Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

Št. 478-3/2016/8 Ob-3066/16, Stran 2075
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, ki jo zastopa Jadran Klinec, direktor (v nadaljevanju: URSP), v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15) in 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), objavlja
javno dražbo 
premičnine 
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe ter prodajalca: Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper.
2. Predmet prodaje: rabljeno službeno plovilo, in sicer:
Vrsta plovila
Znamka/model/
material trupa
Znamka/model/
moč motorja
Pogonsko sredstvo/
vrsta/znamka/
model pogona/
moč motorja
Leto izdelave trupa/
leto izdelave motorja/
delovne ure
Dolžina/
Širina
Motorni čoln
ZETA CRAFT/
MIXER 28/
poliester
Volvo penta/
TAMD42/WJ-A/
169,05; 18 vozlov
disel/
jet/Kameva/K22/
191,1 kw
1998/2002/
696,20
7.47 m/
2.97 m
Čoln je vpisan v vpisnik morskih čolnov z označbo IZ-15, dovoljenje za plovbo velja do 15. 10. 2017.
Čoln je opremljen s standardno in dodatno opremo. Na nadvodnem delu so mestoma vidne površinske poškodbe laminata, predvsem na krmeni ploščadi. Manjše površinske poškodbe laminata trupa se nahajajo predvsem na premčeni tretjini. Na podvodnem delu trupa ni vidnih strukturnih poškodb.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za plovilo, ki je predmet prodaje je 10.000 EUR, najnižji znesek višanja je 200 EUR.
4. Varščina
Pred začetkom javne dražbe morajo ponudniki vplačati varščino, ki znaša 1.000,00 EUR. Varščino je potrebno vplačati na račun Izvrševanja proračuna RS št. 01100-6300109972, model in sklic na št. 11 24320-720102-862000. Predložitev potrdila o vplačani varščini je pogoj za udeležbo na javni dražbi. Vplačana varščina se všteje v kupnino.
Udeležencem javne dražbe, ki na javni dražbi niso uspeli, se vplačana varščina brezobrestno vrne najkasneje v petnajstih dneh po zaključku javne dražbe. V ta namen morajo vsi vplačniki varščine izpolniti Prilogo III – Podatki o dražitelju (obrazec je dostopen na spletni strani http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/) in ga dostaviti organizatorju skupaj z dokazilom o vplačilu varščine.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, ali bodo javno dražbo zapustili pred njenim zaključkom, se varščina ne vrne. Varščina se ne vrne niti najugodnejšemu dražitelju – kupcu, ki ne sklene pogodbe ali ne vplača kupnine.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za infrastrukturo, Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 11. 10. 2016 ob 12. uri.
6. Osnovni pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe;
b. dražitelji morajo najkasneje do 10. 10. 2016 do 15. ure v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba – plovilo« na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, priporočeno po pošti ali osebno oddati:
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik,
– dokazilo o plačani varščini in Prilogo III – Podatki o dražitelju.
Dražitelji, ki ne bodo predložili zgoraj zahtevanih dokumentov, ne bodo mogli sodelovati na javni dražbi in bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
c. dražba bo potekala po načelu videno-kupljeno. Kupec za ugotovljene napake po prevzemu plovila ne more uveljavljati jamčevalnih zahtevkov;
d. izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna;
e. predmet javne dražbe se bo prodal dražitelju, ki bo podal najvišjo kupnino;
f. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
7. Informacije in ogled predmeta javne dražbe
Vse informacije v zvezi z javno dražbo bodo objavljene tudi na spletni strani http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/, kjer so dostopni tudi podrobnejši podatki o plovilu (Priloga I – Izpis za zbirko listin ob spremembi podatkov v evidenci), drugi podatki o javni dražbi (Prilogi II – Pravila javne dražbe), Priloga III – Podatki o dražitelju in vzorec pogodbe (Priloga IV). Kontaktna oseba organizatorja v zvezi z izvedbo javne dražbe je Aljoša Besednjak, tel. 041/640-519, e-naslov: aljosa.besednjak@gov.si.
Plovilo se nahaja na naslovu Obrtniška 15, 6000 Koper. Ogled plovila je možen po predhodni najavi na e-naslov ursp.box@gov.si oziroma na tel. 041/640-519 (Aljoša Besednjak).
8. Sklenitev pogodbe: kupec mora najkasneje v roku 15 dni po končani javni dražbi podpisati prodajno pogodbo.
9. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača, znižana za vplačano varščino, takoj ali najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na račun Izvrševanja proračuna RS št. 01100-6300109972, model in sklic na št. 11 24320-720102-862000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla in pogoj za prevzem plovila s strani prodajalca po načelu videno-kupljeno. Prevzem kupljene premičnine je možen takoj po vplačilu kupnine ob predložitvi dokazila o vplačilu oziroma naslednji delovni dan po vplačilu (ko prodajalec lahko sam preveri realizacijo vplačila) brez predložitve dokazila o vplačilu. Po vplačilu kupnine preide nevarnost uničenja, poškodovanja ali odtujitve stvari na kupca.
10. Opozorilo: organizator lahko postopek javne dražbe ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti