Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2575. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, stran 8491.

  
Na podlagi drugega odstavka 116. člena in četrtega odstavka 132. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje 
1. člen
V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 66/15 in 105/15) se v 2. členu za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– hitra polnilnica:
pomeni polnilnico za električna vozila, znotraj katere vsaj eno polnilno mesto omogoča prenos električne energije v električno vozilo z močjo, večjo kot 43 kW;«.
Dosedanje četrta do šestindvajseta alinea postanejo peta do sedemindvajseta alinea.
2. člen 
V drugem odstavku 58. člena se za besedilom »distribucijski operater« doda besedilo »ali distribucijsko podjetje«.
3. člen 
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»59. člen 
(nadomestilo ob kršitvah zajamčenega standarda pri odpravi neskladja odklonov napajalne napetosti) 
(1) Uporabnik je zaradi kršitve zajamčenega standarda komercialne kakovosti, ki opredeljuje maksimalni čas trajanja do odprave neskladja odklonov napajalne napetosti s strani distribucijskega operaterja ali distribucijskega podjetja, upravičen do izplačila nadomestila na podlagi upravičene zahteve.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena tega akta je distribucijski operater dolžan utemeljenost zahteve uporabnika o kršenju zajamčenega standarda komercialne kakovosti, ki opredeljuje maksimalni čas trajanja do odprave neskladja odklonov napajalne napetosti, presoditi v roku 30 dni od prejema pisne zahteve uporabnika. V ta čas se štejejo aktivnosti distribucijskega operaterja iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena. V nasprotnem primeru je uporabnik upravičen do nadomestila v naslednjem mesecu po preteku tega roka.
(3) Distribucijski operater na podlagi prejete pisne zahteve glede neustrezne kakovosti napetosti izvede meritve kakovosti napetosti v skladu s stanjem tehnike, ki morajo biti izvedene v času normalnega obratovalnega stanja.
(4) Če rezultati meritev ne pokažejo odstopanj odklonov napajalne napetosti s standardom SIST EN 50160, distribucijski operater pisno zahtevo zavrne, pri tem pa stroške izvedenih meritev krije uporabnik, ki je vložil pisno zahtevo.
(5) Če rezultati meritev potrdijo odstopanja odklonov napajalne napetosti s standardom SIST EN 50160, distribucijski operater te ugotovitve opredeli v pisni izjavi o skladnosti kakovosti napetosti. Distribucijski operater v pisni zavezi, ki jo poda uporabniku, opredeli tudi vrsto posega glede na zahtevnost izvedbe ukrepa in določi rok za odpravo tega neskladja, ki pa ne sme presegati zajamčenega standarda iz zaporedne številke 11 v tabeli iz 2.2. točke 2. poglavja Priloge 2.
(6) Distribucijski operater je dolžan uporabniku plačati nadomestilo v naslednjem mesecu po preteku roka za odpravo neskladja iz zajamčenega standarda pod zaporedno številko 11 v tabeli iz 2.2. točke 2. poglavja Priloge 2 glede na zahtevnost ukrepa iz prejšnjega odstavka.
(7) Višina nadomestila je navzgor omejena s 50 odstotki uporabnikove mesečne omrežnine za distribucijski sistem. Višino nadomestila določa 2.3. točka 2. poglavja Priloge 2.
(8) Pravica do nadomestila preneha, ko distribucijski operater s ponovnimi meritvami dokaže, da je neskladje odpravil.«.
4. člen 
V napovednem stavku drugega odstavka 69. člena se besedilo »iz 67. člena tega akta« nadomesti z besedilom »iz 68. člena tega akta«.
5. člen 
V napovednem stavku prvega odstavka 71. člena se besedilo »iz druge alinee drugega odstavka 67. člena tega akta« nadomesti z besedilom »iz druge alinee drugega odstavka 68. člena tega akta«.
Prva alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– projekti na področju distribucijskega sistema;«.
6. člen 
Za drugim odstavkom 96. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Hitre polnilnice elektrooperater razvrsti v odjemno skupino »polnjenje EV na AC«, če so na distribucijski sistem priključene preko odjemnih mest, razvrščenih v odjemno skupino NN z merjenjem moči.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen 
Sedmi odstavek 98. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za končne odjemalce na VN in končne odjemalce na SN, ki uporabljajo merilne naprave za evidentiranje 15-minutne obremenitve, veljajo ure KT za čas, ko veljajo konične dnevne tarifne postavke za uporabo elektroenergetskega sistema. Ure KT veljajo le ob delavnikih, od ponedeljka do petka, in trajajo:
– v času VS tri ure na dan in
– v času NS dve uri na dan.«.
8. člen 
V prvem odstavku 109. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če končni odjemalec na VN ali SN doseže v času KT oziroma VT, kjer se KT ne meri, obračunsko moč, ki je manjša od 25 odstotkov treh največjih 15-minutnih povprečnih moči, doseženih v času zunaj KT oziroma VT, kjer se KT ne meri, se mu za obračunsko moč obračuna 25 odstotkov treh največjih 15-minutnih povprečnih moči, doseženih v času zunaj KT oziroma VT.«.
9. člen 
V prvem odstavku 119. člena se v prvi alinei v tabeli oznaka »Polnjenje EV na AC« spremeni tako, da se glasi:
»odjemna mesta, namenjena izključno za polnjenje električnih vozil na javni infrastrukturi hitrih polnilnic na avtocestnem križu in na ostalih hitrih polnilnicah«
10. člen 
V Prilogi 2 se v 1.4. točki 1. poglavja pomena oznak »Kref« in »Kcilj« spremenita tako, da se glasita:
»Kref
referenčna vrednost posameznega parametra neprekinjenosti napajanja ob koncu opazovanja;
Kcilj
dolgoročna ciljna vrednost posameznega parametra neprekinjenosti napajanja;«.
11. člen 
V Prilogi 2 se 1.5. točka 1. poglavja spremeni tako, da se glasi:
»1.5. Shema upravičenosti
Razredi kakovosti ks za s = {1,2,3,4} in širina robov razredov d za urbano in ruralno območje distribucijskega sistema so določeni v naslednjih tabelah:
Urbano območje
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
SAIDI
–50
–20
+20
+50
5
SAIFI
–80
–40
+40
+80
10
Ruralno območje
Slika 6
Slika 7
Slika 8
Slika 9
Slika 10
SAIDI
–15
–5
+10
+30
3
SAIFI
–25
–10
+20
+50
5
Zamejitev sheme upravičenosti za urbano območje distribucijskega sistema za regulativno obdobje 2016–2018 znaša en odstotek, za ruralno območje distribucijskega sistema pa dva odstotka. Iz tega izhajajo parametri qs za s = {1,2,3,4}, kot sledi:
Slika 11
Slika 12
Slika 13
Slika 14
Slika 15
Urbano območje
–0,010
–0,005
0
+0,005
+0,010
Ruralno območje
–0,020
–0,010
0
+0,010
+0,020
Shema upravičenosti za parameter neprekinjenosti napajanja SAIDI (∆K = ∆SAIDI) za urbano območje distribucijskega sistema je:
Slika 16
Shema upravičenosti za parameter neprekinjenosti napajanja SAIFI (∆K = ∆SAIFI) za urbano območje distribucijskega sistema je:
Slika 17
Shema upravičenosti za parameter neprekinjenosti napajanja SAIDI (∆K = ∆SAIDI) za ruralno območje distribucijskega sistema je:
Slika 18
Shema upravičenosti za parameter neprekinjenosti napajanja SAIFI (∆K = ∆SAIFI) za ruralno območje distribucijskega sistema je:
Slika 19
V področju vrednosti parametrov neprekinjenosti napajanja izpod ciljne vrednosti je treba upoštevati dodatno zamejitev sheme upravičenosti, kot sledi:
Slika 20
Vrednost Slika 21
Zamejitev Slika 22
Slika 23
Slika 24
Slika 25
Slika 26
Ponderja vpliva pk odvisnih faktorjev qk na faktor upravičenosti qt sta:
Slika 27
Slika 28
Faktor upravičenosti qt za posamezno območje distribucijskega omrežja in leto regulativnega obdobja določa naslednja enačba:
Slika 29
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ure konične dnevne tarifne postavke (KT) za posamezne mesece leta 2016 določi sistemski operater v roku 15 dni od uveljavitve tega akta in jih objavi na svojih spletnih straneh.
13. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 211-34/2015-110/435
Maribor, dne 30. avgusta 2016
EVA 2016-2430-0062
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti