Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2514. Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh
2515. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob vodotoku Bistrica v občini Ruše
2516. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije
2552. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah
2553. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o zlorabi trga

MINISTRSTVA

2517. Pravilnik o organizacijah proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa
2518. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda
2519. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
2520. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
2521. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije
2522. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Janka Jamnika za iskrive mlade v znanosti«
2523. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija SICEH, ustanova za razvoj kibernetike«
2554. Pravilnik o evidenci ribiških plovil in evidenci plovil, ki se uporabljajo v marikulturi
2555. Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin
2556. Pravilnik o kazeinih in kazeinatih, namenjenih prehrani ljudi
2557. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj

BANKA SLOVENIJE

2524. Sklep o uporabi Smernic o podajanju informacij v obliki povzetka ali zbirni obliki za namene člena 84(3) Direktive 2014/59/EU
2525. Sklep o izračunu prispevkov EU podružnic za namene reševanja in letnih nadomestil v zvezi z reševanjem in prisilnim prenehanjem

SODNI SVET

2526. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2527. Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje
2528. Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejeti na seji 30. 8. 2016

OBČINE

Braslovče

2529. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče
2530. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Golob)
2531. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček)
2532. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA10 – Rakovlje vzhod (Strnad)
2533. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 28 – širitev Trnava (Rožič)
2534. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun

Kočevje

2535. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje

Krško

2536. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032)

Ljubljana

2537. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)

Ljubno

2551. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke)

Murska Sobota

2538. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1)

Odranci

2539. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Odranci

Piran

2540. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož

Podčetrtek

2541. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj
2542. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas
2543. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1220 – Roginska Gorca

Prebold

2544. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega odbora

Puconci

2545. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci

Rečica ob Savinji

2546. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parc. št. 654/3, 654/6, 661/8 in 649/1, vse k.o. 935 – Sp. Rečica, parc. št. 1054/3 in 1054/4, obe k.o. 932 – Šentjanž in parc. št. 1078 in 1079/4, obe k.o. 921 – Rečica ob Savinji

Rogašovci

2547. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci
2548. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci

Semič

2549. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Črmošnjice (enota CRM-4)

Slovenska Bistrica

2550. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti