroma ravnati skladno z Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranjaoperacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
18. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih pomoči.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Ministrstvo bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU spremljalo podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Enota spremljanja je subjekt (visokošolski zavod). Skladno s Smernicami za spremljanje in vrednotenje EKP ESS, Priloga D – praktična navodila za zbiranje in potrjevanje podatkov (december 2015), mora evidenca o subjektih vključevati spremljanje po identifikatorju subjekta, datumu vstopa, datumu izstopa in identifikatorju operacije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za upravičenca izgubljeni.
V kolikor višina sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, bo potrebno ustrezno znižanje stopnje, ministrstvo pa lahko zahteva od upravičenca vrnitev neupravičeno prejetih sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
23. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 20. 10. 2016 do 12. ure. Vloga mora biti posredovana v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in prilogami in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, ki je del razpisne dokumentacije, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do določenega roka, ne glede na način dostave prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki, se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
24. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila strokovna komisija.
Zaradi predvidenega velikega števila prispelih vlog za dodelitev sredstev, odpiranje le teh ne bo javno, in bo izvedeno 25. 10. 2016 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova Kotnikova 38, Ljubljana (sejna soba 614).
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
25. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Ministrstvo bo izbrane prijavitelje pozvalo k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o (ne)izboru, zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodb o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji.
26. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/ z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno, v vložišču ministrstva na Masarykovi 16, v času uradnih ur.
Za dodatne informacije lahko pišete na damjana.herman@gov.si. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na svojih spletnih straneh.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost