Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2647. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 257 Stara Šiška – Drenikova – del in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) – del, stran 8704.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 257 Stara Šiška – Drenikova – del in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) – del
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 257 Stara Šiška – Drenikova – del in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) – del, za dela enot urejanja prostora ŠI-91 in ŠI-489 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Območje OPPN je pretežno s starejšo in nižjo zazidavo pozidan prostor, katerega osrednji del tvori mestna tržnica, v območju pa se nahajajo tudi stanovanjski objekti, večinoma so večstanovanjski, katerih del se nahaja v območju znotraj regulacijske črte načrtovane rekonstrukcije Celovške ceste.
Območje OPPN se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15 in 38/16 – avtentična razlaga; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) nahaja na območju, kjer sta namenski rabi zemljišč CU – osrednja območja centralnih dejavnosti ter PC – površine pomembnejših cest. Občinski prostorski načrt za območje predvideva pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Namen načrta je celovito preurediti prostor na stiku dveh pomembnih mestnih prometnic, kjer je dopustno načrtovati tudi višinski poudarek, in ustrezno oblikovati severni rob ob načrtovano rekonstruirani Celovški cesti.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Šiška, v katastrski občini Spodnja Šiška. Območje se nahaja v južnem vogalu med Celovško cesto in Drenikovo ulico. Območje na severu in jugozahodu meji na cesti, na vzhodu pa na obstoječo prostostoječo stanovanjsko zazidavo.
Obravnavano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 886/1, 947/1, 948/1, 949/1, 949/2, 949/3, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958/1, 958/2, 959/3, 959/4, 959/5, 962/1, 963, 964, 965, 966/1, 966/2, 967/1, 967/2, 969/1, in dele zemljišč s parcelnimi številkami 969/2, 972, 973, 1446/1, vse v katastrski občini (1740) Spodnja Šiška.
Površina območja znaša približno 1,2 hektarja.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN 
Državni nosilci urejanja prostora so:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo.
Lokalni nosilci urejanja prostora so:
1. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
2. Javna razsvetljava d.d.
3. Snaga Javno podjetje d.o.o.
4. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo
5. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
6. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
7. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
8. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
9. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci so:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
2. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
4. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
5. Telemach d.o.o.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN bo prostorska zasnova, ki bo izbrana med vsaj tremi rešitvami različnih načrtovalcev, pripravljenimi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, investicijskih namer investitorja in MOL ter strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med MOL in investitorjem.
8. 
Uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani MOL www.ljubljana.si.
Št. 3505-19/2016-3
Ljubljana, dne 5. septembra 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost