Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

Ob-3033/16, Stran 2078
Svet Centra za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 35. člena Statuta Centra za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik ter sklepa 11. redne seje Sveta Centra za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik z dne 16. 9. 2016, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (M/Ž)
Centra za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva
ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik, Tržaška c. 40, 1000 Ljubljana – v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis za direktorja«, najkasneje do 8. 10. 2016.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Od kandidatov se pričakuje, da svetu zavoda predstavijo program dela oziroma svojo vizijo dela Centra za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik za mandatno obdobje (do konca leta 2021).
Svet Centra za socialno delo 
Ljubljana Vič - Rudnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti