Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

Št. 430-41/2016-1 Ob-3031/16, Stran 2067
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis 
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin 
Zaporedna št. 1
parc. št. 27/8, v izmeri 124 m2, k.o. 2043 – Barbara, do 1/1, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč (45,5 %) in delno kot območje kmetijskih zemljišč (54,5 %). Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 2.319,01 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče znaša 1.170,15 EUR (z 22 % DDV) oziroma 959,14 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki je po planu opredeljena kot kmetijsko zemljišče pa znaša 1.148,86 EUR. Strošek cenitve nepremičnine znaša 160,92 EUR (z 22 % DDV).
Zaporedna št. 2
parc. št. 769/1, v izmeri 300 m2, k.o. 1176 – Trlično, do 1/1, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč (55 %) in delno kot območje gozdnih zemljišč (45 %). Na zemljišču stoji del objekta (stavba št. 297), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje. Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 3.363,00 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče znaša 2.013,00 EUR (z 22 % DDV) oziroma 1.650,00 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki je po planu opredeljena kot gozdno zemljišče pa znaša 1.350,00 EUR. Izbrani ponudnik se zaveže pri nepremičnini s parc. št. 769/1, k.o. 1176 – Trlično brezplačno dovoliti vpis služnostne pravice poti v korist nepremičnine s parc. št. 762/7, k.o. 1176 – Trlično. Strošek cenitve nepremičnine znaša 305,00 EUR (z 22 %DDV).
Zaporedna št. 3
parc. št. 89/3, v izmeri 155 m2, k.o. 2314 – Vogrsko, do 1/1, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč (4,3 %), delno kot območje kmetijskih zemljišč (56,1 %) in delno kot območje gozdnih zemljišč (39,6 %). Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 5.476,32 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče znaša 284,60 EUR (z 22 % DDV) oziroma 233,28 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki je po planu opredeljena kot kmetijsko zemljišče in gozd pa znaša 5.191,73 EUR. Na zemljišču stoji del objekta (stavba št. 671), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje. Zemljišče je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2019. Strošek cenitve nepremičnine znaša 143,43 EUR (z 22 % DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 7. 10. 2016 do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo: »Ponudba za nakup nepremičnine pod zaporedno št. _______ – ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-41/2016 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladu z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2016 sprejetim s strani Sklada KZG RS, strošek overitve podpisa prodajalca, ki se bo kupcu zaračunal posebej na podlagi dejanskega stroška, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom služnostne pravice in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca in predlog za vpisa služnostne pravice se zaveže vložiti prodajalec na stroške kupca. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na promet z nepremičninami in davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Na nepremičninah navedenih pod zaporedno št. 1, 2 in 3 obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih oziroma 47. členom Zakona o gozdovih, na delu nepremičnine pod zaporedno št. 1, ki je po planu občine opredeljeno kot stavbno zemljišče ima na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora občina predkupno pravico. Sklad KZG RS se obvezuje, da bo v roku 15 dni po komisijskem odpiranju ponudb v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih objavil ponudbo za prodajo zgoraj navedenih nepremičnin na pristojni upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Ponudnik najvišje cene je po izvršenem komisijskem odpiranju zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe v skladu z določili 21. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče, v primeru neplačila kupnine se znesek varščine ne bo vračal ponudniku najvišje cene. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišč, objavljene na pristojni upravni enoti, se mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.
Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 11. 10. 2016 ob 13. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti