Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2593. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 8531.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 15. redni seji dne 31. 8. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o protokolarnih obveznostih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določijo protokolarna pravila in dogodki, pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev in občinske uprave pri organiziranju in izvedbi protokolarnih dogodkov ter način financiranja izvajanja protokolarnih obveznosti Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
(2) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(1) Protokolarne zadeve po tem pravilniku pripravlja in izvaja občinska uprava Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki skrbi za njihovo organizacijsko in tehnično izvedbo. Pri tem se lahko uporabljajo protokolarne obleke.
(2) Sredstva za financiranje posameznih protokolarnih dejanj iz tega pravilnika se zagotavljajo v občinskem proračunu.
3. člen 
(vrste protokolarnih dogodkov) 
(1) Kot protokolarni dogodki se štejejo:
– uradni in delovni obiski v občini, izven nje in izven meja Republike Slovenije,
– občinske proslave in druge prireditve občinskega pomena,
– slovesnosti ob podelitvi občinskih nagrad, priznanj, naziva častni občan in grbov,
– sprejemi, ki jih prireja župan,
– pogrebi, žalne slovesnosti, polaganje vencev,
– slovesni podpisi pogodb in drugih uradnih listin pomembnih za občino,
– drugi protokolarni dogodki.
(2) Ob izjemnih dogodkih, ki niso določeni s tem pravilnikom, župan za vsak primer posebej določi protokolarne obveznosti in aktivnosti občine.
II. URADNI IN DELOVNI OBISKI 
4. člen 
(uradni in delovni obiski gostov) 
(1) Uradni obiski v občini so obiski delegacij iz občin drugih držav oziroma občin Republike Slovenje in iz regij, ki se na eni ali drugi strani izvedejo na podlagi pisnega vabila.
(2) Delovni obiski so obiski delegacij iz občin drugih držav oziroma občin Republike Slovenije in iz regij, ki se na eni ali drugi strani izvedejo na podlagi pisnega vabila.
(3) Za obiske poslancev državnega zbora, državnega sveta in drugih najvišjih državnih organov, za katere ne veljajo predpisi o protokolarnih pravilih na državni ravni, veljajo praviloma določila, ki veljajo za delovne obiske po tem pravilniku.
(4) Ob uradnih in delovnih obiskih je gostitelj župan občine. Ob delovnih obiskih iz drugega odstavka tega člena je gostitelj lahko tudi podžupan ali član občinskega sveta po pooblastilu župana. Pri drugih obiskih je gostitelj lahko tudi podžupan, član občinskega sveta ali direktor občinske uprave po pooblastilu župana.
(5) Goste ob uradnih obiskih ob prihodu v občino pozdravi oziroma se ob odhodu od njih poslovi župan s sodelavci, v primeru nujne zadržanosti župana pa podžupan po njegovem pooblastilu. V drugih primerih lahko gosta z delegacijo pozdravi oziroma se od njega poslovi član občinskega sveta ali direktor občinske uprave po pooblastilu župana.
5. člen 
(opredelitev in priprava obiskov) 
(1) Uradni in delovni obiski delegacij iz drugih držav v občini praviloma trajajo do vključno tri dni. Enako velja za uradne obiske najvišjih predstavnikov občine v drugih državah.
(2) Uradni in delovni obiski delegacij iz občin Republike Slovenije pravilom trajajo en dan. Enako velja za uradne obiske najvišjih predstavnikov občine v drugih občinah Republike Slovenije.
(3) Ob uradnih in delovnih obiskih je zastava države gosta, ki ni iz Republike Slovenije, izobešena pred poslopjem občinske stavbe.
(4) Kadar gost prihaja na obisk s partnerjem, sodeluje pri sprejemu, poslovitvi in drugih protokolarnih obveznostih partner gostitelja oziroma druga oseba, ki na pobudo gostitelja prevzame vlogo gostitelja partnerja. Partner gosta prejme protokolarno darilo manjše vrednosti.
(5) Ob uradnih in delovnih obiskih delegacij se stroški na območju občine in prevozov uradnih oseb krijejo iz občinskega proračuna.
(6) Na uradnih in delovnih obiskih je predstavnik občine praviloma navzoč na vseh pogovorih v okviru obiska.
(7) V prostorih občine se hrani knjiga gostov, v katero se v okviru pozdravnega ceremoniala vpišejo vodje delegacij ali posamični gostje ob uradnih in delovnih obiskih.
(8) Sobote, nedelje, prazniki in dela prosti dnevi praviloma niso protokolarni dnevi za uradne obiske. Protokolarni čas je praviloma od 9. do 21. ure.
(9) Zastavi Evropske unije in Republike Slovenije sta z zastavo občine stalno izobešeni ob ali v poslopju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
(10) Zastava Evropske unije se uporablja v skladu z veljavno zakonodajo.
6. člen 
(izvedba uradnega in delovnega obiska) 
(1) Ob uradnih in delovnih obiskih župan določi sestavo svoje delegacije, ki šteje do vključno pet članov in sodelujoče na protokolarnih obveznostih, povezanih z izvedbo obiskov.
(2) Ob uradnih obiskih župan priredi svečano kosilo ali večerjo. Pri obedih je zdravica praviloma ustna na začetku obeda oziroma se to določi v dogovoru z drugo stranjo. Miza obeda je okrašena s cvetličnim aranžmajem. Ob delovnih obiskih lahko župan priredi delovni zajtrk ali kosilo.
(3) Župan ob uradnem obisku izroči vodji delegacije protokolarno darilo, na način, ki je predhodno dogovorjen med obema delegacijama. Člani delegacije prejmejo protokolarno darilo manjše vrednosti.
7. člen 
(darila) 
(1) Protokolarna darila občine so darila, ki se lahko podarijo ob protokolarnih dogodkih po tem pravilniku in drugih predpisih občine. Praviloma so vsebinsko povezana z občino. Vrednost posamičnega protokolarnega darila praviloma ne sme presegati vrednosti višine 150,00 EUR.
(2) Priložnostna darila so darila manjše vrednosti in so praviloma vsebinsko, ali kako drugače povezana z občino. Vrednost priložnostnih daril ne sme presegati z zakonom določene meje.
(3) Za izbiro, pripravo, usklajevanje in nabavo daril skrbi občinska uprava, ki vodi evidenco o gostih in izročenih darilih.
8. člen 
(uradni in delovni obiski predstavnikov občine) 
(1) Ob uradnih in delovnih obiskih predstavnikov občine, občinska uprava sodeluje s koordinatorjem gostitelja pri organizacijskih in protokolarnih vprašanjih.
(2) Ob uradnih in delovnih obiskih se gostitelju izroči protokolarno darilo v skladu s tem pravilnikom in protokolarno prakso gostitelja.
(3) Sestavo delegacije uradnih in delovnih obiskov občine določi župan. Pri številu članov delegacije velja načelo recipročnosti, razen kadar gre za prvi obisk. Pri prvem obisku lahko število članov delegacije šteje največ do vključno pet članov.
III. OBČINSKE PROSLAVE IN DRUGE PRIREDITVE 
9. člen 
(vrste proslav in prireditev) 
(1) Proslave ob državnih in občinskem prazniku, tradicionalne in druge prireditve, pomembne za občino, organizira ZKD Sveti Jurij ob Ščavnici v sodelovanju z občinsko upravo in Osnovno šolo Sv. Jurij ob Ščavnici.
(2) ZKD Sveti Jurij ob Ščavnici za občino organizira proslave in druge svečanosti ob naslednjih državnih praznikih ter dela prostih dnevih, in sicer
– dnevu državnosti – 25. junija,
– dnevu samostojnosti in enotnosti – 26. decembra.
(3) Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici za občino pripravi in organizira proslavo ob
– Slovenskem kulturnem prazniku – 8. februarju.
10. člen 
(izvedba proslav in prireditev) 
(1) Slavnostni govornik na proslavah ob državnih praznikih in dela prostih dnevih je praviloma župan občine. Po pooblastilu župana je lahko slavnostni govornik tudi podžupan ali drug član občinskega sveta ali prepoznaven občan v občini. Slavnostni govornik je lahko tudi poslanec državnega zbora, član Evropskega parlamenta in član vlade ali državnega sveta. Slavnostni govorniki so lahko tudi najvišji predstavniki državnega organa in institucije.
(2) Govornik na slavnostni seji občinskega sveta je župan občine, po njegovem pooblastilu pa tudi podžupan, ali kateri izmed prejemnikov naziva častni občan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
(3) O seznamu vabljenih na proslave in prireditve odloča župan. Obvezno so vabljeni aktivni člani občinskega sveta, nadzornega odbora občine, delovnih teles občinskega sveta, direktor občinske uprave ter direktorji javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina. Na proslave in prireditve se na krajevno običajen način vabijo občani, predstavniki medijev in drugi. Organizator prireditve lahko vnaprej določi sedežni red.
(4) Na podlagi vabila se župan lahko udeleži slovesnosti v javnih zavodih, podjetjih in drugih nevladnih organizacijah v občini in tudi zunaj nje. Župana lahko nadomešča podžupan ali direktor občinske uprave oziroma drug član občinskega sveta, ki ga določi župan.
(5) Sredstva za proslave in prireditve iz prejšnjega člena se zagotavljajo iz občinskega proračuna. Sredstva, potrebna za njihovo izvedbo, so lahko tudi donatorska ali sponzorska.
(6) Ob začetku proslav in prireditev iz prejšnjega člena se izvede himna Republike Slovenije v skladu s predpisi. Zastave se izobešajo v skladu z veljavnimi predpisi.
11. člen 
(sprejemi, ki jih prireja župan) 
(1) Župan lahko priredi sprejem za občane, skupine občanov, društva ali druge, ki so dosegli pomembne uspehe ali zasluge, doma ali v tujini, na področjih gospodarstva, kulture, šolstva, športa, zdravstva, humanitarnih dejavnosti, varnosti, varstva pred naravnimi nesrečami, gasilskih tekmovanj in drugih dosežkov, pomembnih za osebe ali skupine občanov iz Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in za občino.
(2) Župan lahko priredi sprejem tudi za osebe, ki niso občani občine, vendar so s svojimi zaslugami pomembno vplivali na razvoj občine, prispevali k njeni razpoznavnosti in blaginji občanov Svetega Jurija ob Ščavnici, ali pa je to v interesu občine.
(3) Udeležencem sprejemov iz prvega odstavka tega člena se lahko izreče ali podeli zahvala občine oziroma se jim lahko podari priložnostno darilo.
12. člen 
(slovesni podpisi listin) 
(1) Podpisi listin o medobčinskem sodelovanju, o sodelovanju z gospodarskimi družbami, o sodelovanju pri projektih, velikega pomena za občino, se opravijo na slovesen način.
(2) K slovesnemu podpisu listin so praviloma vabljeni člani občinskega sveta in predstavniki medijev.
(3) Slovesno se lahko opravijo podpisi tudi drugih listin, pomembnih za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici.
13. člen 
(občinski funkcionarji) 
(1) Aktivnim občinskim funkcionarjem občina izkaže pozornost s skupinskim fotografiranjem ob koncu konstitutivne seje, s slovesnim srečanjem v okviru praznovanja občinskega praznika, ob novem letu ter nakupom vstopnic za posamezne prireditve po izbiri župana.
(2) V primeru smrti občinskega funkcionarja občina izkaže pozornost:
– s cvetličnim aranžmajem ob smrti in z govorom župana ali drugega občinskega funkcionarja ob grobu, v primeru izražene želje svojcev,
– s sožalno brzojavko,
– z žalno sejo občinskega sveta,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave,
– z odprtjem žalne knjige.
(3) V primeru smrti nekdanjega župana občina izkaže pozornost:
– s cvetličnim aranžmajem ob smrti in z govorom župana ali drugega občinskega funkcionarja ob grobu, v primeru izražene želje svojcev,
– s sožalno brzojavko,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinskega uprave,
– z minuto molka na prvi naslednji seji občinskega sveta.
(4) V primeru smrti nekdanjega občinskega svetnika občina izkaže pozornost:
– s sožalno brzojavko,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave,
– z minuto molka na prvi naslednji seji občinskega sveta.
(5) Obvestilo o žalni seji se posreduje takoj, ko je možno. Na žalno sejo se vabi ožje družinske člane pokojnega. Na žalni seji ima nagovor župan, podžupan ali občinski svetnik po pooblastilu župana. Na prizorišču žalne seje je žalna fotografija pokojnika in cvetlični aranžma.
14. člen 
(prejemniki naziva častni občan) 
(1) Občina izkaže pozornost častnim občanom:
– s svečano podelitvijo na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku,
– s slovesnim srečanjem ob novem letu,
– z vabilom na vse prireditve, ki jih organizira občina.
(2) V primeru smrti častnega občana občina izkaže pozornost:
– s cvetličnim aranžmajem ob smrti ter z govorom ob grobu, ki ga opravi župan, podžupan ali drug občinski funkcionar, v primeru izražene želje svojcev,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinskega uprave,
– s sožalno brzojavko svojcem ob smrti častnega občana,
– z minuto molka na prvi naslednji seji občinskega sveta.
15. člen 
(nadzorni odbor) 
Aktivnim članom nadzornega odbora občina izkaže pozornost:
– s povabilom na slavnostno sejo občinskega sveta ob občinskem prazniku,
– s prijateljskim srečanjem ob novem letu in ob koncu mandata ter nakupom vstopnic za posamezne prireditve po izbiri župana,
– s sožalno brzojavko svojcem ob smrti in minuto molka na prvi naslednji seji občinskega sveta.
16. člen 
(javni uslužbenci in upokojenci občinske uprave) 
(1) Javnim uslužbencem ter upokojencem občinske uprave občina izkaže pozornost s povabilom na slavnostno sejo občinskega sveta in na slovesno srečanje ob novem letu ter nakupom vstopnic za posamezne prireditve po izbiri župana.
(2) V primeru smrti javnega uslužbenca ali upokojenca občinske uprave se izkaže spoštovanje:
– s cvetličnim aranžmajem,
– s sožalno brzojavko,
– z govorom ob grobu, ki ga opravi župan, podžupan ali drug javni uslužbenec občinske uprave, v primeru izražene želje svojcev,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave.
17. člen 
(ožji sorodniki funkcionarja ali javnega uslužbenca) 
V primeru smrti ožjega sorodnika občinskega funkcionarja in javnega uslužbenca (partner, otrok, starši) se svojcem pošlje sožalna brzojavka.
18. člen 
(člani odborov in komisij občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta) 
Članom odborov in komisij občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, občina izkaže pozornost:
– s povabilom na slavnostno sejo občinskega sveta ob občinskem prazniku,
– s sožalno brzojavko svojcem ob smrti.
19. člen 
(jubileji občanov in poročne slovesnosti) 
(1) Župan vošči vsem občanom ob visokih osebnih jubilejih, in sicer:
– ob dopolnitvi 80. leta in vsem starejšim od 90 let z vsakoletno čestitko,
– ob 90. in 95. letnici in najstarejšemu občanu/občanki župan osebno čestita in jim izroči priložnostno darilo manjše vrednosti.
(2) Ob poročnih slovesnostih se mladoporočencem izroči priložnostno darilo manjše vrednosti.
(3) Ob jubilejnih porokah (50 in več) se župan odzove na povabilo. Ob tej priložnosti izroči darilo manjše vrednosti.
20. člen 
(večji prazniki, obletnice in tradicionalne prireditve društev in organizacij v javnem interesu) 
(1) Župan lahko občanom ob večjih praznikih vošči preko medijev (radio, TV, spletna stran, časopisa in drugo).
(2) Društvom in organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, lahko župan ob njihovih obletnicah in tradicionalnih prireditvah izroči priložnostno darilo.
(3) Župan lahko sodeluje na vseh verskih prireditvah, ki so povezane s krajem in z ljudmi Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in jih zaradi družbene koristnosti lahko tudi materialno podpre.
IV. KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
Ob izjemnih dogodkih, ki niso predvideni s tem pravilnikom, določi protokolarne aktivnosti občine župan za vsak primer posebej.
22. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 31. avgusta 2016
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti