Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2595. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM-14, stran 8535.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM-14 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa način priprave izdelave odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za del območja enote urejanja prostora z oznako ŠM-14.
Pravna podlaga za pripravo OPPN so naslednji predpisi: Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 22/08).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Za območje urejanja z oznako ŠM-14 je bil že sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu objavljenega v Uradnem listu RS, št. 67/14. Predmet sprememb in dopolnitev so parc. št. 421, 422/6, 418/5, 408, 1054/17 k.o. Šmartno, ki so namenjeni za gradnjo gasilsko reševalnega centra Občine Šmartno pri Litiji in Gasilske zveze Občine Šmartno pri Litiji s parkirišči ter parc. št. 412/1, 412/2, 412/3, 413/1 k.o. Šmartno za potrebe enostanovanjske gradnje. Na zemljiščih parc. št.: 421, 422/6 in 408 obe k.o. Šmartno Občina Šmartno pri Litiji uveljavlja javni interes, saj bodo zemljišča izključno namenjena za potrebe zaščite in reševanja.
3. člen 
(vsebina in oblika OPPN) 
Vezano na predpis o izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdela besedilni in grafični del OPPN z vsemi pripadajočimi se prilogami.
4. člen 
(postopek in roki priprave OPPN) 
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki, ki se glede na predpis o prostorskem načrtovanju izvajajo po skrajšanem postopku
1. Objava Sklepa v Uradnem listu RS (občina)
september 2016
2. Izdelava Osnutka OPPN (izdelovalec)
september 2016
3. 1. branje na občinskem svetu občine (občina/izdelovalec)
oktober 2016
4. Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN (občina/izdelovalec)
oktober 2016
5. Vloga za pridobitev mnenj na predlog OPPN (občina)
oktober 2016
6. 2. branje na občinskem svetu (občina/izdelovalec)
november 2016
7. Objava Odloka o OPPN v Uradnem listu RS (občina)
november 2016
Opomba: kolikor je izdana odločba, da je za predmetno območje podana zahteva po celoviti presoji vplivov na okolje, se roki ustrezno prilagodijo, glede na predpis o varstvu okolja. Roke se objavi le na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Prav tako se roki spremenijo kolikor se opredelijo drugačni roki med naročnikom in izvajalcem sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, ter kolikor nosilci urejanja prostora zahtevajo dopolnitev na vložena gradiva.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
1. Za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – Vojkova 61, 1000 Ljubljana
2. Za področje lokalnih cest:
Občina Šmartno pri Litiji – Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM-14 bodo potekale po skrajšanem postopku v skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 15 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati prvo mnenje za načrtovanje. V primeru, da v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo mnenja, se šteje, da mnenja nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPPN-ja morajo nosilci urejanja prostora v 15 dneh podati svoje drugo mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Finančna sredstva za izdelavo OPPN-ja zagotovi Občina Šmartno pri Litiji.
7. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/2013-162
Šmartno pri Litiji, dne 16. septembra 2016
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti