Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2591. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«, stran 8529.

  
Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 19. redni seji dne 7. septembra sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« 
1. člen
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« se za celotno območje, ki ga ureja odlok, ki se spreminja in dopolnjuje, sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«.
2. člen 
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« veljajo za območje prikazano v kartografskem delu na karti št. 1 tega elaborata.
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« obsegajo besedilo, kartografski del ter priloge.
Besedilo je sestavljeno iz: uvoda, opisa obsega sprememb in dopolnitev, obrazložitve sprememb in dopolnitev, predloga odloka.
Kartografski del vsebuje:
– Prikaz območja sprememb in dopolnitev v merilu 1:5000.
Odmik objektov od vodotoka, kot je prikazan v grafičnih prilogah obstoječega odloka se ne spreminja in ostaja enak kot je predviden v osnovnem odloku.
Priloge obsegajo: smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, povzetek za javnost, obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta (sprememb in dopolnitev LN), spis postopka.
3. člen 
3. člen Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« (Uradni list RS, št. 30/04), poglavje II. Meja ureditvenega območja, se dopolni z besedilom, ki se glasi:
Ureditveno območje dopolnitve ureditvenega načrta obsega naslednje parcele oziroma dele parcel:
1331/151, 1331/124, 1331/123, 1331/122, 1331/150, 1331/45, 1331/95, 1283/1, 1283/2, 1280/2, 1278/1 in 1278/2, vse k.o. Pameče.
Z obravnavanim posegom se območje prvotnega lokacijskega načrta razširi na način da zajema tudi območje čistilne naprave in prostor med čistilno napravo in vodotokom Mislinja, ter prostor med čistilno napravo in cesto Dravograd–Slovenj Gradec.
Površina ureditvenega območja, ki ga obravnava dopolnitev lokacijskega načrta meri cca 31,0 ha.
Vse aktivirane parcele so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec in Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
Območje cone za potrebe Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. zajema del območja cone 3.1, ki je že sedaj namenjeno za potrebe komunale, območje cone 2, ki je bilo začasno namenjeno parkirišču za tovorna vozila, območje 1, ki zajema zemljišče čistilne naprave in razširitve območja med čistilno napravo in vodotokom Mislinja, ter del zemljišča med predvidenim parkiriščem med čistilno napravo in cesto Dravograd–Slovenj Gradec, ki je namenjeno za postavitev azila za živali. Območje zajema tudi zelene površine med obstoječo čistilno napravo in predvidenimi objekti za potrebe komunale, ki so postavljeni na severozahodni rob asfaltne ploščadi obstoječega parkirišča za tovornjake, ki se bo prestavilo na novo lokacijo.
4. člen 
4. člen Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« (Uradni list RS, št. 30/04), poglavje Funkcije območja urejanja se dopolni na način, da se črta drugi odstavek in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
V območju lokacijskega načrta se ukinja rezervat za širitev čistilne naprave, kjer je bilo v predhodni dopolnitvi lokacijskega načrta začasno urejeno parkirišče za tovorna vozila.
Obstoječe začasno parkirišče za tovorna vozila se prestavi na zemljišče med čistilno napravo in cesto Dravograd–Slovenj Gradec in sega od novega cestnega priključka pri vstopu v Podjetniško cono Pameče do obstoječega cestnega priključka (dovoza do stanovanjske hiše) ob potoku Lakužnica. Navedena rešitev ni več začasna in se deklarira kot dokončna rešitev za parkiranje tovornih vozil na tem območju.
5. člen 
V 5. členu odloka se v poglavju IV. Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje, v točki 3. Gradnja novih objektov ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske infrastrukture dodajo za četrto alinejo naslednje alineje, ki se glasijo:
– gradnja objektov za potrebe Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec – cestni silos, skladišče zimske službe, prostori za dežurno zimsko službo in skladišča,
– gradnja parkirišča za tovorna vozila,
– gradnja azila za živali,
– gradnja priključka na občinsko cesto in dovozne ceste do območja parkirišča za kamione in do azila za živali.
6. člen 
6. člen Odloka – Urbanistični pogoji za posege na obstoječih objektih, se dopolni na način da se za tretjo alinejo vrine nova alineja z besedilom, ki se glasi:
– Investitor Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. ugotavlja da kapacitete obstoječe komunalne čistilne naprave zadoščajo tudi za potrebe v prihodnje in da ni predvidena širitev kapacitet saj ima obstoječa čistilna naprava še zadostne rezerve zato se prostor začasnega parkirišča za tovorna vozila (rezervat za širitev čistilne naprave – cona 2) nameni za potrebe ostalih dejavnosti komunalnega podjetja, ki so trenutno razpršene po več lokacijah in jih bodo zaradi racionalnosti delovanja preselili na to lokacijo.
Del začasnega parkirišča za tovorna vozila se spremeni v parkirišče za zaposlene in stranke Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o., preostali del pa se zaokroži v območje poslovne cone komunalnega podjetja.
Poslovna cona komunalnega podjetja zajema obstoječo cono komunale, povečano za del, ki je bil začasno parkirišče za tovorna vozila, celotno območje čistilne naprave in za območje kjer je predviden azil za živali, ki bo tudi spadal pod dejavnost komunale. Zajema tudi vmesni zeleni pas med čistilno napravo in predvidenimi objekti garaže in skladišča, ter prostori za dežurno zimsko službo.
– po predvideni dovozni cesti do območja parkirišča za kamione bo dostop tudi do območja, kjer bo zgrajen azil za živali. Bližnje parkovne površine bodo služile za sprehode s psi in za druženje z drugimi malimi živalmi.
7. člen 
8. člen Odloka – Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov, se dopolni na način da se za osmo alinejo vrine nova alineja z besedilom, ki se glasi:
– Objekti za potrebe zimske službe bodo locirani na zemljišču med območjem čistilne naprave in vodotokom Mislinja izven varovalnega pasa vodotoka, priobalni pas pa se bo skladno z Vodnim dovoljenjem uporabljal za manipulacijo z vozili (dovoz in odvoz materiala – različne frakcije peska, soli itd.).
Prostori za potrebe zimske službe so: cestni silos, nadstrešnica (depo).
Deloma so prostori za potrebe dežurstva zimske službe v pritličnem jugozahodnem delu objekta – garaže.
Objekt Garaže je s povezovalno nadstrešnico povezan z objektom Nadstrešnica za potrebe zimske službe.
Med navedenima objektoma poteka obstoječi glavni priključni kanalizacijski kolektor, ki je speljan do čistilne naprave.
Garaže so izvedene v dveh gabaritnih razponih skladno s potrebami, in sicer z manjšim razponom 10,55 m x 22,79 m in z večjim razponom 12,90 m x 18,55 m.
Pravokotno na smer garažnega objekta je na severovzhodni strani ob vstopu na dvorišče postavljen skladiščni objekt dimenzij 10,25 m x 27,16 m, ki je od garaž odmaknjen za 1,73 m.
Postavitev objektov ob severozahodnem robu območja nekdanjega parkirišča za tovorna vozila ustvarja ustrezno zaščito dvorišča pred vremenskimi vplivi zlasti v zimskem času.
Ureditev v območju obstoječe komunalne cone v kasnejši fazi predvideva tudi povečanje objekta Zbirnega centra za zbiranje odpadkov, ki pa je pogojeno s predhodno preselitvijo odprtega skladišča Elektro Celje d.d.
Predviden objekt bo postavljen vzporedno z obstoječim objektom na jugozahodni strani v smeri proti vodotoku Mislinja izven varovalnega pasa vodotoka.
Pri organizaciji dejavnosti javnega komunalnega podjetja bo dostop na območje podjetja ustrezno kontroliran, parkiranje osebnih vozil zaposlenih in strank pa bo urejeno v sklopu parkirišča, ki bo pred območjem cone komunalnih dejavnosti.
Oblikovanje strešin objektov se prilagaja sosednjim objektom čistilne naprave, s katerimi se poenoti v naklonih in kritini. Strehe so oblikovane kot simetrične dvokapnice z naklonom strešin 25º, pri nadstrešnicah pa je naklon strešin 6º.
8. člen 
12. člen Odloka – Za prometno omrežje in ostale utrjene površine veljajo naslednji pogoji: se dopolni na način da se za trinajsto alinejo vrine nova alineja z besedilom, ki se glasi:
– Izveden bo priključek na občinsko cesto za potrebe parkirišča za kamione in za dostop in dovoz do azila za živali na zemljišču med čistilno napravo in cesto Dravograd–Slovenj Gradec.
9. člen 
14. člen Odloka – Kanalizacijsko omrežje se spremeni tretja alineja tako, da se glasi:
– padavinske vode s parkirišč in manipulacijskih površin je potrebno voditi preko peskolovov in lovilcev olj, padavinske vode s strešin pa preko peskolovov v padavinsko kanalizacijo in reko Mislinjo oziroma v potok Lakužnico.
10. člen 
18. člen Odloka – Ukrepi za varovanje okolja – Vode, se za prvo alinejo dodata dve alineji, ki se glasita:
– Za odvodnjavanje dvorišča območja Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec bo uporabljen obstoječi meteorni kanal z lovilcem olja, ki je služil za potrebe parkirišča za kamione.
– Odvodnjavanje meteornih vod s parkirišča motornih vozil in strešnih vod z azila za živali bo izvedeno ločeno preko peskolovov in ustreznega lovilca olj z izpustom v potok Lakužnica.
11. člen 
Spremembe in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« so na vpogled pri:
– Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec.
12. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0011/2016
Slovenj Gradec, dne 8. septembra 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti