Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2580. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – SDOPN2, stran 8507.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – SDOPN2
1. člen
(predmet) 
S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14; v nadaljevanju »SDOPN2«).
Predmet naloge je izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (v nadaljevanju: SD OPN), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14; v nadaljevanju: OPN) vključno z vsemi že izdelanimi strokovnimi podlagami, dopolnitvami ter drugimi vsebinami in kartografskimi prilogami, ki so potrebne za sprejem prostorskega akta.
Naloga temelji na spremembah in dopolnitvah OPN v posameznih delih tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. SDOPN2 se pripravijo v okvirih kot jih določijo usmeritve strateškega dela OPN. Kolikor se bo izkazala potreba po izdelavi oziroma dopolnitvi študij, strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih in posebnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora se dopolni tudi strateški del.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Občina Brežice je julija 2014 sprejela in v avgustu 2014 uveljavila strateški in izvedbeni del OPN skupaj z Okoljskim poročilom. Prve spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN (v nadaljevanju: SDOPN1), ki so bile sprejete in uveljavljene junija 2016 in se nanašajo na prostorske izvedbene pogoje niso posegale v spremembo namenske rabe prostora. Tri območja, ki so bila predmet SDOPN1, so namenjena stanovanjski gradnji, in sicer na območju naselij Artiče, Rajca in Dolenje Pirošice. Za spremembo in dopolnitev OPN ni bilo treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
Po sprejetju SDOPN1 se je Občina Brežice zaradi velikega zanimanja in skladno s šestim odstavkom 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki občinam nalaga, da morajo najmanj enkrat na dve leti preverjati, ali posamezne razvojne potrebe prebivalcev in pravnih oseb izpolnjujejo pogoje za vključitev v OPN, odločila za preverbo pobud zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb, in se na podlagi preveritve odločila, da pristopi k celostni spremembi in dopolnitvi OPN. Občina Brežice bo vse pobude proučila in se do njih opredelila. V postopek SDOPN2 bodo vključene tiste pobude, ki so skladne s strateškimi izhodišči razvoja občine ter akti občine, predpisi, smernicami nosilcev urejanja prostora in drugimi vnaprej določenimi strokovnimi merili.
Z večletno uporabo akta so se izoblikovali tudi novi predlogi za dopolnitev vsebin OPN in se tičejo posameznih nejasnosti in neusklajenosti nekaterih določb v besedilnem in grafičnem delu. Na podlagi teh ugotovitev bodo izboljšani oziroma dopolnjeni splošni prostorski izvedbeni pogoji, podrobni prostorsko izvedbeni pogoji, posebni prostorsko izvedbeni pogoji in določila za posamezna območja in tematska področja.
V vmesnem obdobju se predvideva tudi sprejem nekaterih strateških aktov občine (nap. Celostna prometna strategija Občine Brežice), katerih vsebine bodo v določenem obsegu in vsebini vplivale na OPN.
S spremembami in dopolnitvami OPN se želi zagotoviti:
– dodatne razvojne površine naselij,
– spremembe in dopolnitve nekaterih določil odloka OPN z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih, vsebinskih in redakcijskih popravkov,
– lokacije malih čistilnih naprav za strnjena naselja,
– določiti podrobnejšo rabo na območjih razpršene gradnje zaključenih celot, na podlagi izdelane strokovne podlage,
– natančneje določiti načine urejanja prostora na podlagi izdelane strokovne podlage,
– natančnejše določanje meril in pogojev za gradnjo.
3. člen 
(območje SDOPN) 
Območje urejanja obsega celotno območje Občine Brežice.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za spremembe in dopolnitve OPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora in izraženih razvojnih potreb ter upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Občina nima izdelanih strokovnih podlag, ki bi se vsebinsko vezale na pripravo sprememb OPN.
5. člen 
(roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz) 
Terminski plan izdelave:
korak
faza 1
nosilec
rok
trajanje
0
priprava javnega razpisa in izbor zunanjega izdelovalca
občina
junij 2016
1
celovita analiza prostora – uvedba v delo
izdelovalec in občina
40 dni
40 dni
2
strokovna presoja, obrazložitev in utemeljitev razvojnih potreb (občinske potrebe, NUP in drugi gospodarskih subjektov)
izdelovalec občina
30 dni
45 dni
3
priprava gradiva za pridobitev posebnih smernic NUP
izvajalec + vloga: občina
45 dni po uvedbi v delo
4
pridobitev posebnih smernic
izvajalec in občina
30 dni od oddaje vloge
30 dni
5
analiza posebnih smernic
izvajalec in občina
30 dni 
30 dni
6
izdelava zahtevanih strokovni podlag s strani NUP
ni vključeno v JN SDOPN
/
/
7
osnutek sprememb in dopolnitev OPN
izvajalec
40 dni po prejemu strokovnih podlag iz razdelka 6
40 dni
faza 2
 
