Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

Št. 352-14/2016 Ob-3095/16, Stran 2121
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US-I-427/06-0, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 28. in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), 7. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) in Sklepa Občinskega sveta Občine Lenart, sprejetega na 7. redni seji, dne 17. 12. 2015, objavlja
javno ponudbo 
za prodajo nepremičnega premoženja Občine Lenart 
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje sta stanovanje in garaža:
Zap. št.
Naslov, kjer se nepremičnina nahaja
Številka stanov., 
garaže
Parc. št. ID št. 
k.o.
Površina m2
Cena EUR
1.
Jurovska cesta 14/e,
2230 Lenart
(stanovanje)
12/I
parc. št. 300/15
k.o. Lenart v Slov. goricah,
ID 5638797,
vpisano pod št. 32-1159-12
77,42 m2
73.100,00
2.
Jurovska cesta 14/e
2230 Lenart
(garaža)
84/K
parc. št. 300/15
k.o. Lenart v Slov. goricah,
ID 5638889,
vpisano pod št. 532-1159-60
13,39 m2
5.400,00
2. Postopek sprejemanja ponudb
Ponudbe se bodo sprejemale v roku 15 dni od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart, na naslovu Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, vložišče, soba št. 6, v I. nadstropju. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, v zgoraj navedenem roku.
Upoštevane bodo podpisane in popolne ponudbe. Ponudbe morajo biti v zaprti in pravilno označeni kuverti: »Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja!« ali »Ne odpiraj! Ponudba za odkup garaže!«. Ponudbe, ki bodo vsebovale nižjo ceno predmeta prodaje, kot je določena v javni ponudbi, ne bodo upoštevane. Prijavna dokumentacija se dvigne v vložišču Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart, soba št. 6, I. nadstropje ali na spletni strani Občine Lenart.
3. Vsebina popolne ponudbe:
– izpolnjen in podpisan obrazec »Ponudba«,
– priloženo originalno potrdilo o plačilu 10 % vrednosti predmeta prodaje, za katerega se daje ponudba,
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe,
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni za pravne osebe.
4. Cena: cena predstavlja ocenjeno tržno vrednost predmeta prodaje in je fiksna. Cena vključuje tudi solastnino na pripadajočem delu skupnih prostorov, naprav in zemljišču. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin, v višini 2 % od cene predmeta prodaje. Kupec plača tudi stroške cenitve v višini 150,00 EUR.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba s kupcem bo sklenjena v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
6. Način in rok plačila: ponudnik mora k svoji vlogi oziroma k ponudbi priložiti originalno potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe, in sicer v višini 10 % vrednosti predmeta prodaje, za katerega vlaga ponudbo. Varščina bo vračunana v kupnino. Izbrani ponudnik mora plačati kupnino v roku 15 dni od sklenitve pogodbe. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena na njegov transakcijski račun, v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
7. Merila za izbiro in drugi pogoji:
A. Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije in pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.
B. Ponudnik mora do oddaje ponudbe plačati 10 % varščine na transakcijski račun Občine Lenart, št.: 01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije ter k ponudbi priložiti originalno potrdilo o plačilu.
C. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, ostane varščina prodajalcu.
D. Kupcu se vplačana varščina vračuna v kupnino, ki se ustrezno zniža.
E. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroški overitve, takse in drugo) nosi kupec.
F. Nepremičnini sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne napake posameznega predmeta prodaje. Stanovanje ni zasedeno.
G. Prodajalec si pridržuje pravico, da za predmet prodaje ne izbere nobenega od ponudnikov. Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe, bo prodajalec izvedel javno dražbo.
H. Kupec pridobi lastninsko pravico na posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
I. Vse dodatne informacije glede prodaje nepremičnin dobite na Občini Lenart, tel. 02/729-13-20, Brigita Rojs.
J. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku tri dni po preteku roka, ki je določen za sprejemanje ponudb.
Občina Lenart 

AAA Zlata odličnost