Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2599. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije, stran 8544.

  
Na podlagi šestega odstavka 6.a člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije 
1. člen 
V Uredbi o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
(sedež in spletni naslov) 
(1) Svet ima sedež v kohezijski regiji na naslovu državnega organa, pristojnega za regionalni razvoj.
(2) Pri svojem delovanju lahko svet uporablja svoj spletni naslov in celostno grafično podobo.«.
2. člen 
V 3. členu se spremeni naslov člena tako, da se glasi:
»(vodenje sveta in nadomeščanje članov sveta)«. 
V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Sekretar opravlja administrativno-tehnične naloge za svet.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Na seji sveta lahko člana sveta nadomešča nadomestni član, ki ga imenuje svet regije.«.
3. člen 
V tretjem odstavku 4. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Z regijami drugih držav svet sodeluje na področju regionalnega razvoja ter evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja.«.
4. člen 
V 5. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Državni organ, pristojen za evropsko kohezijsko politiko, seznanja svet s poročili o izvajanju evropske kohezijske politike. Svet obravnava poročila in dokumente s področja izvajanja evropske kohezijske politike skladno s svojim letnim programom dela.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek in se označi kot drugi odstavek, se beseda »ministrstvo« nadomesti z besedilom: »državni organ, pristojen za evropsko kohezijsko politiko,«.
5. člen 
V petem odstavku 7. člena se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in predstavniki regionalnih razvojnih agencij, ki delujejo v kohezijski regiji.«, v tretjem stavku pa se za besedama »Skrbniki regij« postavi vejica in doda besedilo »predstavniki regionalnih razvojnih agencij«.
6. člen 
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Materialne in finančne možnosti za delo sveta ter strokovno podporo svetu zagotavlja ministrstvo v svojem finančnem načrtu na podlagi letnega programa dela sveta, ki se finančno ovrednoti. Pred sprejetjem letnega programa dela sveta pridobi svet mnenje ministrstva o tem programu. Za udeležbo v delegacijah sveta v tujini ima član sveta, ob predložitvi dokazil, pravico do dnevnic in povračil potnih stroškov po pravilih, ki veljajo za javne uslužbence. Član sveta ima, ob predložitvi dokazil, tudi pravico do povrnitve potnih stroškov za druge aktivnosti iz letnega programa dela sveta.«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-20/2016
Ljubljana, dne 22. septembra 2016
EVA 2014-2130-0035
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti