Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

Št. 352-4/2016-DI/19 Ob-3046/16, Stran 2083
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, objavlja na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in v zvezi z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin v lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranje ponudb (prodajalca): Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje in izhodiščne cene
Predmet prodaje je osem nepremičnin prodajalca z izhodiščnimi cenami v spodnji tabeli. Izhodiščne cene so določene na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
Zap. št.
Naziv in namembnost nepremičnine
Površina v m2
Lokacija
Izhodiščna cena v €
1
Počitniški objekt – Rogla 
39,00 m2
Jerebika 11, Rogla, 3214 Zreče
57.735,00
2
Poslovni prostori – Sežana 
88,46 m2
Partizanska cesta 18, 6210 Sežana
38.402,00
3
Stanovanje – enosobno 
38,53 m2
Kolodvorska ulica 4c, 8270 Krško
30.458,00
4
Počitniški objekt – apartma Červar 
29,50 m2
Park Maestral 3, 52449 Červar – Porat, Hrvaška
35.720,00
5
Počitniški objekt – apartma Červar 
28,62 m2
Ulica Šterna 5, 52449 Červar – Porat, Hrvaška
32.083,00
6
Stanovanje – garsonjera
27,80 m2
Majeričeva ulica 3, 2000 Maribor
24.975,00
7
Stanovanje – enosobno 
40,62 m2
Jakčeva ulica 4, 8000 Novo mesto
32.691,00
8
Stanovanje – enosobno 
39,55 m2
Jakčeva ulica 11, 8000 Novo mesto
34.629,00
Osnovni podatki o nepremičninah so navedeni v Prilogi 1 te objave. Nepremičnine se prodajajo posamično. Ponudnik lahko v ponudbi ponudi kupnino za eno ali več nepremičnin.
3. Pogoji prodaje in merilo za izbor
Nepremičnine se prodajajo v celoti po sistemu »videno-kupljeno«.
Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
Prodajalec si pridržuje pravico do pogajanj s ponudniki, ki bodo oddali ponudbo.
Prodajalec lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
Vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva predmetne nepremičnine bremenijo kupca. Kupec plača davek na promet nepremičnin ter nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva (npr. notarske stroške, stroške zemljiškojknjižnega vpisa itd.).
Davek na promet nepremičnin je določen in se plačuje v skladu z Zakonom o davku na promet nepremičnin oziroma Zakonom o porezu na promet nekretnina, ki velja na območju Republike Hrvaške.
4. Sklepanje kupoprodajne pogodbe
Pogodba se s kupcem (najugodnejšim ponudnikom) podpiše v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Kupec plača kupnino v roku 15 dni od izdaje računa na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki Slovenije. Položena varščina se všteje v kupnino. Ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku 15 dni po opravljeni izbiri ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali ne plača kupnine v dogovorjenem roku, lahko prodajalec odstopi od pogodbe oziroma razdre že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadrži plačano varščino. K sklenitvi pogodbe prodajalec pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
Nepremičnina preide v last kupca po plačilu kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine.
Če bo več ponudnikov podalo najugodnejšo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb, pri čemer bo najmanjši dvig ponudbene cene 500,00 EUR.
5. Pogoji za udeležbo in vsebina ponudbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 5 % od izhodiščne cene nepremičnine na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki Slovenije, sklic SI00 1000, z navedbo »varščina za »naziv nepremičnine««.
Ponudnik mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1)
– Izpolnjen in podpisan obrazec Ponudba (Obrazec 2)
– Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sposobnosti in sprejemanju pogojev (Obrazec 3)
– Potrdilo o plačani varščini v višini 5 % od izhodiščne cene.
6. Prevzem razpisne dokumentacije s prilogami
Zainteresirani ponudnik lahko brezplačno pridobi zgoraj navedeno dokumentacijo do roka za oddajo ponudb v poslovnem času prodajalca, in sicer:
– osebno v tiskani obliki na naslovu sedeža prodajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, glavna pisarna (soba št. 51 / pritličje) ali
– po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči prodajalcu na e-naslov: jurij.ahacic@zzzs.si in v vednost vojko.breznik@zzzs.si.
7. Postopek in rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, do 13. 10. 2016 do 10. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo
– po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, ali
– osebno na naslov prodajalca, glavna pisarna, pritličje, soba 51.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:
– naziv in naslov prodajalca,
– oznaka: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin ZZZS«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
8. Ogled prostorov in kontaktne osebe: ogledi in pridobitev vseh natančnih podatkov o posameznih nepremičninah, ki so predmet objave, je možen le po predhodni najavi po telefonu ali elektronski pošti kontaktni osebi prodajalca za posamezno nepremičnino. Kontaktne osebe za ogled so navedene v Prilogi 2 te objave.
9. Veljavnost ponudb: ponudba mora veljati najmanj do 28. 11. 2016.
10. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 10. 2016, ob 11. uri, na sedežu prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna soba 231/II (II. nadstropje).
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb prodajalcu izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
11. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije v zvezi s prodajo nepremičnin: Jure Ahačič, 01/30-77-503, 041/722-608, jurij.ahacic@zzzs.si in v vednost vojko.breznik@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti