Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

Ob-3073/16, Stran 2068
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, (v nadaljevanju: FIHO), Ljubljana, Stegne 21/c, na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12), Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (Uradni list RS, št. 9/99, 45/05), Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (prečiščeno besedilo z dne 9. 9. 2009, v nadaljevanju: Pravilnik), Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij (besedilo z dne 2. 10. 2012, v nadaljevanju: Navodila) in sklepa 24. seje sveta z dne 21. septembra 2016, objavlja
javni razpis 
za razporeditev sredstev fundacije v letu 2017
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
– delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
2. Višina razpoložljivih sredstev
Za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij se za leto 2017 načrtuje:
a) za invalidske organizacije: 11.349.000,00 €
b) za humanitarne organizacije: 6.111.000,00 €
Skupaj: 17.460.000,00 €.
3. Pogoji za prijavo
Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko prijavijo:
Invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02)
ali
humanitarne organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03).
4. Dokumentacija, ki je sestavni del vloge
I. Organizacije, ki kandidirajo za sredstva FIHO za izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov ter za delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij, morajo k vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo dokumentacijo:
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa invalidske organizacije (samo organizacije, ki se prvič prijavljajo na razpis),
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa humanitarne organizacije (samo organizacije, ki se prvič prijavljajo na razpis),
– fotokopije pogodb ali sklepov o sofinanciranju socialnih programov v letu 2016 s strani ministrstev RS in uradov RS ali EU komisije in drugih mednarodnih financerjev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v primeru večletnega so/financiranja s strani mestnih občin, če so v letu 2016 prejemali sredstva iz navedenih naslovov.
II. V primeru prijave organizacij kandidatk za sofinanciranje naložb v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje je potrebno k vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo dokumentacijo:
a. nakup opreme predložiti:
– predračun,
– tehnični opis s prospektom ali skico.
b. pripravljalna dela za naložbe v objekte in zemljišča predložiti:
– elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti zaradi izdelave tehnične in druge dokumentacije.
c. investiranje v objekte in zemljišča predložiti:
– dokazila o urbanistični in gradbeni urejenosti oziroma lastništvo,
– strokovne ocene o utemeljenosti in možnostih za rekonstrukcijo, adaptacijo oziroma dozidavo objekta,
– elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti nakupa objekta ali zemljišča.
d. vzdrževanje objektov in opreme predložiti:
– opis investicijskega vzdrževanja objekta oziroma opreme,
– strokovna ocena o smotrnosti vzdrževalnih posegov.
5. Način prijave
Organizacije – kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis, izpolnijo vlogo v elektronski obliki v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki je na voljo na spletni strani www.fiho.si. Na istem spletnem naslovu organizacije – kandidatke najdejo tudi vsebinska in tehnična navodila za uporabnike spletnega programa “FIHO razpisi”.
Organizacije – kandidatke pridobijo uporabniško ime in geslo za vnašanje podatkov v spletni program “FIHO razpisi” na FIHO, Ljubljana, Stegne 21c, tel. 01/500-77-00, e-mail: info@fiho.si.
Organizacije – kandidatke morajo izpolnjeno vlogo v elektronski obliki v spletnem programu FIHO razpis potrditi s klikom na gumb »zaključi«, sicer vloga ne bo štela za popolno.
Zaključene vloge v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki bodo imele ustrezno oznako o zaključenosti, je organizacija – kandidatka dolžna izpisati na papirju in jo podpisano s strani odgovorne osebe organizacije ter žigosano po pošti priporočeno poslati na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, 1000 Ljubljana, Stegne 21c. V zgornjem kotu na prednji strani ovojnice je treba napisati: »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za financiranje invalidskih oziroma humanitarnih organizacij«, na zadnji strani pa polni naslov pošiljatelja z oznako, da gre za invalidsko oziroma humanitarno organizacijo.
Invalidske in humanitarne organizacije, ki se na razpis prijavljajo prvič oziroma niso bile sofinancirane iz sredstev FIHO v letu 2016, morajo v okviru spletnega programa »FIHO razpisi« izpolniti tudi podatke o svojem poslovanju v letu 2015 in izvajanju svojih programov za leto 2015 v skladu s predpisano klasifikacijo uporabnikov in storitev, ki je sestavni del Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov.
Invalidske in humanitarne organizacije, ki jih sestavljajo društva, povezana v zvezo, predložijo enotni finančno ovrednoten letni delovni program (drugi odstavek 12. člena Pravilnika).
Enovita društva ne prijavljajo programskih sklopov na lokalnem nivoju.
Z oddajo vloge na razpis se vlagatelji v celoti strinjajo z vsemi razpisnimi pogoji, določenimi v tem razpisu in splošnih aktih FIHO ter z merili za ocenjevanje vlog in pogoji za uporabo sredstev FIHO, določenimi v Pravilniku in Navodilih (oba dokumenta sta dostopna v poglavju Akti FIHO na www.fiho.si).
Vlagatelji z oddajo vloge na razpis dovoljujejo, da pristojne komisije oziroma organi FIHO preverijo podatke o njihovem pravnem statusu z vpogledom v javno dostopne registre, evidence oziroma baze podatkov.
V primeru, da vloge vlagateljic vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, opredeljeni kot poslovna skrivnost ali da so vloge (ali deli vlog) varovani s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, lahko vlagateljice to vidno označijo.
6. Rok za prijavo
Rok za oddajo vlog na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana s priporočeno pošiljko, kar je razvidno iz datuma prejema na potrdilu o oddani pošiljki. Vloge, ki bodo prispele na sedež fundacije z datumom prejema vloge, ki bo kasnejši od zadnjega dne roka za prijavo, bodo prosilcem vrnjene neodprte.
Vloge, ki ne bodo poslane v roku s priporočeno pošiljko, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vloge, na katerih iz ovojnice ne bo razvidno, kdo jih pošilja, se bodo neodprte zavrgle.
Vse dodatne informacije in navodila v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan od 9. do 12. ure po tel. 01/500-77-00 ali osebno v prostorih fundacije.
Informativni dnevi o razpisu FIHO za leto 2017 bodo potekali v Modri dvorani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana v sredo 28. 9. 2016 od 9.30 do 12.30 za humanitarne organizacije ter na isti lokaciji v torek dne 29. 9. 2016 od 9.30 do 12.30 za invalidske organizacije.
Udeležbo na informativnih dnevih je potrebno zaradi razporeditve udeležencev glede na prostorske zmogljivosti predhodno sporočiti strokovni službi FIHO na e-mail: info@fiho.si.
7. Datum odpiranja vlog: pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev fundacije bosta najkasneje v sedmih dneh po končanem razpisnem roku odprli pravočasno poslane vloge.
8. Pogoji za financiranje
Iz sredstev FIHO se lahko financirajo oziroma sofinancirajo tiste organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, poleg tega pa morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da izvajajo najmanj en posebni socialni program (invalidske organizacije) ali program nacionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrožene posameznike s celotnega območja države (humanitarne organizacije),
– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru javne službe,
– da imajo izdelan finančno ovrednoten letni delovni program za leto 2017, iz katerega so razvidni delovanje organizacije (poslovanje in posebne aktivnosti), programi in storitve ter morebitne naložbe v osnovna sredstva organizacije ter njihovo vzdrževanje,
– da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi programov v skladu s 23. členom Pravilnika, če so prejele sredstva v preteklih letih,
– da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v invalidskih in humanitarnih organizacijah.
9. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovora na zapisnik
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev fundacije bosta pri odpiranju vlog ugotavljali ali so vloge pravočasne, ali vloge izpolnjujejo pogoje za prijavo in pogoje za financiranje in ali je razpisna dokumentacija popolna. O odpiranju vlog bosta komisiji vodili zapisnik, ki bo vseboval:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavnikov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– seznam vseh vlog po vrstnem redu odpiranja vlog s polnim imenom vlagatelja,
– seznam vlog, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa,
– seznam vlog s popolno dokumentacijo, vendar z nejasnimi oziroma netočnimi podatki,
– rok za ugovor.
Vloga se šteje za popolno le v primeru, če je ustrezno izpolnjena in zaključena v elektronski obliki v spletnem programu »FIHO razpisi« in tako izpisana, s strani odgovorne osebe podpisana in žigosana, skupaj z ustrezno dokumentacijo, pravočasno ter s priporočeno pošto poslana na zgoraj navedeni naslov.
V skladu s 15. členom Pravilnika, se vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev in roka za prijavo ter pogojev za financiranje iz tega razpisa ali niso pravilno označene, izločijo in vrnejo organizaciji skupaj z zapisnikom o odpiranju vlog, v katerem je podana obrazložitev komisije.
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, ki ne vsebujejo popolne dokumentacije, ki je sestavni del vloge, se izločijo iz nadaljnje obravnave.
Če komisiji ugotovita, da je dokumentacija posameznega vlagatelja popolna, vendar določeni podatki niso jasni ali točni, zahtevata, da jo vlagatelj dopolni. Rok za dopolnitev je 7 dni od vročitve zahteve po dopolnitvi (prvi odstavek 17. člena Pravilnika).
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
Zapisnik bo v roku 7 dni po odpiranju vlog poslan vsem invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so vložile zahtevke za pridobitev sredstev fundacije za leto 2017. Ugovor na zapisnik se v roku 7 dni pošlje Nadzornemu odboru FIHO. Nadzorni odbor o ugovoru odloči v 10 dneh od dneva prejema ugovora. Odločitev nadzornega odbora o ugovoru na zapisnik je dokončna.
10. Ocenjevanje in priprava predloga za razporeditev sredstev FIHO: pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam bosta na podlagi določil Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO in v skladu z Navodili za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij ocenili prispele vloge organizacij – kandidatk ter pripravili predlog razporeditve sredstev fundacije za leto 2017 in ga posredovali v razpravo in odločitev Svetu FIHO. Pravilnik in Navodila sta dostopna na spletni strani FIHO: www.fiho.si v rubriki Akti FIHO.
11. Posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev in pogodbe o medsebojnih razmerjih
Sklep Sveta FIHO o razporeditvi sredstev fundacije za leto 2017 bodo invalidske in humanitarne organizacije prejele v 15 dneh od odločitve na seji sveta. Zoper sklep sveta o razporeditvi sredstev, s katerim bo odločeno o posamezni vlogi na javni razpis, lahko invalidska oziroma humanitarna organizacija v roku 15 dni po prejemu sklepa vloži pritožbo na Nadzorni odbor FIHO.
Invalidskim in humanitarnim organizacijam, katerim bodo dodeljena sredstva, bo po pravnomočnosti sklepa sveta fundacije poslana v podpis pogodba o medsebojnih razmerjih in obveznostih v zvezi s financiranjem in uporabo dodeljenih sredstev skladno z določili Pravilnika. Organizacijam se bodo odobrena sredstva začela nakazovati po tem, ko bosta pogodbo podpisali obe pogodbeni stranki.
12. Izplačila odobrenih sredstev: sredstva za izvajanje programov, delovanje in naložbe bodo invalidske in humanitarne organizacije prejemale kot mesečno akontacijo, predvidoma v višini dvanajstine sklepa o razporeditvi sredstev. Če bo dejanski priliv sredstev fundacije v letu 2017 nižji ali višji od načrtovanega po finančnem načrtu fundacije, bo svet fundacije v skladu s 7. členom Pravilnika sprejel sklep o zmanjšanju ali povečanju odobrenih sredstev v skladu s Pravilnikom.
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti