Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2571. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic, stran 8460.

  
Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, osmega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic 
1. člen 
V Pravilniku o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10 in 24/12) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina pravilnika) 
»(1) Ta pravilnik določa kategorije semena, v katerih se sme tržiti seme posamezne vrste oljnic in predivnic ter za posamezno kategorijo zahteve za pridelavo z namenom trženja, podrobnejši postopek uradne potrditve semena, zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena, zahteve glede pakiranja in označevanja, druge pogoje za trženje semena oljnic in predivnic ter postopek izvedbe naknadne kontrole semena v skladu z:
– Direktivo Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 74), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2016/317 z dne 3. marca 2016 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES v zvezi z uradno etiketo pakiranj semena (UL L št. 60 z dne 5. 3. 2016, str. 72) in
– Direktivo Komisije 2008/124/ES z dne 18. decembra 2008 o omejitvi trženja semen nekaterih vrst krmnih rastlin ter oljnic in predivnic na seme, ki je bilo uradno potrjeno kot „osnovno seme“ ali „certificirano seme“ (UL L št. 340 z dne 19. 12. 2008, str. 73).
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za pridelavo okrasnih rastlin.«.
2. člen 
V 2. členu se za besedama »navadni lan« doda besedilo »(za seme in za vlakna)«.
3. člen 
V 4. členu se v napovednem stavku d) točke za besedilom »navadnega lanu« doda besedilo »(za seme in za vlakna)«.
V napovednem stavku e) točke se za besedilom »navadnega lanu« doda besedilo »(za seme in za vlakna)«.
V napovednem stavku g) točke se za besedilom »navadnega lanu« doda besedilo »(za vlakna)«.
V drugi alinei se za besedo »lanu« doda besedilo »za vlakna«.
Točka h) se spremeni tako, da se glasi:
»h) trgovsko seme zemeljskega oreška in črne gorjušice, če:
– je vrstno pristno,
– ustreza zahtevam za kategorijo trgovsko seme iz priloge 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke, oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratorij pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke.«.
4. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(zahteve glede sorte) 
(1) Uradna potrditev in trženje sta dovoljena samo za tiste sorte oljnic in predivnic:
– ki so vpisane v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja postopek vpisa sort v sortno listo in vodenje sortne liste, oziroma v skupni katalog sort poljščin v skladu z Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/53/ES), ali
– za katere je bilo dovoljeno trženje semena na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v skladu s predpisi Republike Slovenije ali v skladu s predpisi EU.
(2) Za seme sort oljnic in predivnic iz druge alinee prejšnjega odstavka, ki so v postopku vpisa v sortno listo v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici EU, se dovoli uradna potrditev oziroma trženje semena v skladu z Odločbo Komisije 2004/842/ES z dne 1. decembra 2004 o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semena tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic (UL L št. 362 z dne 9. 12. 2004, str. 21), zadnjič spremenjeno z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/320 z dne 3. marca 2016 o spremembi Odločbe 2004/842/ES o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic (UL L št. 60 z dne 5. 3. 2016, str. 88).«.
5. člen 
V tretjem odstavku 20. člena se besedilo »Uradne etikete so označene s serijskimi številkami.« črta.
6. člen 
Šesti odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Seme oljnic in predivnic, ki glede kakovosti ali glede sorte ne izpolnjuje vseh zahtev iz tega pravilnika in se trži z dovoljenjem Uprave, se označi na naslednji način:
– pakiranje semena oljnic in predivnic, ki ne izpolnjuje vseh zahtev glede kakovosti iz tega pravilnika, mora biti označeno z etiketo za ustrezno kategorijo semena;
– pakiranje semena oljnic in predivnic, katerih sorta ne izpolnjuje zahtev iz 7. člena tega pravilnika, mora biti označeno z etiketo rjave barve;
– pakiranja semena iz prve in druge alinee tega odstavka morajo biti dodatno označena z navedbo: »Seme ne izpolnjuje predpisanih zahtev za kategorijo«.«.
7. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
(izmenjava podatkov o uvozu semena oljnic in predivnic) 
(1) Za vsako partijo semena oljnic in predivnic, ki se uvozi iz tretjih držav in je večja od 2 kg, Uprava izmenjuje s pristojnimi organi drugih držav članic EU podatke o:
– vrsti,
– sorti,
– kategoriji,
– državi pridelave in organu, ki je izvedel nadzor,
– državi pošiljateljici,
– uvozniku,
– količini semena.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka o uvozu semena oljnic in predivnic v Republiko Slovenijo Uprava pridobi iz odločb o dovolitvi uvoza, ki jih ob uvozu izda pristojni fitosanitarni inšpektor v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.«.
8. člen 
Šesti in sedmi odstavek 26. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(6) V naknadni kontroli se preverjajo vsi vzorci žlahtniteljevega semena na tiste lastnosti, ki lahko potrdijo skladnost z rezultati preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte in morfološkim opisom sorte. Če so rezultati glede sortne pristnosti in sortne čistosti negativni, organ za potrjevanje ne potrdi semena, pridelanega iz žlahtniteljevega semena.
(7) Odvzeti vzorec semena ustreza zahtevam iz tega pravilnika, če je bilo v naknadni kontroli ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve za seme iz priloge 2 za tisto kategorijo semena iz 4. člena tega pravilnika, v katero je bila uradno potrjena vzorčena partija semena oljnic in predivnic.«.
9. člen 
Priloga 1, priloga 2, priloga 3 in priloga 4 se nadomestijo z novimi prilogo 1, prilogo 2, prilogo 3 in prilogo 4, ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
10. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Št. 007-171/2016
Ljubljana, dne 6. septembra 2016
EVA 2016-2330-0100
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti