Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

Ob-3030/16, Stran 2078
Na podlagi 74. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 – Skl. US, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), 16. točke prvega odstavka 22. člena, 29., 30. in 31. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) objavlja javni razpis za
generalnega direktorja 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Kandidat za generalnega direktorja ZZZS mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ustreza izobrazbi druge stopnje,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, ki dokazujejo, da ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za opravljanje dela generalnega direktorja ZZZS ter
– da predloži program za štiriletno mandatno obdobje v skladu z opredeljeno strategijo razvoja zdravstvenega zavarovanja.
Gradiva in priporočila za pripravo prijave kandidata so na voljo:
– pri sekretarju ZZZS na sedežu ZZZS, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana (tel. 01/30-77-478 in 01/30-77-516) ali
– na spletni strani ZZZS www.zzzs.si.
Pisna prijava kandidata se predloži v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava za Upravni odbor ZZZS«.
Upoštevale in obravnavale se bodo samo popolne prijave kandidatov, ki bodo predložene v glavni pisarni na sedežu ZZZS na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana (glavna pisarna, soba št. 51), do ponedeljka, 24. 10. 2016 do 12. ure.
Prijava kandidata je popolna, če vsebuje: kopijo diplome, življenjepis kandidata z navedbo delovnih izkušenj, ki dokazujejo, da ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za opravljanje dela generalnega direktorja ZZZS ter program za štiriletno mandatno obdobje v skladu z opredeljeno strategijo razvoja zdravstvenega zavarovanja.
Izpolnjevanje pogojev in sposobnost kandidata za opravljanje dela generalnega direktorja ZZZS se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih listin ter razgovora s kandidatom, ki bo obsegal tudi predstavitev programa. Upravni odbor ZZZS bo razgovore s kandidati opravil v mesecu novembru 2016.
Generalnega direktorja ZZZS na predlog Upravnega odbora ZZZS imenuje Skupščina ZZZS za dobo štirih let. K imenovanju generalnega direktorja ZZZS daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po imenovanju na Skupščini ZZZS. Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata generalnega direktorja ZZZS.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Upravni odbor 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti