Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2586. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran, stran 8513.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)
R A Z G L A Š A M  O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 12. 7. 2016.
Št. 02200-2/2004-2016
Piran, dne 12. julija 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 in 92/15) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB2) je Občinski svet Občine Piran na 14. redni seji dne 12. julija 2016 sprejel
O D L O K 
o sprememembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran 
1. člen 
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 7/04 in 5/09 ter Uradni list RS, št. 5/12 v nadaljevanju Odlok) se v prvem odstavku črta besedilo: »(Uradni list RS, št. 87/01 in 91/01)« in nadomesti z novim besedilom: »(Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 in 92/15)« ter se črta besedilo: »(Uradni list RS, št. 96/02)« in nadomesti z novim besedilom: »(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)«.
V 1. členu Odloka se doda novi, zadnji odstavek z naslednjim besedilom:
»V besedilu odloka uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.«
2. člen 
V celotnem besedilu Odloka in naslovih pod točkami členov Odloka se beseda »knjižnica« v ustreznih sklonih in spolu nadomesti z besedo »zavod«, razen v nazivu.
V celotnem besedilu Odloka se besedna zveza »svet knjižnice« v ustreznih sklonih nadomesti z besedno zvezo »svet zavoda«.
V celotnem besedilu Odloka se beseda »ustanoviteljica« v ustreznih sklonih in spolu nadomesti z besedo »ustanovitelj«.
3. člen 
V 2. členu Odloka se na koncu stavka za besedo »župan« doda beseda »Občine Piran«.
4. člen 
V Odloku se 8. člen v celoti nadomesti z novim 8. členom, ki se glasi:
»Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 33 mm, z dvojezičnim napisom imena na obodu in oznako 1 v sredini pečata.
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 33 mm, z dvojezičnim napisom imena na obodu in oznako 2 v sredini pečata.
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 20 mm, z dvojezičnim napisom imena na obodu in oznako 2 v sredini pečata.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov. Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod predvsem za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
Pečat iz tretjega odstavka tega člena se uporablja za označbo knjižničnega gradiva.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so za pečate odgovorni, določi direktor zavoda.«
5. člen 
9. člen Odloka se v celoti črta.
6. člen 
V 10. členu Odloka se črta prvi odstavek in doda novi, prvi odstavek z naslednjim besedilom:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po splošni knjižnični dejavnosti na območju Občine Piran. V okviru javne službe izvaja naslednje naloge:«
V 10. členu Odloka se v zadnjem odstavku za besedno zvezo »finančnim načrtom« pika spremeni v vejico in doda besedno zvezo »ki ga potrdi župan.«
7. člen 
V Odloku se 11. člen v celoti nadomesti z novim, 11. členom, ki se glasi:
»Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja zavod, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) razvrščajo v naslednje podrazrede:
91.011
Dejavnost knjižnic
91.030
Varstvo kulturne dediščine
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
63.990
Drugo informiranje
58.110
Izdajanje knjig
58.140
Izdajanje revij in periodike
58.190
Drugo založništvo
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
77.330
Dajanje pisarniške opreme in rač. naprav v najem in zakup
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti«.
8. člen 
V 12. členu Odloka se v prvem odstavku doda novi, zadnji stavek, ki se glasi: »Soglasje v imenu ustanovitelja poda župan.«
V 12. členu Odloka se zadnji odstavek spremeni tako, da se po novem glasi: »Organizacija dela v zavodu se določi z aktom o notranji organizaciji.«
9. člen 
V 13. členu Odloka se v drugi alineji za besedo »svet« doda beseda »zavoda«.
10. člen 
V 14. členu Odloka se v drugem odstavku druge alineje za vejico doda besedna zveza: »po predhodnem mnenju Občinskega sveta,« in v tretji alineji pred vejico doda besedna zveza »s finančnim načrtom«.
Zadnji odstavek 14. člena Odloka se spremeni tako, da se za besedo »sedme« doda beseda »desete« ter na koncu odstavka se pika spremeni v vejico in doda sledeče besedilo: »k aktom iz tretje in šeste alineje pa še župan«.
11. člen 
V 15. členu Odloka se v prvem odstavku druge alineje za besedno zvezo »v upravljanju« doda besedna zveza »ali v uporabi« in na koncu druge alineje se besedna zveza »sklep lastnika« spremeni in se po novem nadomesti z besedno zvezo: »soglasje ustanovitelja, to je župana.«
V 15. členu Odloka se doda novi, zadnji odstavek, ki se glasi:
»Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.«
12. člen 
V Odloku se 16. člen v celoti nadomesti z novim, 16. členom, ki se glasi:
»Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec javnega zavoda, ki ga pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje pooblastila.«
13. člen 
V Odloku se 17. člen v celoti nadomesti z novim, 17. členom, ki se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih z enakega ali sorodnega področja,
– višja raven znanja slovenskega ter italijanskega jezika in osnovna raven najmanj še enega svetovnega jezika,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva.
Za direktorja je imenovana lahko tudi oseba brez opravljenega bibliotekarskega izpita, vendar mora le-tega opraviti v roku, ki ga določa Zakon o knjižničarstvu, sicer mu mandat, po sklepu sveta zavoda, preneha.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi program razvoja zavoda za obdobje trajanja mandata.«
14. člen 
V 18. členu Odloka se v prvem odstavku za besedo »soglasje« doda besedna zveza »Občinskega sveta«.
15. člen 
V 19. členu Odloka se v prvem odstavku za besedno zvezo »svet zavoda« doda besedna zveza »s soglasjem župana«.
16. člen 
V 20. členu Odloka se v drugem odstavku v četrti alineji pika zamenja z vejico in doda nova zadnja alineja, ki se glasi:
»– če ne sprejme strateškega načrta do izteka veljavnosti prejšnjega.«.
Zadnji odstavek 20. člena Odloka se črta in nadomesti s sledečim besedilom:
»Svet zavoda uvede postopek razrešitve in o razlogih za razrešitev seznani direktorja. Direktor se lahko v roku 30 dni s pisno izjavo opredeli do razlogov za razrešitev.
Svet zavoda pozove tudi strokovne delavce zavoda in jim da možnost, da v roku 60 dni podajo mnenje k predlogu za razrešitev.
Po pridobitvi izjasnitve direktorja in mnenja strokovnih delavcev oziroma poteku roka mora svet zavoda pred razrešitvijo pridobiti tudi soglasje Občinskega sveta ustanovitelja za razrešitev direktorja.
Če občina ustanoviteljica in strokovni delavci ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenje pozitivno.
Ko svet zavoda pridobi soglasje in mnenje, razreši direktorja z večino glasov vseh članov sveta zavoda.«
17. člen 
V Odloku se 21. člen v celoti nadomesti z novim, 21. členom, ki se glasi:
»Svet zavoda sestavlja sedem (7) članov, in sicer:
– trije (3) predstavniki ustanovitelja, katere izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje Občinski svet ustanovitelja,
– dva (2) predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, od katerih enega predloga Društvo bibliotekarjev Primorske (DBP), enega pa predlaga Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, imenuje pa ju Občinski svet ustanovitelja,
– dva (2) predstavnika delavcev zavoda, ki ju s tajnim glasovanjem izvolijo delavci zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 (štiri) leta, po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Oseba je lahko imenovana za člana sveta zavoda le dvakrat zaporedoma.
Mandat vsem članom sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta.
O poteku mandata članov sveta zavoda je direktor dolžan obvestiti ustanovitelja in druge organe, ki imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda, najkasneje 90 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda.
Svet zavoda se konstituira na prvi seji, ki jo skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov v svet zavoda. Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Do izvolitve predsednika opravlja njegove naloge najstarejši član sveta.
Predsednik sveta zavoda je lahko le predstavnik ustanovitelja.
Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda.«
18. člen 
V Odloku se doda novi, 21.a člen, ki se glasi:
»Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktor zavoda in člani volilne komisije.
Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se objavi na informativni točki zavoda.
Postopek volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda vodi tričlanska volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, ugotavlja izid glasovanja in objavi imeni kandidatov, ki sta izvoljena v svet zavoda.
Način izvolitve in odpoklica članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se podrobneje določi v poslovniku o delu sveta.«
19. člen 
V Odloku se doda novi, 21.b člen, ki se glasi:
»Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov vseh prisotnih. V primeru enakega števila glasov za in proti je odločilen glas predsednika sveta zavoda.
Seje sklicuje predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo tudi, če to zahtevajo direktor, ustanovitelj ali večina članov sveta zavoda. Če predsednik sveta zavoda odkloni sklic, skliče sejo direktor zavoda. Glasovanje o sprejemu odločitev je javno, razen če se člani sveta odločijo, da o posameznem predlogu glasujejo tajno.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda uredi svet zavoda s poslovnikom.«
20. člen 
V Odloku se doda novi, 21.c člen, ki se glasi:
»Člani sveta zavoda predstavljajo interese ustanovitelja, delavcev ter uporabnikov in zainteresirane javnosti. V ta namen so se člani sveta zavoda pred sprejemom odločitve na seji sveta zavoda dolžni posvetovati z organi, katerih interese predstavljajo, in jih o delovanju sveta zavoda sproti obveščati.«
21. člen 
V 22. členu Odloka se v drugi alineji črta besedna zveza: »in politiko njene ustanoviteljice«,
V 22. členu Odloka se v enajsti alineji besedna zveza: »– potrjuje letno poročilo knjižnice,« nadomesti z besedno zvezo: »– daje soglasje k letnemu poročilu zavoda,«
V 22. členu Odloka se v trinajsti alineji pika na koncu spremeni v vejico in dodajo nove alineje, ki se glasijo:
»– s sklepom potrjuje načrtovane investicije oziroma investicijsko-vzdrževalna dela,
– razpisuje volitve za predstavnike delavcev v svet zavoda,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja.«
22. člen 
V 23. členu se v zadnji, tretji alineji pika spremeni v vejico in doda novi alineji, ki se glasita:
»– članu sveta, ki je predstavnik delavcev, preneha delovno razmerje v zavodu,
– ne ravna v skladu z 21.c členom tega odloka.«
23. člen 
V Odloku se doda novi, 23.a člen, ki se glasi:
»Če predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha mandat pred iztekom mandata sveta zavoda, se opravi nadomestne volitve.
Na nadomestnih volitvah se izvoli novi predstavnik delavcev v svet zavoda za čas do izteka mandata sveta zavoda. Svet zavoda razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.
Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na zahtevo najmanj desetih odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svet zavoda vodi volilna komisija.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahtevka, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svet zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.«
24. člen 
V 28. členu Odloka se za prvim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
»Zavod upravlja ali uporablja tudi druge nepremičnine s soglasjem župana.«
25. člen 
V Odloku se doda novi, 29.a člen, ki se glasi:
»Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– sprejema ukrepe, s katerimi omogoča zavodu opravljanje registrirane dejavnosti na podlagi usklajenega programa in finančnega načrta,
– daje soglasje k statusnim spremembam, spremembam dejavnosti,
– odloča o nakupu oziroma odtujitvi nepremičnin, ki služijo izvajanju nalog v javnem interesu,
– daje soglasje k letnemu poročilu o poslovanju zavoda,
– župan daje soglasje k letnemu programu dela, finančnemu in kadrovskem načrtu,
– župan daje soglasje k pogodbi o zaposlitvi vršilca dolžnosti direktorja.«
26. člen 
V 32. členu Odloka se doda novi, zadnji odstavek, ki se glasi:
»Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto dostaviti program dela, finančni načrt, zaključni račun z bilanco uspeha, poročati o izvajanju letnega delovnega načrta, posredovati razvojne programe in druge podatke, ki so potrebni za spremljanje dejavnosti in za druge namene, v skladu z navodili in pozivi ustanovitelja.«
27. člen 
V 33. členu Odloka se v drugem odstavku na koncu prvega stavka pika zamenja z vejico in doda sledeče besedilo: »po predhodnem soglasju sveta zavoda.«
V 33. členu Odloka se v drugem odstavku na koncu zadnjega stavka pika zamenja z vejico in doda sledeče besedilo: »po predhodnem soglasju sveta zavoda.«
V 33. členu Odloka se doda novi, tretji, zadnji odstavek, ki se glasi:
»Vsa soglasja iz tega člena daje v imenu ustanovitelja občinski svet. Občinski svet lahko s posebnim sklepom pooblasti župana za izdajanje soglasij po tem členu.«.
28. člen 
Z uveljavitvijo tega Odloka dosedanja direktorica in dosedanji člani sveta zavoda nadaljujejo z delom do izteka mandata, za katerega so bili imenovani.
29. člen 
Ta Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-2/2001-2016
Piran, dne 12. julija 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – T.C.U.-2, 76/08, 79/09, 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – T.C.U.-2)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 12 luglio 2016.
N. 02200-2/2004-2016
Pirano, 12 luglio 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano 
Visto l’art. 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 12/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 45/94 – sent. CC, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 127/06 – ZJZP), visti gli articoli 26 e 135 della Legge sull’attuazione dell’interesse pubblico nel settore della cultura (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 77/07 – testo consolidato ufficiale, 56/08, 4/10, 20/11 e 111/13), vista la Legge sull’attività bibliotecaria (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 87/01, 96/02 e 92/15) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – T.C.U.-2), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 14ª seduta ordinaria del 12 luglio 2016 approva il presente
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano 
Art. 1 
All’art. 1 del Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 7/04 e 5/09, nonché Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/12 in prosieguo denominato: Decreto) al primo comma, è soppresso il testo: “(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 87/01 e 91/01)”, ed è sostituito con un nuovo testo: “(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 87/01, 96/02 e 92/15)”; è altresì soppresso il testo: “(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 96/02)” ed è sostituito con un nuovo testo: “(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 77/07 – testo ufficiale consolidato, 56/08, 4/10, 20/11 e 111/13)”.
All’art. 1 del Decreto è aggiunto un nuovo comma finale con il seguente testo:
“Tutte le designazioni delle funzioni, sia di genere maschile, sia di genere femminile, espresse nel Decreto al maschile, si riferiscono a persone di entrambi i sessi”.
Art. 2 
In tutto il testo del Decreto e nei titoli degli articoli dello stesso, la parola “Biblioteca” in corrispondenti casi/complementi viene sostituita con il termine “Ente”, a eccezione di quanto nel titolo del Decreto stesso.
In tutto il testo del Decreto, l’espressione “il Consiglio della Biblioteca” in corrispondenti casi/complementi viene sostituita con la frase “il Consiglio dell’Ente”.
In tutto il testo del Decreto, la parola “Fondatrice” in corrispondenti casi/complementi e viene sostituita con la parola “Fondatore”.
Art. 3 
All’art. 2 del Decreto, alla fine della frase, dopo la parola “Sindaco” è inserita la dicitura “del Comune di Pirano”.
Art. 4 
L’art. 8 del Decreto è integralmente sostituito da un nuovo articolo 8, che recita:
“L’Ente dispone e fa uso di un timbro di forma circolare del diametro di 33 mm, recante la dicitura bilingue della denominazione, lungo il perimetro e il numero di contrassegno 1 al centro.
L’Ente dispone e fa uso di un timbro di forma circolare del diametro di 33 mm, recante la dicitura bilingue della denominazione, lungo il perimetro e il numero di contrassegno 2 al centro.
L'Ente dispone e fa uso di un timbro di forma circolare del diametro di 20 mm, recante la dicitura bilingue della denominazione, lungo il perimetro e il numero di contrassegno 2 al centro.
Il timbro di cui al primo comma del presente articolo è utilizzato dall'Ente nell’ordinamento giuridico a convalidare tutti gli atti, i documenti e la corrispondenza.
Il timbro di cui al secondo comma del presente articolo si applica principalmente per la convalida dei documenti finanziari e contabili.
Il timbro di cui al terzo comma del presente articolo si applica per la designazione dei materiali librari.
La numerazione dei singoli timbri, il loro utilizzo, le modalità di tutela e di distruzione, nonché l’indicazione dei dipendenti titolari di timbro vengono disposti dal Direttore dell'Ente.”
Art. 5 
L’art. 9 del Decreto è soppresso.
Art. 6 
All’art. 10 del Decreto è soppresso il primo comma ed è aggiunto un nuovo comma, che recita come segue:
“L’Ente attraverso la propria attività soddisfa le necessità del servizio bibliotecario pubblico nel Comune di Pirano. Nel contesto del servizio pubblico l’Ente svolge le seguenti funzioni”:
All’art. 10 del Decreto all’ultimo comma, dopo la locuzione “piano finanziario”, il punto di fine periodo è sostituito da una virgola e dal seguente testo: “approvato dal Sindaco”.
Art. 7 
L’art. 11 del Decreto è integralmente sostituito da un nuovo articolo 11, che recita:
“Le attività di cui nel precedente articolo, svolte da parte dell’Ente ai sensi del Regolamento sulla classificazione standard delle attività, sono suddivise nelle seguenti sottocategorie (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 69/07):
91.011
Attività di biblioteca
91.030
Tutela dei beni culturali
90.040
Gestione di strutture destinate a eventi culturali
85.520
Istruzione, aggiornamento e formazione nel campo della cultura e delle arti
82.300
Organizzazione di mostre, fiere e convegni
63.990
Altre informazioni
58.110
Pubblicazione di libri
58.140
Edizione di riviste e periodici
58.190
Altra editoria
59.200
Registrazione e realizzazione di incisioni sonore e musicali
62.020
Consulenza su dispositivi e programmi informatici 
63.110
Elaborazione dati e attività connesse
63.120
Gestione di portali web
47.990
Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, bancarelle e mercati 
68.200
Affitto e gestione di immobili propri o locati
72.200
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 
73.120
Offerta di spazi pubblicitari
77.330
Noleggio e locazione di apparecchiature e computer per ufficio 82.190 Copisteria, redazione di documenti ed altre singole attività di cancelleria”.
Art. 8 
All’art. 12 del Decreto, al primo comma è aggiunta una nuova e ultima frase, che recita come segue: “Il Consenso per conto del Fondatore è espresso dal Sindaco”.
All’art. 12 del Decreto, l’ultimo paragrafo è modificato come segue:
“L’organizzazione del lavoro nell’Ente è determinata con l’atto di organizzazione interna”.
Art. 9 
All’art. 13 del Decreto, al secondo alinea dopo la parola “Consiglio” si inserisce la preposizione articolata “dell’Ente”.
Art. 10 
All’art. 14 del Decreto, al secondo comma, secondo alinea, dopo la virgola è aggiunta la frase: “previo parere del Consiglio comunale,” e al terzo alinea, la virgola è preceduta dalla frase “con il piano finanziario”.
L’ultimo comma dell’articolo 14 del Decreto è modificato in modo che dopo la parola “settimo” è inserita la parola “decimo” e il punto alla fine del comma è sostituito da una virgola e dal seguente testo: “mentre per quanto agli atti di cui al terzo e al sesto alinea, è necessariamente previsto anche il consenso formale del Sindaco”.
Art. 11 
All’art. 15 del Decreto, al primo comma del secondo alinea, alla parola “gestisce” si aggiungono le parole “o utilizza” e alla fine del secondo comma, i termini “la deliberazione del proprietario” sono modificati e sono sostituiti dalle parole: “il consenso del fondatore, ovvero del Sindaco”.
All’art. 15 del Decreto è aggiunto un nuovo, ultimo comma, che recita:
“Il Direttore deve agire nella gestione dei fondi pubblici e di altro genere con la diligenza del buon padre di famiglia”.
Art. 12 
Al Decreto l’art. 16 è integralmente sostituito da un nuovo art. 16, che recita:
“Durante la temporanea assenza del direttore questi viene sostituito da un dipendente dell’Ente autorizzato dal Direttore stesso.
Il Direttore, nell’espletamento delle sue prerogative, a norma di legge e del presente atto, ha facoltà di delegare la gestione di determinate questioni a singoli dipendenti, mediante procure speciali, in conformità all’atto sull’organizza-zione interna del lavoro e sulla sistematizzazione dei posti di lavoro ovvero degli incarichi.
In caso di impedimento o di assenza del Direttore, questi viene sostituito da un dipendente dell’Ente, cui sia stata conferita specifica delega scritta, con puntuale determinazione dell’ampiezza, dei contenuti e della durata delle funzioni esercitabili in sua vece”.
Art. 13 
Nel Decreto l’art. 17 è integralmente sostituito da un nuovo art. 17, che recita:
“Può essere nominato Direttore il candidato che, in aggiunta a quelli generali, soddisfa i seguenti requisiti:
– almeno titolo universitario superiore (ordinamento precedente), oppure laurea universitaria specialistica (ordinamento precedente), o laurea magistrale – master (secondo ciclo di Bologna);
– almeno tre anni di esperienza professionale in posizioni manageriali/dirigenziali o in settori affini o correlati;
– conoscenza della lingua slovena e italiana a livello intermedio superiore e di almeno ancora una lingua di valenza internazionale a livello elementare;
– capacità manageriali e organizzative;
– superato l'esame (conseguita l’abilitazione) professionale in materia di attività bibliotecaria.
Può essere nominato Direttore anche un soggetto non titolare di abilitazione bibliotecaria, purché riesca a conseguirla entro il termine stabilito dalla Legge in materia di biblioteconomia, pena risoluzione o decadimento del mandato, ufficializzato con delibera del Consiglio dell’ente.
All’atto della partecipazione al concorso il candidato ha l’obbligo di presentare un programma di sviluppo dell’Ente per il periodo del mandato per cui concorre”.
Art. 14 
All’art. 18 del Decreto, al primo comma, dopo il termine “consenso” si aggiunge la locuzione, “del Consiglio comunale”.
Art. 15 
All’art. 19 del Decreto, al primo comma, dopo la locuzione “Consiglio dell’Ente” si aggiungono le parole “con il consenso del Sindaco”.
Art. 16 
All’art. 20 del Decreto, al secondo comma, quarto alinea, il punto è sostituito da una virgola e si aggiunge un nuovo ultimo comma che recita come segue:
“– per l’omessa adozione del nuovo piano strategico entro la scadenza del periodo di vigenza di quello precedente”.
L’ultimo comma dell’art, 20 del Decreto è soppresso ed è sostituito con il seguente testo:
“La procedura di sollevamento dall’incarico ovvero di revoca del Direttore è avviata dal Consiglio dell’Ente, che informa lo stesso delle ragioni sussistenti. L’interessato dispone del termine massimo di 30 giorni per produrre le proprie controdeduzioni in forma scritta. Il Consiglio dell’Ente sottopone la propria mozione di revoca dall’incarico del Direttore anche ai lavoratori professionali – dipendenti dell’Ente al fine di rilevarne il parere, che deve pervenire entro il termine massimo di 60 giorni.
Rilevati entro i termini previsti: la posizione chiarificatoria dell’interessato e il parere dei lavoratori professionali, il Consiglio dell’Ente, prima di procedere con l’iter di sollevamento dall’incarico, deve acquisire anche il consenso del Consiglio comunale del Fondatore, in merito alla revoca dell’organo direzionale in carica.
Il Comune Fondatore e i lavoratori professionali sono tenuti a esprimere il proprio parere entro 60 giorni, in caso contrario si assume il silenzio assenso.
Rilevati il consenso e il parere, il Consiglio dell’Ente procede alla procedura di sollevamento dall’incarico, approvata a maggioranza di tutti i membri del Consiglio stesso”.
Art. 17 
L’art. 21 del Decreto è integralmente sostituito da un nuovo art. 21, che recita come segue: “Il Consiglio dell’Ente è composto da sette (7) membri, vale a dire:
– tre (3) rappresentanti del Fondatore, scelti fra esperti nell’area dell’Ente pubblico, del settore delle finanze e affari legali, da nominarsi a cura del Consiglio comunale del Fondatore;
– due (2) rappresentanti degli utenti ovvero del pubblico interessato, uno dei quali è proposto dall’Associazione dei Bibliotecari del Litorale (DBP) e l’altro da parte della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano, che verranno nominati dal Consiglio comunale del Fondatore;
– due (2) rappresentanti dei lavoratori dell’Ente, che saranno eletti a scrutinio segreto da parte dei dipendenti.
I membri del Consiglio dell’Ente durano in carica quattro anni e dopo la scadenza del mandato possono essere nuovamente nominati ovvero rieletti. Un soggetto può essere nominato membro del Consiglio dell’Ente solo per due mandati consecutivi.
Il mandato dei membri del Consiglio dell’Ente decorre dalla data della sua costituzione, ovvero della seduta costitutiva.
Il Direttore ha l’obbligo di informare il Fondatore e gli altri organi che nominano, ovvero eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio dell’Ente, in merito al decorso del mandato dei membri del Consiglio dell’Ente medesimo, con un preavviso di almeno 90 giorni, prima di detta scadenza.
Il Consiglio dell’Ente si costituisce alla sua prima seduta. La prima sessione costitutiva del Consiglio è convocata dal Direttore dell’Ente entro 30 giorni dalla nomina o dall’elezione della maggioranza dei membri dell’Organo di consiglio. Nell’ambito della prima seduta costitutiva del Consiglio dell’Ente, i membri eleggono nel proprio seno il Presidente e il suo sostituto. Fino al momento dell’elezione del Presidente, le funzioni sono svolte dal membro più anziano.
Possono accedere, alla carica di Presidente dell’Organo di consiglio, esclusivamente i membri rappresentanti l’ente Fondatore.
L’Organo di consiglio si considera stabilmente costituito quando viene eletta o confermata la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.”
Art. 18 
Al Decreto è aggiunto un nuovo art. 21.a, che recita come segue:
“Il rappresentante dei lavoratori al Consiglio dell’Ente è eletto dai dipendenti dell’Ente a scrutinio segreto. Il diritto di votare e di candidarsi spetta a tutti i dipendenti dell’Ente, sempreché non ricoprano la carica di Direttore dell’Ente stesso o di membro della commissione elettorale.
Il Consiglio dell’Ente indice, con delibera, le elezioni entro 90 e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio stesso. La delibera di indizione delle elezioni determina la data delle elezioni, il contenuto delle proposte di candidatura e la nomina della commissione elettorale. La delibera di indizione delle elezioni è pubblicata sull’albo, ovvero affissa nella bacheca informativa.
Il procedimento di elezione del rappresentante dei lavoratori al Consiglio dell’Ente è diretto da una commissione elettorale, composta dal Presidente e da due membri. La Commissione elettorale è responsabile del corretto svolgimento delle elezioni del rappresentante al Consiglio dell’Ente, prende atto della completezza delle proposte di candidature, predispone l’elenco dei votanti, svolge le operazioni elettorali relative alle elezioni, rileva l’esito della votazione e pubblica i nomi dei candidati, che vengono eletti al Consiglio dell’Ente.
Modalità di elezione e di revoca dei membri del Consiglio, in quanto rappresentanti dei dipendenti dell’Ente, sono stabilite dal Regolamento dell’Ente”.
Art. 19 
Al Decreto è aggiunto un nuovo art. 21.b, che recita come segue:
“Il Consiglio dell’Ente delibera validamente se alla seduta è presente la maggioranza dei membri, mentre le decisioni sono approvate con la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti favorevoli e contrari è decisivo il voto del Presidente del Consiglio dell’Ente.
Le sedute sono convocate dal Presidente del Consiglio dell’Ente e in sua assenza dal suo sostituto. Il Presidente del Consiglio dell’Ente ha l’obbligo di convocare la seduta del Consiglio anche quando ciò è richiesto dal Direttore, dal Fondatore o dalla maggioranza dei membri del Consiglio dell’Ente medesimo. Se il Presidente del Consiglio dell’Ente rifiuta la convocazione, la seduta viene convocata dal Direttore dell’Ente. Le votazioni concernenti l’approvazione delle deliberazioni sono palesi, fatto salvo lo specifico caso in cui i membri dell’organo medesimo decidano di votare a scrutinio segreto.
Le disposizioni dettagliate in merito all’operato del Consiglio dell’Ente sono sancite dall’apposito regolamento.”
Art. 20 
Al Decreto è aggiunto un nuovo art. 21.c, che recita come segue:
“I membri del Consiglio dell’Ente rappresentano gli interessi del Fondatore, dei dipendenti, degli utenti e in generale del pubblico interessato. A tale scopo essi, prima di decidere in merito alle questioni all’ordine del giorno, sono tenuti a consultarsi con gli organi di cui rappresentano gli interessi e a fornire tempestivamente agli stessi, informazioni sull’operato dell’Ente”.
Art. 21 
All’art. 22 del Decreto, al secondo alinea è soppressa la frase: “e la politica del suo Fondatore”,
All’art. 22 del Decreto, all’undicesimo alinea la frase “– conferma la relazione annuale della Biblioteca” è sostituita dalla seguente frase: “– dà il proprio consenso alla relazione annuale dell’Ente”,
All’art. 22 del Decreto, al tredicesimo alinea il punto di fine periodo è sostituito da una virgola e si aggiungono dei nuovi alinea come segue:
“– approva con delibera gli investimenti previsti, ossia gli investimenti nelle opere di manutenzione,
– indice le elezioni dei rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio dell’Ente,
– decide in merito ai ricorsi dei dipendenti, che riguardano i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal rapporto di lavoro”.
