Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

Ob-3027/16, Stran 2076
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana na podlagi na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami, popravki in dopolnitvami), določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami, popravki in dopolnitvami) in Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami, popravki in dopolnitvami) odreja oklic
javne dražbe 
Javna dražba bo na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, dne 27. 10. 2016 ob 9. uri, v Leskovarjevi sobi I/2.
Zap. št.
Št. kosov
Predmet prodaje
Izklicna cena v EUR
Stopnja DDV
1
1
Stresalnik s kontrolorjem
– Max sinusna sila 35,5 kN, max pol-sinusna udarna sila 106,7 kN
– Kinematične omejitve: pk2pk pomik 50,8 mm; hitrost 1,8 m/s, pospešek (sin) 1078 m/s2
– Frekvenčno območje 5 do 3000 Hz
– Premer vpenjalne glave 440 mm
– Leto zagona naprave: 2006
– Število delovnih ur: 9025
– Naprava je redno vzdrževana in kalibrirana.
2
1
Temperaturna komora
– Temperaturno področje od –70 °C do +180 °C
– Hitrost temperaturne spremembe: 5 °C/min
– Delovna prostornina 900 mm x 1000 mm x 1100 mm
– Temperaturna komora lahko obratuje tudi samostojno (brez stresalnika)
– Programska oprema omogoča povezavo temperaturnega cikla z vibracijskim ciklom
– Leto zagona naprave: 2007
– Število delovnih ur: 2500
– Naprava je redno vzdrževana in kalibrirana.
1
Stresalnik s kontrolerjem in temperaturno komoro
48.000,00
22,00
Najnižji znesek višanja je 200,00 EUR.
Premičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, je brez garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna.
Oba kosa premičnine se prodajata skupaj. Nakup posameznega kosa opreme ni možen.
Ogled premičnine je možen dne 13. 10. 2016 ob 11. uri, na naslovu Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo izr. prof. dr. Slavič Janko, tel. 01/477-12-26.
Pred začetkom javne dražbe mora ponudnik vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument za zavarovanje plačila varščine, ki znaša 10 % izklicne cene premičnine.
Varščina se vplača na podračun pri UJP: 01100 6030707507, z navedenim sklicem 00 350.
Predložitev kopije potrdila o plačilu varščine je pogoj za udeležbo na javni dražbi.
Vplačana varščina bo kupcu šteta v kupnino. Udeležencem javne dražbe, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo varščina oziroma predloženi instrument zavarovanja vrnjen-a najpozneje v desetih dneh po zaključku dražbe.
Udeležencu, ki javno dražbo zapusti pred njenim zaključkom ali kupcu, ki ne plača kupnine, se varščina ne vrne, morebitni predloženi instrument zavarovanja pa se unovči.
Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni. Premičnino se proda ponudniku, ki je ponudil najvišjo ceno.
Kupec bo takoj po končani javni dražbi pozvan, da v roku 15 dni sklene kupoprodajno pogodbo.
Kupec mora plačati znesek kupnine na podračun pri UJP: 01100 6030707507, najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Pri nakazilu mora biti naveden sklic 00 350. Kupljeno premičnino mora kupec na svoje stroške prevzeti v treh dneh po plačilu kupnine.
Od dosežene prodajne cene mora kupec plačati davek na dodano vrednost, razen, če ni predvidena oprostitev plačila tega davka.
Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo.
Naročnik lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti