Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2635. Odlok o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko, stran 8686.

  
Občinski svet Občine Dobje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo /ZPOP-1/ (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ter 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) na 4. korespondenčni seji dne 19. 8. 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Šentjur in Občina Dobje (v nadaljevanju besedila: soustanoviteljici) ustanavljata in urejata delovanje javnega zavoda na področju pospeševanja razvoja gospodarstva, podeželja, turizma, delovanja mladih, izobraževanja odraslih in podjetništva – Razvojna agencija Kozjansko (v nadaljnjem besedilu tudi RA Kozjansko).
2. člen 
Ta odlok določa:
– ime in sedež ustanoviteljic,
– ime, sedež in pravni status javnega zavoda,
– naloge in dejavnosti javnega zavoda,
– organe javnega zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, medsebojne pravice ter obveznosti ustanoviteljev in zavoda,
– odgovornost soustanoviteljev za obveznosti zavoda,
– prenehanje zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJIC 
3. člen 
Ustanoviteljici javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko sta Občina Šentjur s sedežem na naslovu Mestni trg 10, Šentjur in Občina Dobje s sedežem na naslovu Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini. Kot polnopravni člani lahko po izvedbi statusnopravnih sprememb pristopijo tudi druge zainteresirane občine, pravne in fizične osebe pod pogoji, ki jih določa zakon, ta odlok in statut javnega zavoda.
III. IME, SEDEŽ, ŽIG IN PRAVNI STATUS RA KOZJANSKO 
4. člen 
Ime zavoda je: Razvojna agencija Kozjansko.
Skrajšano ime javnega zavoda je: RA Kozjansko.
Sedež javnega zavoda je: Šentjur, Ulica Skladateljev Ipavcev 17.
Zavod ima in uporablja žig okrogle oblike (premera 30 mm), v katerem je na zgornjem robu izpisano »RA KOZJANSKO«, na spodnjem robu »Razvojna agencija Kozjansko«, v sredini pa je umeščena stilizirana silhueta Rifniške zvezde. Ta žig uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam in občanom. Svet zavoda lahko sprejme poseben akt, s katerim določi vrsto, obliko in namen uporabe dodatnih žigov za potrebe poslovanja posameznih OE ter način uporabe, varovanja in uničevanja le-teh.
5. člen 
RA Kozjansko je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata Zakon o zavodih in ta odlok.
Javni zavod je vpisan v poslovni in sodni register pod vložno št. 10713100.
IV. NALOGE IN DEJAVNOSTI 
6. člen 
(organizacijske enote) 
V sklopu javnega zavoda RA Kozjansko se ustanovijo in delujejo naslednje samostojne organizacijske enote /OE/:
– organizacijska enota Ljudska univerza Šentjur,
– organizacijska enota Podjetniški inkubator Šentjur,
– organizacijska enota Mladinski center Šentjur in
– organizacijska enota Turistično-informacijski center Šentjur.
OE »Ljudska univerza Šentjur« vodi vodja enote, ki je hkrati andragoški vodja zavoda ter vodi delo andragoškega zbora. Vodja te organizacijske enote mora za imenovanje izpolnjevati pogoje za imenovanje, katere predpisuje zakonodaja s področja izobraževanja odraslih. Funkcijo vodje lahko opravlja tudi pooblaščena oseba javnega zavoda, v okviru katere se organizira organizacijska enota.
7. člen 
Javni zavod je ustanovljen za izvajanje naslednjih nalog v javnem interesu:
– izvajanje programov, projektov in izobraževanja na področju pospeševanja podjetništva, razvoja podeželja in konkurenčnosti na lokalni ravni,
– sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa za območje statistične regije in pri pripravi državnih razvojnih dokumentov,
– priprava območnega razvojnega programa za območno razvojno partnerstvo,
– priprava izvedbenega načrta območnega in razvojnega regionalnega razvojnega programa,
– koordinacija in razvoj območnega razvojnega partnerstva,
– zastopanje območnega razvojnega partnerstva na vseh nivojih,
– opravljanje splošnih, informativnih, svetovalnih in pospeševalnih nalog pri spodbujanju razvoja regije in lokalnih skupnosti,
– svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih spodbud,
– opravljanje administrativnih, strokovnih in tehničnih nalog pri pripravi in izvedbi razvojnih projektov,
– izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in območnih razvojnih programov,
– organiziranje in koordinacija drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj,
– strokovna pomoč lokalnim skupnostim pri načrtovanju in uresničevanju razvojnih projektov,
– organizacija in iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– svetovanje in priprava projektov ter drugih ponudb na razpise za dodeljevanje spodbud, zlasti strukturnih, kohezijskih in drugih skladov EU,
– koordinacija aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij,
– izvajanje sektorskih politik na lokalni ravni,
– promocija podjetniške kulture,
– povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje razvojnih partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni ravni,
– izvajanje celovitih podpornih storitev za podjetja in potencialne podjetnike,
– zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskovanja in razvoja,
– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– spodbujanje razvoja turizma na območju,
– skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje turistične ponudbe območja,
– izvajanje strokovnega dela in koordinacija aktivnosti TIC Šentjur,
– opravljanje mladinskih dejavnosti,
– izvajanje podpornega okolja za razvoj podjetništva (t. i. podjetniški inkubator),
– izvajanje javno veljavnih programov in drugih programov na področju izobraževanja odraslih,
– druge dejavnosti, katerih izvajanje je v skladu z zakonom in potrebami javnega interesa.
Dejavnost RA Kozjansko v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je naslednja:
– C18.120
Drugo tiskanje
– C18.130
Priprava za tisk in objavo
– C18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– G47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
– G47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– G47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– J58.110
Izdajanje knjig
– J58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
– J58.130
Izdajanje časopisov
– J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
– J58.190
Drugo založništvo
– J59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– J63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– J63.120
Obratovanje spletnih portalov
– J63.910
Dejavnost tiskovnih agencij
– J63.990
Drugo informiranje
– L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– M69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
– M70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
– M70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– M72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– M73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
– M73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
– M73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
– M74.200
Fotografska dejavnost
– M74.300
Prevajanje in tolmačenje
– M74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– N77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
– N79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
– N79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
– N82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
– N82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– O84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
– P85.200
Osnovnošolsko izobraževanje
– P85.310
Srednješolsko splošno izobraževanje
– P85.320
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– P85.410
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
– P85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P85.530
Dejavnost vozniških šol
– P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– Q88.910
Dnevno varstvo otrok
– Q88.999
Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
– R90.010
Umetniško uprizarjanje
– R90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– R90.030
Umetniško ustvarjanje
– R90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R91.020
Dejavnost muzejev
– R93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– S94.110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
– S94.120
Dejavnost strokovnih združenj
– S94.990
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
8. člen 
V sklopu OE Ljudska univerza Šentjur se predvsem ureja izvajanje nacionalnega programa za splošno izobraževanje odraslih in mladine, za pridobitev prvega poklica za odrasle, ki so zaključili samo osnovnošolsko izobraževanje, program desetega leta, ki obsega enoletno dopolnjevanje osnovnošolske izobrazbe za odrasle, ki ne nadaljujejo izobraževanja in program za zviševanje splošno izobraževalne in kulturne ravni prebivalstva, funkcionalno opismenjevanje, izpopolnjevanje znanja za delo in poklic, za izobraževanje in usposabljanje brezposelnih, izobraževanje za demokracijo, izvajanje programov računalniškega opismenjevanja, učenje tujih jezikov, učenje slovenskega jezika za tujce, izobraževanje za kvaliteto življenja, izobraževanje za uveljavljanje posebnih pravic odraslih ter drugo splošno izobraževanje odraslih. OE ravno tako v partnerskem sodelovanju izvršuje programe, sofinancirane iz sredstev evropske unije, ter izvaja infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki obsegajo raziskovalno, razvojno in svetovalno delo, razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema, in druge naloge, pomembne za razvoj dejavnosti izobraževanja odraslih. Nadzor nad izvajanjem javno veljavnih programov izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo.
V sklopu OE Podjetniški inkubator Šentjur javni zavod opravlja dejavnosti z namenom postati osrednja točka lokalnega podjetniškega in inovacijskega okolja za nova inovativna, tehnološka in na znanju temelječa podjetja in tako opravlja dejavnost subjekta inovativnega okolja. Cilj organizacijske enote je ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo skladno z zakonom, predvsem v obliki pomoči pri zagonu novih podjetij in dejavnosti, zagotavljanja sodobne tehnične in infrastrukturne podpore, spodbujanja raziskovalno razvojnih aktivnosti, krepitev lokalnega in regionalnega gospodarstva, spodbujanja samozaposlovanja in izboljšanja konkurenčnosti podjetij v regiji. Dejavnost predinkubiranja in inkubiranja se opravlja skladno s področno zakonodajo.
OE Mladinski center Šentjur nudi podporno okolje mladim in mladinskim društvom pri realizaciji njihovih idej in projektov ter spodbuja sodelovanje in aktivno udeležbo mladih v različnih sferah lokalnega življenja.
OE Turistično informacijski center Šentjur koordinira aktivnosti na področju razvoju turizma na lokalnem območju ter predstavlja osrednjo informacijsko točko turistične ponudbe.
V. ORGANI RA KOZJANSKO 
9. člen 
Organi Razvojne agencije Kozjansko so:
– svet javnega zavoda in
– direktor zavoda.
Svet javnega zavoda lahko za obravnavo vsebinsko zaokroženih področij imenuje posamezne strokovne svete.
V okviru OE Ljudska univerza Šentjur se organizirajo še naslednji organi:
– strokovni aktiv,
– andragoški zbor in
– vodja izobraževalnega področja.
10. člen 
RA Kozjansko upravlja svet javnega zavoda, ki šteje devet članov, s pristojnostmi, določenimi z Zakonom o zavodih in statutom RA Kozjansko.
Svet javnega zavoda RA Kozjansko je sestavljen iz:
– petih predstavnikov ustanovitelja, in sicer štirih predstavnikov Občine Šentjur ter enega predstavnika Občine Dobje;
– enega predstavnika uporabnikov, ki ga imenuje Območna obrtna zbornica Šentjur;
– enega predstavnika uporabnikov, ki se izobražujejo v sklopu OE Ljudska univerza Šentjur;
– dveh predstavnikov delavcev, ki jih izvolijo zaposleni v RA Kozjansko.
Mandat članov sveta javnega zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
11. člen 
Direktor predstavlja in zastopa javni zavod, organizira ter vodi delo in poslovanje ter je odgovoren za strokovnost in zakonitost javnega zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje svet javnega zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo, druge pogoje določa statut.
12. člen 
Svet javnega zavoda lahko imenuje enega ali več strokovnih svetov, ki so strokovni organ javnega zavoda za obravnavo posameznih vsebinsko zaokroženih področij in lahko vključujejo ustanovitelje, polnopravne člane oziroma zainteresirano javnost. Imenuje jih svet javnega zavoda v sestavi in z nalogami, ki se primeroma določijo glede na vsebino in obseg obravnavanega področja.
13. člen 
(organi OE Ljudska univerza Šentjur) 
Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci – organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju. Strokovni aktiv (1) obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja, (2) usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in drugega dela, (3) daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela, (4) obravnava pripombe udeležencev izobraževanja ter (5) opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji javnega zavoda za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle. Andragoški zbor (1) obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom, (2) daje mnenje o letnem delovnem načrtu, (3) odloča o posodobitvah izobraževalnega dela, (4) daje mnenje o imenovanju vodje organizacijske enote, (5) daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih poslovodnega organa in (6) opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Vodja izobraževalnega področja (1) vodi delo strokovnega aktiva, (2) načrtuje in organizira izobraževanje, (3) analizira izobraževalno delo in njegove rezultate, (4) spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja, (5) opravlja in organizira svetovalno delo in (6) opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
14. člen 
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvolitve oziroma imenovanja, trajanju mandata in načinu dela organov iz 9. člena tega odloka, določa statut javnega zavoda.
Strokovni delavci, ki izvajajo javno veljavne programe znotraj OE Ljudska univerza Šentjur, morajo imeti izobrazbo v skladu s predpisi na področju izobraževanja.
VI. AKTI RA KOZJANSKO 
15. člen 
RA Kozjansko ima statut, ki ga sprejme svet javnega zavoda s soglasjem ustanoviteljev, in pravila ter druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti sveta zavoda oziroma direktorja javnega zavoda.
VII. SREDSTVA ZA DELO 
16. člen 
Za ustanovitev in začetek dela RA Kozjansko so bila ob ustanovitvi zagotovljena zagonska sredstva iz proračuna Občine Šentjur in Občine Dobje.
17. člen 
Javni zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev, ki so pridobljena iz projektnih storitev,
– iz proračuna ustanoviteljev na podlagi letnega programa dela,
– s sredstvi za izvajanje projektov v okviru državnih razvojnih spodbud, mednarodnih pomoči in ostalih sredstev zainteresiranih naročnikov,
– iz sredstev državnega proračuna, namenjenih delovanju razvojnih agencij,
– iz naslova prodaje storitev na trgu ter
– iz drugih zakonsko dopustnih virov.
18. člen 
RA Kozjansko odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Javni zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljev.
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti javnega zavoda subsidiarno in to le do višine sredstev, ki so v proračunu občin posameznega proračunskega leta namenjena za delovanje javnega zavoda.
19. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki javni zavod usmerja v razvoj dejavnosti na svojem področju.
O načinu pokrivanja morebitne izgube javnega zavoda, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev javnega zavoda, odločajo ustanovitelji na osnovi predloga sveta zavoda.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
20. člen 
Ustanovitelji imajo do javnega zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnost planov in programov dela javnega zavoda,
– spremljajo in nadzirajo namembnost porabe sredstev ustanoviteljev,
– izvršujejo statusne spremembe ter
– opravljajo druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
21. člen 
Pravice in obveznosti javnega zavoda do ustanoviteljev:
– sodeluje pri pripravi predlogov razvojnih načrtov ustanoviteljev za razvoj dejavnosti, za katere je javni zavod ustanovljen,
– zagotavlja ustanoviteljem podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– najmanj enkrat na leto poroča ustanoviteljem o izvajanju programov in poslovnih rezultatih javnega zavoda,
– skladno s predvidenimi roki posreduje ustanoviteljem ovrednoten program dela za naslednje poslovno leto,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
22. člen 
RA Kozjansko se pri svojem delu povezuje z drugimi razvojnimi agencijami v statistični regiji in izven nje ter drugimi partnerji.
23. člen 
Delo javnega zavoda je javno.
Javnost javnega zavoda se zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja, oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom javnega zavoda.
Uradna sporočila za javnost, obvestila, pojasnila v smislu prejšnjega odstavka, daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja direktor javnega zavoda ali za to pooblaščena oseba.
24. člen 
Direktor in drugi delavci morajo varovati listine in podatke, do katerih imajo dostop, oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so določeni kot poslovna skrivnost po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma drugem področnem zakonu.
IX. PRENEHANJE JAVNEGA ZAVODA 
25. člen 
Ustanovitelji javnega zavoda lahko začnejo postopek za prenehanje oziroma statusne spremembe zavoda v skladu z določili Zakona o zavodih.
Ustanovitelji imajo pravico do izstopa iz javnega zavoda ob koncu posameznega proračunskega leta oziroma pred sprejetjem programa dela za naslednje proračunsko leto pod pogoji:
– da podajo pisno izjavo o izstopu naslovljeno na svet javnega zavoda najmanj 30 dni pred izstopom,
– da poravnajo svoje obveznosti za tekoče obračunsko leto.
S tem prenehajo medsebojne obveznosti ustanovitelja in javnega zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
Spremembe tega odloka se vpišejo v poslovni in sodni register.
27. člen 
Javni zavod izvede naloge, določene v sklepih Občinskega sveta Občine Šentjur z dne 19. 4. 2016 ter Občinskega sveta Občine Dobje z dne 21. 4. 2016, ki se nanašata na pripojitev javnega zavoda »Ljudska univerza Občine Šentjur« k javnemu zavodu »Razvojna agencija Kozjansko«, ter Pogodbi o pripojitvi z dne 5. 7. 2016.
RA Kozjansko z dejstvom izvedene pripojitve vstopi v vsa pravna razmerja prevzetega zavoda (t. i. univerzalno pravno nasledstvo).
28. člen 
Uskladitve statuta javnega zavoda se opravijo v roku treh (3) mesecev po sprejemu tega odloka.
Sestava sveta zavoda se uskladi najkasneje na dan 1. 1. 2017. Organi OE Ljudska univerza Šentjur, določeni skladno z določbo 13. člena tega odloka, se po pripojitvi oblikujejo v sestavi, kot je to bilo določeno na javnem zavodu LU Šentjur ob trenutku pripojitve.
29. člen 
Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se neposredno uporabljajo določila Zakona o zavodih.
30. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko, RA Kozjansko (Uradni list RS, št. 4/00, 20/05, 104/08, 35/09), pri čemer se njegove določbe smiselno in podrejeno temu odloku uporabljajo do dokončnega vpisa pripojitve prevzetega zavoda k prevzemnemu zavodu iz 27. člena tega odloka v sodni register.
Z dnem vpisa pripojitve iz 27. člena tega odloka v sodni register preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 67/05, 104/08).
31. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva vpisa pripojitve v sodni register.
Št. 014-0003/2016
Dobje, dne 19. avgusta 2016
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek l.r.

AAA Zlata odličnost