Art. 22 
All’art. 23, all’ultimo terzo alinea il punto di fine periodo è sostituito da una virgola e si aggiungono due nuovi alinea, come segue:
“– se il membro del Consiglio, che è rappresentante dei dipendenti, cessa il rapporto di lavoro con l’Ente,
– se non agisce in conformità all’art. 21.c del presente Decreto”.
Art. 23 
Al Decreto è aggiunto un nuovo articolo 23.a che recita, come segue:
“Ove il rappresentante dei lavoratori al Consiglio dell’Ente cessi dall’incarico anzitempo, prima della scadenza del Consiglio dell’Ente, sono indette elezioni suppletive.
Con la sessione elettiva supplementare si elegge il nuovo rappresentante dei lavoratori in seno al Consiglio dell’Ente, per la restante durata del mandato del Consiglio medesimo. La sessione deve essere convocata entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla presa d’atto di cessazione del mandato precedentemente intervenuta.
La procedura di revoca del rappresentante al Consiglio dell’Ente è avviata su richiesta di almeno il dieci per cento dei dipendenti dell’Ente. Il procedimento di revoca dei rappresentanti dei lavoratori al Consiglio dell’Ente è svolto dalla Commissione elettorale.
L’istanza di revoca deve dar atto delle motivazioni, cui devono essere allegate le firme dei lavoratori proponenti la stessa.
L’istanza di revoca va presentata alla commissione elettorale, che ha sovrinteso alle operazioni di voto. La Commissione elettorale verifica la correttezza formale dell’istanza, astenendosi da ogni valutazione di merito. Ove l’istanza risulti ammessa, la Commissione elettorale, entro 15 giorni, indice la votazione sulla revoca del rappresentante dei lavoratori al Consiglio dell’Ente, determinandone la data. La revoca di un singolo rappresentante dei lavoratori risulta approvata allorché in tal senso si esprima la maggioranza dei lavoratori”.
Art. 24 
All’art. 28 del Decreto, dopo il primo comma, si aggiunge un nuovo comma, che recita come segue:
“L’Ente gestisce o utilizza anche altri beni, previo consenso del Sindaco”.
Art. 25 
Al Decreto è aggiunto un nuovo art. 29.a, che recita, come segue:
“Il Fondatore, nei confronti dell’Ente, vanta i seguenti diritti e assolve i seguenti obblighi:
– approva provvedimenti, con i quali rende possibile all'Ente l’espletamento dell'attività consolidata nell’ambito del programma armonizzato e del piano finanziario;
– esprime il proprio consenso alla variazioni di struttura sociale ed alle modificazioni di attività;
– decide in merito all’acquisizione e all’alienazione degli immobili finalizzati all’attuazione delle funzioni di pubblica utilità;
– esprime il consenso alla relazione annuale sulla gestione dell’Ente;
– il Sindaco dà il suo consenso al programma di lavoro annuale, al piano finanziario e al piano del personale;
– il Sindaco concede il suo consenso al contratto di lavoro del facente funzioni del Direttore”.
Art. 26 
All’art. 32 del Decreto è aggiunto un nuovo, ultimo comma, che recita:
“L’Ente ha l’obbligo di consegnare al fondatore annualmente il programma di lavoro, il piano finanziario, il bilancio consuntivo, comprendente il conto economico, la relazione sull’attuazione del piano di lavoro annuale, i programmi di sviluppo e altri dati necessari per seguire l’attività dell’Ente e per altri scopi, in conformità alle istruzioni e richieste del Fondatore”.
Art. 27 
All’art. 33 del Decreto, al secondo comma, alla fine della prima frase il punto è sostituito da una virgola e dalla seguente dicitura: “previo consenso del Consiglio dell’Ente”.
All’art. 33 del Decreto, al secondo comma, alla fine dell’ultima frase il punto è sostituito da una virgola e dalla seguente dicitura: “previo consenso del Consiglio dell’Ente”.
All’art. 33 del Decreto è aggiunto un nuovo, terzo e ultimo comma, che recita: “Tutti i consensi di cui al presente articolo sono forniti a nome del Fondatore, da parte del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale può, mediante apposita delibera autorizzare il Sindaco a rilasciare i consensi in virtù del presente articolo”.
Art. 28 
Con l’entrata in vigore del presente decreto, l’attuale Direttore e i membri dell’organo di consiglio attualmente in carica, continuano nell’operato sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati nominati.
Art. 29 
Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 02200-2/2004-2016
Pirano, 12 luglio 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti