Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

Ob-3080/16, Stran 2118
Svet zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (Uradni list RS, št. 124/04, 94/11, 82/15) in 20. člena statuta Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana razpisuje delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (m/ž)
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splošnih pogojih, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prejšnje alineje,
– strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega zavoda).
Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet zavoda za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.
Prijavi naj kandidati priložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter jih skupaj s programom dela v roku 15 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS pošljejo na naslov: Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica 1b, 6210 Sežana, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja javnega zavoda«.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.
Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na tel. 05/730-14-80 pri Barbari Jerič.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana 

AAA Zlata odličnost