 
8
priprava gradiva za pridobitev prvih mnenj in odločbe o potrebi izdelave CPVO
izvajalec 
10 dni
10 dni
8.1. 
vloge za pridobitev prvih mnenj razpošlje občina 
občina
naslednji dan po pridobitvi gradiva
1 dan
9
odgovor MOP in oddaja gradiva na strežnik
MOP 
8 dni
8 dni
10
usklajevanje prvih mnenj
občina, NUP, izdelovalec
predvidoma 60 dni (odvisno od vsebine prvih mnenj)
60 dni
11
izdelava okoljskega poročila – ni predmet JN
izdelovalec okoljskega poročila
90 dni od seznanitve o potrebi izdelave CPVO
90 dni
13
pridobitev sklepa o ustreznosti OP
MOP
skladno s postopkom CPVO
14
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN
izdelovalec
60 dni po pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj NUP ter sklepa o ustreznosti op
60 dni
15
javna razgrnitev SDOPN in op + javna obravnava
občina 
40 dni
47 dni
15.1.
javna seznanitev, obvestilo lastnikom tangiranih zemljišč 
občina
7 dni pred rokom za JR
faza 3
 
 
16
priprava stališč do pripomb, predlogov in potrditev
občina in oba izdelovalca (OPN in OP)
odvisno od količine pripomb, predlogov in potrditev – predvidoma 50 dni
50 dni
17
priprava gradiva za prvo obravnavo na seji občinskega sveta 
občina
10 dni po prejemu gradiva
10 dni
opomba
odvisno od seje občinskega sveta 
občina
/
/
faza 4
 
 
18
priprava predloga OPN
izdelovalec
45 dni po potrditvi dopolnjenega osnutka in stališč do pripomb na seji os
45 dni
19
posredovanje predloga OPN
vloga: občina
5 dni
5 dni
odgovor MOP in oddaja gradiva na strežnik
MOP 
8 dni
8 dni
19.1. 
vloge za pridobitev prvih mnenj v prvem krogu razpošlje občina 
občina
naslednji dan po pridobitvi gradiva
1 dan
20
pridobitev drugega mnenja + opredelitev sprejemljivosti sprememb in dopolnitev OPN v postopku CPVO in odločba MOP
NUP
30 dni
30 dni
faza 5
 
 
21
usklajevanje drugih mnenj NUP
občina, izdelovalec, NUP
predvidoma 60 dni (odvisno od vsebine drugih mnenj)
60 dni
22
druga vloga za pridobitev drugih mnenj
vloga: občina
45 dni
45 dni
22.1. 
vloge za pridobitev drugih mnenj v drugem krogu razpošlje občina 
občina
naslednji dan po pridobitvi gradiva
1 dan
23
odgovor MOP in oddaja gradiva na strežnik
MOP 
8 dni
8 dni
24
priprava usklajenega predloga 
izdelovalec
30 dni po prejemu pozitivnih drugih mnenj
30 dni
25
priprava gradiva za drugo sejo občinskega sveta 
občina in oba izdelovalca (OPN in OP)
10 dni
26
priprava sprejetega odloka (čistopisa) za objavo (lektoriranje) in objava v url
občina
30 dni po sprejemu oziroma po dogovoru
faza 6
27
končna predaja gradiva 
izvajalec
15 dni po objavi v url
15 dni
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo le-ta potekal istočasno z izdelavo OPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPN. Predviden rok za sprejem akta je 24 mesecev od uvedbe v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi SDOPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Za področje razvoja poselitve:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje CPVO:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;
3. Za področje kmetijstva:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
4. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Zavod za gozdove slovenije
Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
5. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
6. Za področje ohranjanja narave:
Zavod RS za varstvo narave
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
7. Za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
8. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
9. Za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
10. Za področje pomorskega in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
11. Za področje železniškega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice,
Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor;
12. Za področje rudarstva:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
13. Za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
14. Za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
15. Za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko
Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
16. Za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
17. Za področje zdravja:
Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
18. Za področje elektro oskrbe:
Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
19. Za področje električne energije:
ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
20. Za področje oskrbe s plinom in plinifikacije:
ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
21. Za področje vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju:
Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice;
22. Za področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena:
KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice;
23. Za področje telekomunikacije:
TELEKOM Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana;
24. Za potrebe razvoja družbene in javne infrastrukture ter gospodarstva:
Občina Brežice, Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu 47., 47.a in 51. člena ZPNačrt podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3504-2/2016
Brežice, dne 7. septembra 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti