Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

Št. 1/2016-843 Ob-3123/16, Stran 2119
Na podlagi določil 32.–35. člena Zakona o zavodih, 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in 39. in 40. člena Statuta ZD, Svet ZD razpisuje vodstveno delovno mesto
direktor ZD (m/ž), 
šifra delovnega mesta: B017334 
Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da predloži program dela in razvoja zavoda in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– da je državljan RS,
– da ima znanje slovenskega jezika.
Prijava mora vsebovati:
– kratek življenjepis z navedbo tudi drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki so navedena v pogojih razpisa.
Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Mandatna doba traja 4 leta.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je 15 dni po objavi. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo prispele do 15. 10. 2016 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z datumom 15. 10. 2016 na naslov: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo s pripisom »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah 

AAA Zlata odličnost