Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

Št. 007-10/2016 Ob-3035/16, Stran 2073
Mestna občina Novo mesto na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Odloka o koncesiji za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 35/16) ter skladno z določilom 44. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto 
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je pogodbeno javno-zasebno partnerstvo v obliki koncesijskega razmerja, določenega z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu.
II. Ime in sedež koncedenta: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
III. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o koncesiji za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 35/16).
IV. Predmet, narava ter obseg in območje koncesije
Predmet koncesije so turistične dejavnosti in storitve na ravni turističnega območja, katerih izvajanje je v javnem interesu in obsegajo zlasti:
– Informacijsko-turistično dejavnost, ki vključuje: informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, spremljanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo;
– Sodelovanje pri aktivnostih za spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja;
– Trženje turistične ponudbe in izdelkov v skladu z letnim programom dela;
– Druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.
Koncesija se bo izvajala na območju Mestne občine Novo mesto.
V. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za določen čas, največ 5 let. Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
VI. Postopek izbire:
– Strokovna komisija, ki ima predsednika in najmanj dva člana, imenovana s strani župana, pregleda in oceni ponudbe ter ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo in navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenih meril ter posreduje poročilo županu.
– Akt izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva sprejme župan.
– Koncesijo podeli koncedent z upravno odločbo.
VII. Kraj in čas prevzema razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani koncedenta http://www.novomesto.si/si/, pod razdelkom »Javna obvestila«. Razpisna dokumentacija je v pisni obliki dostopna na sedežu koncedenta Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v Glavni pisarni v 1. nadstropju, od 23. 9. 2016 dalje, vsak delovni dan do poteka roka za vložitev vloge med 8. in 14. uro. Razpisna dokumentacija je brezplačna.
VIII. Kraj in rok za predložitev vlog ter pogoji za njihovo predložitev
– Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov koncedenta: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
– Končni rok za predložitev vlog je 14. 10. 2016, do 10. ure.
– Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici, na kateri mora biti zgoraj levo navedeno: »Ne odpiraj!« in pod tem še »Vloga za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto«.
– Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do koncedentovega vložišča prispeti do roka, ki je naveden zgoraj. Vloga, ki bo prispela h koncedentu po poteku tega roka, je prepozna.
– Prepoznih in nepravilno vloženih vlog strokovna komisija ne bo odprla, temveč jih bo neodprte vrnila pošiljatelju.
IX. Zahteve glede vsebine vlog
Vloga mora biti izdelana v skladu z navodili in vsebovati podatke o kandidatu, vse priloge in dokazila, ki so zahtevana v tem javnem razpisu.
V primeru nepopolne vloge bo komisija kandidata pozvala k dopolnitvi. V kolikor kandidat v postavljenem roku vloge ne bo dopolnil, bo komisija vlogo označila kot vlogo, ki ne izpolnjuje razpisnih zahtev.
X. Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati in dokazila o njihovem izpolnjevanju:
– Kandidat mora imeti kot glavno dejavnost registrirano dejavnost s področja turizma (po SKD 2008 to pomeni vse dejavnosti iz skupin »I« in storitve v razredu »N« z dvomestno oznako 79.xxx).
– Kandidat je lahko pravna oseba, ki mora biti registrirana oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in bo pred pričetkom izvajanja koncesijske dejavnosti izkazala status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu.
– Kandidat ima finančno in poslovno sposobnost, tako da razpolaga z zadostnim obsegom sredstev oziroma potrebnih sredstev, prostorov, sredstev za delo in kadrov za izvajanje koncesijske dejavnosti.
– Kandidat ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, določeno v prvem in drugem odstavku 75. člena ZJN-3.
– Proti kandidatu ni uveden ali začet postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi.
– Kandidat ni bil v katerikoli državi s pravnomočno sodbo obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, ki po pravu te države predstavlja kaznivo dejanje.
– Kandidat je v primeru samostojne prijave samostojno, v primeru skupne prijave pa so vsi kandidati skupaj sposobni zagotavljati vse dobrine, ki so predmet koncesije na kontinuiran in kvaliteten način, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, predpisov, normativov in standardov.
– Kandidatu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijav ni smela biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
– Kandidat mora izpolnjevati obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, in ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami; ZIntPK) naročnik ne sme poslovati ter ne sme biti na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije.
– Kandidat je finančno in poslovno sposoben izvajati koncesijsko dejavnost.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat ter načini dokazovanja, so podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji.
XI. Pogoji za predložitev skupne vloge: v skladu z razpisno dokumentacijo.
XII. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata
Komisija bo izbirala najugodnejšega kandidata med tistimi kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz točke X. in XI. tega razpisa. Vrstni red pa bo določila glede na merila za izbiro.
1. Višina namenskih virov financiranja, ki jih bo letno zagotavljal koncedent:
Vsak odstotek znižanja predvidene vrednosti prinese 1 točko, vendar ne več kot 10 točk.
2. Dejavnost, sorodna koncesijski dejavnosti, ki se bo izvajala v prostorih izvajanja koncesijske dejavnosti:
Osnovne turistične dejavnosti (gostinstvo, namestitveni objekt, prodaja spominkov, vodenje turističnih spletnih portalov) 5 točk.
Dejavnost, ki omogoča boljše izvajanje koncesijske dejavnosti (Izvajanje dejavnosti turistične agencije – organizacija izletov, izvajanje turističnega vodenje za skupine in posameznike) SKD 2008 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti 10 točk.
3. Usposobljenost kadra:
Pri kandidatu so (ali bodo) zaposlene 3 osebe z izkušnjami z delom v turizmu najmanj eno leto 5 točk.
Pri kandidatu so zaposlene vsaj 3 osebe z izkušnjami z delom v turizmu najmanj eno leto in dodatnimi dovoljenji, priznanji oziroma certifikati, podeljeni s strani priznanih institucij nacionalnega ali mednarodnega nivoja, ki jih je posameznik osebno pridobil na področju turistične dejavnosti 10 točk.
4. Velikost prostora, v katerem se izvaja koncesijska dejavnost:
Velikost prostora 40 m2 ali več 5 točk.
5. Površina izložbe, dobro vidne z različno oddaljenih točk Glavnega trga v Novem mestu:
Velikost 10 m2 ali več 5 točk.
6. Kandidat prejme dodatnih 5 točk, če je v zadnjih 10 letih prejel vsaj nacionalno priznanje ali priznanje na višjem nivoju s področja turizma.
Komisija si bo v postopku preverjanja izpolnjevanja meril glede prostora in izložbene površine prostore tudi ogledala. Kandidat mora komisiji omogočiti vstop in ogled teh prostorov.
Komisija si pridržuje pravico do razgovora z zaposlenimi, ki bodo pri koncesionarju izvajali dela koncesijske dejavnosti.
V primeru, da bosta dva ali več kandidatov zbrala enako število točk, bo strokovna komisija ocenjevala program delovanja na področju spodbujanja razvoja turizma, s katerim se je kandidat prijavil na javni razpis. Kandidatu z najbolje ocenjenim programom delovanja bo komisija dodelila dodatnih 5 točk.
XIII. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: javno odpiranje vlog bo potekalo na sedežu koncedenta Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, v Sejni sobi (drugo nadstropje), dne 14. 10. 2016 ob 12. uri.
XIV. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni po sprejemu akta o izbiri.
XV. Drugi podatki
Koncedent si pridrži pravico, da po objavi javnega razpisa ter izvedenem postopku izbire ne izbere nobenega koncesionarja.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati naslovijo na kontaktno osebo koncedenta Marko Habjan, elektronsko na naslov: marko.habjan@novomesto.si ali telefonsko na tel. 07/39-39-264.
Mestna občina Novo mesto 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti