Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

Št. 5442-15/2016/19 Ob-3115/16, Stran 2095
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 (UL L št. 138/5, z dne 13. 5. 2014), Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in razvoj (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 81), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS1617/ (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 58/16), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016 v nadaljevanju: OP 2014–2020), Slovenske Strategije Pametne Specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske Komisije dne 3. 11. 2015, v nadaljevanju: S4), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: RISS), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, v nadaljevanju: ZRRD), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), Okvirja za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2014/C, 198/01, z dne 27. 6. 2014), Programa za spodbujanje raziskav in razvoja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju znanosti 2016–2020 št. 631-1/2016-1 z dne 8. 1. 2016 in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-91/2016/13 z dne 28. 9. 2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa, opis izvedbe ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostne naložbe: 1.1. Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifičnega cilja: 1.1.1. Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.
2.1. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere1 (v nadaljevanju: raziskovalec). Javni razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije (v nadaljevanju: RRI).
1Raziskovalci na začetku kariere v tem javnem razpisu so raziskovalci iz 3.2 točke javnega razpisa.
Cilj javnega razpisa:
– spodbuditi izvedbo neodvisnih raziskav (raziskovalnih projektov) raziskovalnih organizacij v okviru učinkovitega sodelovanja z gospodarstvom (z gospodarskimi subjekti). Neodvisne raziskave za več znanja in boljše razumevanje so izvedene v splošno korist in za potrebe gospodarstva kot celote, ne pa posameznega sodelujočega gospodarskega subjekta;
– spodbuditi raziskovalne aktivnosti raziskovalcev na začetku kariere v okviru raziskovalnih organizacij in preko učinkovitega sodelovanja tudi njihovo povezovanje z gospodarstvom, pri čemer se rezultati sodelovanja splošno, obsežno in nediskriminatorno razširjajo2 in se kakršne koli pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz dejavnosti raziskovalne organizacije, v celoti pripišejo raziskovalni organizaciji;
2Splošno, obsežno, nediskriminatorno in neizključujoče razširjanje rezultatov se zagotavlja preko obvezne objave rezultatov (znanstvenega članka) v najkrajšem možnem času po zaključku projekta, ter tudi v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020, s čimer se zagotovi stalna in neprekinjena dostopnost rezultatov raziskav za nedoločen čas.
– okrepitev povezovanja med akademsko sfero in gospodarstvom ter hkrati krepitev raziskovalnega potenciala institucij znanja in razvojno naravnanih gospodarskih subjektov;
– prenos znanja in dobrih praks iz tujine, ki bodo imele vpliv na RRI aktivnosti, ustvarjanje novega znanja in njegovo uporabo v okviru raziskovalnih projektov.
Z javnim razpisom se spodbuja dvig raziskovalne intenzivnosti in kvalitete, ki se odraža v povezovanju raziskovalnega dela raziskovalcev na začetku kariere v okviru raziskovalne organizacije z gospodarstvom. Z javnim razpisom se stimulira sodelovanje z gospodarskimi subjekti, da se dolgoročno vključujejo v sooblikovanje raziskovalne dejavnosti raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, z vizijo dolgoročnega spodbujanja prenosa novo ustvarjenega znanja raziskovalcev tako v nadaljnje raziskave, kakor tudi v gospodarsko raziskovalno/razvojno/inovacijsko okolje, v katerem bodo gospodarski subjekti nadalje izvajali razvojno-raziskovalne aktivnosti na podlagi novih izkušenj in na ta način vplivali na povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Posebna pozornost bo namenjena raziskovalcem, državljanom Republike Slovenije, ki so se pripravljeni za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta vrniti v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini. S tako pridobljenim znanjem in izkušnjami bodo pomembno vplivali na RRI aktivnosti raziskovalnih organizacij in ustvarjanje novega znanja ter njegovo uporabo v okviru raziskovalnih aktivnosti. Raziskovalne aktivnosti se bodo izvajale za čim boljši izkoristek raziskovalnih potencialov, z dolgoročnim vplivom na večjo konkurenčnost nacionalnega gospodarstva.
Rezultat operacije je uspešna izvedba raziskovalnega projekta v splošno korist, ki vključuje sodelovanje z gospodarskim subjektom in zaposlitev raziskovalca v raziskovalni organizaciji za polni delovni čas v obdobju od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020. Uspešna izvedba raziskovalnega projekta pomeni doseganje kvantitativne ocene A' točk SICRIS programske skupine, kar je najmanj v enaki vrednosti, kot jih je imela programska skupina ob datumu roka za oddajo vlog na ta javni razpis (7. 12. 2016). Uspešnost izvedbe mora biti dosežena najkasneje 12 mesecev po zaključku operacije (31. 5. 2021).
Ocena A' izhaja iz naslednjih sestavin ocenjevanja:
– članek v zgornji četrtini revij v JCR iz kategorij SCI-Expanded;
– članek v zgornji polovici revij v JCR iz kategorij SSCI;
– članek v zgornjih treh četrtinah revij v SNIP iz kategorij Scopus (d) ali Scopus (h);
– članek v A&HCI;
– patent (evropski, ameriški ali japonski), nova sorta;
– objava monografije ali znanstvenega poglavja oziroma sestavka v monografiji pri založbi iz seznama Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS); znanstvena monografija, izdana pri tuji ali domači založbi, če je monografija s humanističnih ali družboslovnih področij (po vrstilcu UDK) in se izvaja vrednotenje za humanistiko ali družboslovje.
Pri doseganju kvantitativne ocene A' točk SICRIS programske skupine mora biti raziskovalec ob preverjanju uspešnosti raziskovalnega projekta (so)avtor vsaj ene od naštetih sestavin ocenjevanja, z izjemo pete alineje predhodnega odstavka oziroma mora imeti raziskovalec na podlagi tega (so) avtorstva oceno A' več kot 0,0.
Vsak upravičenec bo tudi moral skladno z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–20203 zagotoviti odprti dostop do vseh recenziranih znanstvenih člankov, ki se nanašajo na raziskovalne rezultate operacije, v najkrajšem možnem času oziroma v največ šestih mesecih od datuma objave (oziroma v največ dvanajstih mesecih za objave na področju družboslovnih in humanističnih ved). Upravičenci si bodo morali prizadevati za splošno, obsežno, nediskriminatorno in neizključujoče razširjanje rezultatov tudi v primeru drugih vrst znanstvenih publikacij (znanstvene monografije, knjige, objavljena predavanja v zbornikih, siva literatura – poročila …), ki v zvezi z neodvisno raziskavo nastanejo.
3 http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf
2.1.1. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljna skupina javnega razpisa so raziskovalne organizacije in gospodarski subjekti, ki bodo s skupnimi raziskovalnimi projekti vzpostavile novo sodelovanje in prenos znanja preko zaposlitve raziskovalcev na začetku kariere.
Upravičenci javnega razpisa so prijavitelji iz točke 3.2 javnega razpisa, katerih operacija je odobrena s pravnomočnim sklepom o izboru in so odgovorni za izvajanje operacije.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe neodvisnih raziskav raziskovalnih organizacij, ki jih bodo izvedli v njih zaposleni raziskovalci, ki s svojim raziskovanjem predstavljajo most med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom.
Raziskovalci se v raziskovalnem procesu osredotočajo na raziskave, katerih cilj bo in je prispevati k razvoju takovrstnih rešitev, ki bodo odgovarjale na izzive in potrebe družbe kot celote ter spodbujale pretok znanstvenega in raziskovalnega dela v prakso (gospodarstvo). Pridobljena nova znanja bodo spodbudila krepitev nadaljnje raziskovalne dejavnosti in medsebojno bogatenje sodelovanja in izgradnjo zaupanja med raziskovalno sfero in gospodarstvom.
Predmet javnega razpisa bodo tako raziskovalne aktivnosti, ki jih bodo izvajale raziskovalne organizacije preko svojih raziskovalcev, tako na raziskovalni organizaciji kot tudi na sedežu sodelujočega gospodarskega subjekta na prednostnih področjih, ki jih identificira S4. Slovenija ima dolgoročni potencial za uspešen prodor na globalne trge in za uspešnejšo in celovitejšo vključitev v globalne verige vrednosti na naslednjih prednostnih področjih S4, v okviru katerih se izvajajo raziskovalne aktivnosti v okviru tega javnega razpisa:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov.
Ministrstvo bo na podlagi določene standardne lestvice stroška na enoto v skladu z Metodologijo izračuna standardne lestvice stroška na enoto na operaciji sofinanciralo stroške zaposlenih raziskovalcev na začetku raziskovalne kariere.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale v Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji.
Način delitve sredstev po regijah:
Sredstva se bodo delila v načrtovanem razmerju na Vzhodno oziroma Zahodno kohezijsko regijo, v odvisnosti od tega, kje bosta prijavitelj in gospodarski subjekt izvajala raziskovalno razvojne aktivnosti operacije oziroma dela operacije. Prijavitelj in gospodarski subjekt se morata opredeliti za isto kohezijsko regijo, v kateri izvajata aktivnosti. Aktivnosti se lahko izvajajo le v regiji, kjer imata prijavitelj in gospodarski subjekt sedež ali poslovno enoto.
Regija izvajanja aktivnosti mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljena.4 Prijavitelj in gospodarski subjekt morata izvajati aktivnosti v isti regiji.
4Partnerji se opredelijo glede na kohezijski regiji (NUTS2). Za opredelitev regij glej: http://www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls
Načrtovana sredstva so razdeljena med kohezijskima regijama v razmerju 60:40, in sicer 60 % sredstev za Vzhodno kohezijsko regijo in 40 % sredstev za Zahodno kohezijsko regijo. Sredstva se bodo razporejala glede na umeščenost vloge v posamezno kohezijsko regijo do zapolnitve višine sredstev, ki so na razpolago v posamezni kohezijski regiji.
3. Pogoji javnega razpisa
3.1. Pogoji za kandidiranje
Pogoji za kandidiranje na tem javnem razpisu so naslednji:
1. pravočasno prispetje vloge in pravilno označena ovojnica (podrobneje opredeljeno v točki 22 javnega razpisa);
2. formalna popolnost vloge (podrobneje opredeljeno v točki 7 javnega razpisa);
3. ustreznost prijaviteljev v skladu s pogoji v točki 3.2 javnega razpisa.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz 1. točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom komisije za vodenje postopka (v nadaljevanju: strokovna komisija) zavržena.
V primeru vlog, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 2. točke prvega odstavka, bo strokovna komisija prijavitelje pozvala k njihovi formalni dopolnitvi v skladu s 23. točko javnega razpisa. Vloge, ki ne bodo ustrezno dopolnjene, bodo zavržene.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje skladno s 3. točko prvega odstavka, bo zavrnjena.
Prijavitelji5 se lahko na javni razpis prijavijo z več vlogami. Vsaka vloga predstavlja en raziskovalni projekt (operacijo), vezan na enega raziskovalca. Prijavitelji se lahko z imenom istega kandidata prijavijo zgolj z eno vlogo.
5Prijavitelji so definirani v točki 3.2 javnega razpisa.
3.2. Pogoji za prijavitelje
Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije6 v Republiki Sloveniji ter druge raziskovalne organizacije, ki izvajajo raziskovalno dejavnost v obliki raziskovalnih programov sofinanciranih s strani ARRS, in ki niso ustanovljene po ZGD7 (v nadaljevanju: prijavitelji).8
6Javne raziskovalne organizacije v okviru predmetnega javnega razpisa so: javni raziskovalni zavodi in javni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila RS.
7Zakon o gospodarskih družbah: Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12 in 44/13 – odl. US (v nadaljevanju: ZGD).
8V skladu z javno evidenco izvajalcev raziskovalne dejavnosti ARRS (SICRIS).
Prijavitelj in gospodarski subjekt morata ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje9:
9Prijavitelj in gospodarski subjekt potrdita izpolnjevanje pogojev s podpisom ločenih Izjav o izpolnjevanju razpisnih pogojev, ki sta del razpisne dokumentacije in predložitvijo dokazil navedenih pod točko »A. Pogoji za prijavitelja«. Dokazila, označena z *, pridobi ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc (kot so npr. AJPES, evidenca FURS itd.).
A. Pogoji za prijavitelja:
1. ima sedež v Republiki Sloveniji*;
2. za iste stroške ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna (podpisana Izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev);
3. ni bil na dan 31. 12. v letu pred objavo tega razpisa v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8)*;
4. nima neporavnanih davkov in prispevkov*;
5. ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije*;
6. glede organizacije ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) (podpisana Izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev);
7. ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljalsko povezan z gospodarskim subjektom, s katerim načrtuje sodelovanje v vlogi na ta javni razpis (podpisana Izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev);
8. vodja programske skupine ali raziskovalec v raziskovalni organizaciji prijaviteljici ni hkrati tudi družbenik ali odgovorna oseba sodelujočega gospodarskega subjekta, ni z njim v sorodstvenem razmerju ali kako drugače interesno povezan (podpisana Izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev).
B. Pogoji za gospodarski subjekt:
1. ima sedež v Republiki Sloveniji*;
2. ima sedež ali poslovno enoto v isti kohezijski regiji kot prijavitelj*;
3. ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije*;
4. ni podjetje v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G) (podpisana Izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih.
Posamezni raziskovalec je lahko vključen le v okviru enega raziskovalnega projekta, prijavljenega na javni razpis. V primeru, da je posamezni raziskovalec vključen v večih prijavljenih raziskovalnih projektih, se upošteva prva prejeta oziroma prva evidentirana prijavna vloga. Na vsakem raziskovalnem projektu lahko sodeluje le en raziskovalec.
Prijavitelj (raziskovalna organizacija) se mora prijaviti na javni razpis s konkretnim imenom raziskovalca na začetku kariere. V okviru javnega razpisa lahko tako sodeluje raziskovalec, ki:
– je uspešno zaključil doktorski študij (doktorat znanosti) v obdobju med 1. 1. 2011 in rokom za oddajo vlog na ta javni razpis, tj. 7. 12. 2016 (dokazila v skladu s 7. točko javnega razpisa – III. Dodatna dokazila);
– na dan objave javnega razpisa ni v delovnem razmerju pri raziskovalni organizaciji prijaviteljici projekta (Izjavi raziskovalne organizacije in raziskovalca v skladu s 7. točko javnega razpisa – III. Dodatna dokazila);
– ni bil sofinanciran iz sredstev Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69/13 z dne 23. 8. 2013;
– izpolnjuje vse druge pogoje, določene v tem javnem razpisu.
Raziskovalec iz prejšnjega odstavka, ki se za potrebe projekta vrača s pridobljenimi referencami iz tujine, mora poleg predhodno naštetega izpolnjevati še naslednje dodatne pogoje (v skladu s 7. točko javnega razpisa – III. Dodatna dokazila):
– je državljan Republike Slovenije;
– ima na dan objave javnega razpisa začasno ali stalno prebivališče v tujini;
– ima od 1. 1. 2011 naprej najmanj eno leto delovnih izkušenj v tujini na področju RRI;
– se bo do začetka izvajanja projekta (do 1. 6. 2017) vrnil v Slovenijo z namenom zaposlitve v okviru prijavljenega raziskovalnega projekta.
Prijavitelj bo v skladu s pogoji javnega razpisa z raziskovalcem iz izbrane vloge na javni razpis sklenil pogodbo o zaposlitvi10 v skladu s Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost.
10Pogodba o zaposlitvi raziskovalca na začetku kariere mora biti sklenjena za polni delovni čas najmanj za celotno obdobje izvajanja oziroma sofinanciranja raziskovalnega projekta (operacije), tj. od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020. Delovno razmerje raziskovalca se mora pričeti z izvajanjem operacije, saj raziskovalec na dan objave javnega razpisa z raziskovalno organizacijo prijaviteljico ne sme imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati vse z Navodili MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020 zahtevane in Zakonom o delovnih razmerjih predpisane sestavine (31. člen ZDR), med drugim tudi kraj opravljanja dela z jasno navedbo načina uresničitve zahtevanega razmerja med delom v raziskovalni organizaciji in gospodarskem subjektu, ki mora biti skladna s pogoji in določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Jasno mora biti razvidno, da gre za delovno mesto raziskovalca in jasno opredeljene naloge (vezane izključno na prijavljen raziskovalni projekt), ki jih raziskovalec opravlja.
Ob prijavi na javni razpis gospodarski subjekt potrdi in se zaveže k učinkovitemu sodelovanju z raziskovalno organizacijo v obrazcu II. Predstavitev raziskovalnega projekta, iz katerega je razvidna vsebina in namen sodelovanja med gospodarskim subjektom in raziskovalno organizacijo (programsko skupino) ter raziskovalcem. Pred izvajanjem raziskovalnega projekta raziskovalna organizacija in gospodarski subjekt sprejmeta pravno podlago, s katero opredelita skupno izvajanje raziskovalnih aktivnosti.
3.3. Pogoji za sofinanciranje raziskovalnega projekta (operacije)
Pogoj za sofinanciranje raziskovalnega projekta (operacije) je zaposlitev raziskovalca v upravičeni raziskovalni organizaciji za polni delovni čas na operaciji v obdobju od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020, pri čemer mora biti raziskovalec pri prijavitelju vključen v ocenjevano programsko skupino od dneva zaposlitve na operaciji do najmanj izteka obdobja sofinanciranja (31. 5. 2020).
Prijavitelj se v Izjavi o izpolnjevanju pogojev zaveže, da bo s prijavljenim raziskovalcem sklenil delovno razmerje za izvedbo neodvisne raziskave v okviru raziskovalnega projekta, ki je predmet prijave na javni razpis, pod pogoji, določenimi v točki 3.2 javnega razpisa.
Prijavitelj opredeli obseg dela in način razporeditve delovnega časa raziskovalca za izvajanje operacije v prostorih gospodarskega subjekta v prijavnem obrazcu II. Predstavitev raziskovalnega projekta. Raziskovalec mora najmanj ¼ delovnega časa (in ne več kot polovico) v obdobju izvajanja celotne operacije opravljati raziskave na operaciji/projektu v prostorih gospodarskega subjekta, ki je partner v raziskovalnem projektu.
Raziskovalni projekt je uspešno izveden, ko je v 12 mesecih po zaključku raziskovalnega projekta (najkasneje do 31. 5. 2021):
– dosežena kvantitativna ocena A' točk SICRIS programske skupine, kar je najmanj v enaki vrednosti, kot jih je imela programska skupina ob datumu roka za oddajo vlog na ta javni razpis (7. 12. 2016); in
– zaposlen raziskovalec ob preverjanju uspešnosti raziskovalnega projekta (so)avtor vsaj ene od naštetih sestavin ocenjevanja v točki 2.1, z izjemo patenta (evropski, ameriški ali japonski, nova sorta), oziroma ima raziskovalec na podlagi tega (so)avtorstva oceno A' več kot 0,0.
Rezultate raziskovalnega projekta je obvezno splošno, obsežno, nediskriminatorno in neizključujoče razširjati, skladno z rezultatom operacije ter Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020.
Pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz dejavnosti raziskovalne organizacije, pripadajo in se v celoti pripisujejo raziskovalni organizaciji.
Upravičenec bo moral spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju rezultatov ter ciljev in kazalnikov, navedenih v tem javnem razpisu, vlogi na javni razpis in pogodbi o sofinanciranju.
4. Merila in postopek izbora operacij
4.1. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Raziskovalni projekt (operacija) predstavlja sodelovanje raziskovalcev v raziskovalni organizaciji in gospodarskega subjekta (ustanovljenega skladno z ZGD) v okviru prednostnih področij, ki jih definira S4.
Prijavljeni raziskovalni projekti bodo morali izpolnjevati naslednje pogoje za ugotavljanje upravičenosti:
1. usklajenost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi oziroma prednostne naložbe;
2. realna izvedljivost v obdobju ter ustreznost in sposobnost upravičencev;
3. izkazovanje pripravljenosti (sposobnosti) za izvedbo, vključno z zaprto finančno konstrukcijo;
4. umestitev v prednostno področje S4.
4.2. Merila za izbor/ocenjevanje vlog
V postopek ocenjevanja bodo vključene vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 3. in 4.1 točke javnega razpisa. Vloge bodo ocenjene po naslednjih merilih:
Merilo 1: Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost – komplementarnost predloženega programa dela s področjem raziskovanja programske skupine in področjem dela gospodarskega subjekta (do 35 točk). V primeru, da projekt pri Merilu 1 ne doseže najmanj 18 točk, bo izločen iz nadaljnjega postopka ocenjevanja in na tej podlagi zavrnjen.
V okviru merila se ocenjuje prisotnost in uspešnost naslednjih podmeril:
– utemeljitev na mednarodno primerljivem znanju in kompetencah v celotnem procesu razvoja znanja (ustreznost vsebinske in terminske predstavitve raziskovalnega projekta);
– stopnja povezovanja znanja, kompetenc in tehnologije na prednostnih področjih, kakovost in izvedljivost predloga (ustreznost predlaganega programa dela glede na potrebe gospodarskega subjekta in dosedanje sodelovanje z gospodarstvom);
– poslovni načrt, ki bo zagotavljal trajnost ukrepov po zaključku programskega obdobja – strategija/načrt dolgoročnega sodelovanja med raziskovalno organizacijo in gospodarskim subjektom, opredelitev uporabe pridobljenih novih znanj za okrepitev nadaljnje raziskovalne dejavnosti v gospodarskih subjektih;
– komplementarnost programa dela z dejavnostmi programske skupine.
Merilo 2: Usposobljenost prijavitelja za izvedbo operacije – družbeno-ekonomska relevanca programske skupine v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) (do 20 točk). Podlaga za določitev točk pri Merilu 2 je izpis kvantitativne ocene Sredstva drugih uporabnikov (A3) iz baze SICRIS. Upoštevan bo izpis iz baze SICRIS na dan 7. 12. 2016, ki ga bo pridobilo ministrstvo.
Merilo 3: Usposobljenost prijavitelja za izvedbo operacije – kvaliteta raziskovalca glede na predloženi seznam najpomembnejših dosežkov (do 20 točk).
Merilo 4: Neposreden prispevek k raziskovalno inovacijskemu potencialu konkretnih regij, v smeri krepitve njihove razvojne specializacije – točke pridobijo vloge, v katerih je načrtovano, da bo projekt izvajal raziskovalec, ki izpolnjuje (zanj določene) pogoje iz 3.2 točke javnega razpisa, in sicer:
a) je na dan objave razpisa v tujini zaposlen na področju RRI (5 točk); (ali)
b) na dan objave razpisa ni zaposlen na področju RRI v Republiki Sloveniji ali v tujini (2 točki).
Projekt, ki pridobi točke iz alinee a) Merila 4, ni upravičen do dodatnih točk v okviru alinee b) in obratno.
Največje število možnih točk posameznega raziskovalnega projekta je 80. Posamezni raziskovalni projekt mora za pridobitev sofinanciranja pri Merilu 1 (Komplementarnost predloženega programa dela s področjem raziskovanja programske skupine in področjem dela gospodarskega subjekta) doseči najmanj 18 točk. Vloge, ki dosežejo manj kot 40 skupnih točk, ne morejo biti izbrane v sofinanciranje.
4.3. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev se deli na postopek preverbe pogojev javnega razpisa iz 3. točke, postopek preverbe izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje upravičenosti iz 4.1 točke javnega razpisa in postopek ocenjevanja po merilih za izbor iz 4.2 točke javnega razpisa.
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport, ki preveri izpolnjevanje pogojev iz 3. točke javnega razpisa in dodeli točke pri kvantitativnih Merilih 2 in 4 4.2 točke javnega razpisa, skladno z ocenjevalnim listom, za tiste vloge, ki izpolnjujejo pogoje za ugotavljanje upravičenosti skladno s 4.1 točko javnega razpisa.
Ocenjevalni postopek in končni izbor upravičencev bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena v točki 4.2 javnega razpisa in v ocenjevalnem listu, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije. Strokovna komisija bo dodelila točke v okviru Merila 2 in Merila 4 navedenih v točki 4.2 javnega razpisa, skladno z ocenjevalnim listom.
Kvalitativni Merili 1 in 3 v skladu s točko 4.2 javnega razpisa bo ocenila komisija za ocenjevanje vlog, ki jo bo imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport, in bo sestavljena iz domačih strokovnjakov, ki bodo glede na reference izbrani za vsako prednostno področje posebej (v nadaljevanju: ocenjevalna komisija). Ocenjevalna komisija bo pred postopkom ocenjevanja preverila izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje upravičenosti iz točke 4.1 javnega razpisa. Projekti, ki bodo te pogoje izpolnjevali, bodo umeščeni v postopek ocenjevanja.
Merilo 1 (Komplementarnost predloženega programa dela s področjem raziskovanja programske skupine in področjem dela gospodarskega subjekta) in Merilo 3 (Kvaliteta raziskovalca glede na predloženi seznam najpomembnejših dosežkov) ocenita in ustrezno utemeljita in obrazložita dva ocenjevalca, ki nato oblikujeta skupno/končno konsenzualno oceno. Najmanjša enota ocenjevanja je 1 točka. Če ocenjevalca ne dosežeta konsenzualne ocene na podlagi njune obrazložitve, raziskovalni projekt oceni tretji ocenjevalec, katerega ocena in pojasnilo ocene sta končna.
Na podlagi tako izvedenega postopka ocenjevalna komisija ocene posameznih programov (ocenjevalne liste in seznam ocen) predloži strokovni komisiji.
Seštevek točk posameznih meril tvori skupno število točk raziskovalnega projekta, kar predstavlja tudi končno oceno projekta, ki je podlaga za predlog o izboru. Strokovna komisija pripravi seznam prijaviteljev skladno z načinom izbora glede na doseženo število točk in prednostna merila (v primeru vlog z enakim številom točk) v skladu s točko 4.4 javnega razpisa.
4.4. Način izbora vlog
Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje raziskovalnega projekta (operacije) določi izbrane projektne predloge po vrstnem redu števila doseženih točk ločeno za vloge v okviru posamezne kohezijske regije in glede na prednostna področja, na naslednji način:
1. V postopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlogami, ki pri Merilu 1 dosežejo 18 točk in več ter dosežejo skupaj 40 točk in več, strokovna komisija najprej vloge razdeli glede na umeščenost posamezne vloge v kohezijsko regijo. Pri tem ohrani vrstni red vlog glede na število doseženih točk.
2. V nadaljnjem postopku izbora strokovna komisija najprej izbere za sofinanciranje v vsaki izmed kohezijskih regij po dve vlogi iz vsakega od osmih prednostnih področij, določenih v predmetu javnega razpisa, in sicer vloge, ki so znotraj prijav za posamezno prednostno področje v posamezni kohezijski regiji dosegle najvišje število točk (do višine razpoložljivih sredstev v posamezni kohezijski regiji).
Če več vlog znotraj posamezne kohezijske regije in posameznega prednostnega področja doseže enako število točk, bo izbrana tista vloga, ki ima višjo oceno pri Merilu 1 (Komplementarnost predloženega programa dela s področjem raziskovanja programske skupine in področjem dela gospodarskega subjekta). Če so vloge po prejetem številu točk tudi pri tem merilu izenačene, se izbere tista vloga, ki je dosegla višje število točk pri Merilu 3 (Kvaliteta raziskovalca glede na predloženi seznam najpomembnejših dosežkov). Če so vloge tudi na osnovi tega merila izenačene po prejetem številu točk, se izbere tista vloga, ki je dosegla višje število točk pri Merilu 2 (Družbeno-ekonomska relevanca programske skupine). Če so vloge tudi na osnovi tega merila izenačene po prejetem številu točk, se izbere tista vloga, ki je dosegla višje število točk pri Merilu 4.
V primeru izenačenosti pri vseh merilih, o prejemniku sredstev za isto ocenjeno vlogo odloča vrednost A3 na ekvivalent polne zaposlitve11, ki jo dosega programska skupina, v okviru katere bo deloval raziskovalec.
11Seštevek ocene A3 (družbeno ekonomska relevanca deljen s številom ekvivalenta polne zaposlitve, ki jo dobi programska skupina financirano prek ARRS).
3. Do višine preostanka razpoložljivih sredstev v posamezni kohezijski regiji strokovna komisija izbere za sofinanciranje vloge, ki so dosegle najvišje število točk ne glede na področje prijave (umeščenost v S4), in sicer po vrstnem redu števila doseženih točk, od najvišjega števila navzdol. Vloge z enakim številom točk se obravnava kot enakovredne, razen v primeru, ko bi izbira vseh teh vlog presegla omejitev razpoložljivih sredstev. V teh primerih se uporabi izbirni postopek, kakršen je določen v prejšnjih odstavkih.
Končna višina dodeljenih sredstev ne sme presegati predvidene višine sredstev v posamezni kohezijski regiji.
4. Strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev med prijavljenimi raziskovalnimi projekti v okviru posameznih vlog in ga predloži v odločitev o dodelitvi sredstev ministru za izobraževanje, znanost in šport.
V kolikor prijavitelj ne bo pristopil k podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta skladno s pozivom ministrstva, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. V tem primeru lahko ministrstvo dodeli sredstva prijavitelju z najvišjim številom doseženih točk, ki je glede na opisan postopek izbora naslednji po vrstnem redu na seznamu ocenjenih prijav. Prijavitelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju raziskovalnega projekta s prilagojenim terminskim načrtom, ki upošteva začetek obdobja izvajanja, kasnejši od 1. 6. 2017 (vendar se raziskovalni projekt ne more pričeti kasneje kot 1. 8. 2017). Raziskovalni projekt mora ne glede na morebitni kasnejši začetek izvajanja biti zaključen do 31. 5. 2020.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je do 10.000.000,00 EUR, od tega po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2017: 1.378.620,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 827.172,00 EUR, od tega:
– 661.737,60 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU in
– 165.434,40 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba,
– za zahodno kohezijsko regijo 551.448,00 EUR, od tega:
– 441.158,40 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU in
– 110.289,60 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba,
– za proračunsko leto 2018: 3.308.688,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 1.985.212,80 EUR, od tega:
– 1.588.170,24 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU in
– 397.042,56 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba,
– za zahodno kohezijsko regijo 1.323.475,20 EUR, od tega:
– 1.058.780,16 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU in
– 264.695,04 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba,
– za proračunsko leto 2019: 3.361.820,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 2.017.092,00 EUR, od tega:
– 1.613.673,60 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU in
– 403.418,40 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba,
– za zahodno kohezijsko regijo 1.344.728,00 EUR, od tega:
– 1.075.782,40 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU in
– 268.945,60 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba,
– za proračunsko leto 2020: 1.950.872,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 1.170.523,20 EUR, od tega:
– 936.418,56 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU in
– 234.104,64 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba,
– za zahodno kohezijsko regijo 780.348,80 EUR, od tega:
– 624.279,04 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU in
– 156.069,76 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba.
Sredstva po posameznih proračunskih letih se glede na vloge, izbrane na javnem razpisu, lahko spreminjajo, pri čemer se skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis ne spreminja. Sredstva za morebitno spremembo v višini sredstev za posamezno proračunsko leto bodo zagotovljena s strani Organa upravljanja s prerazporeditvijo na proračunske postavke za kohezijsko politiko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Masimalna višina sredstev, ki je na razpolago za posamezno operacijo, je 146.520,00 EUR. Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od dne 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Vloga je formalno popolna, če vsebuje naslednje v celoti in pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce in dokazila:
I. Prijavni obrazec
II. Predstavitev raziskovalnega projekta
III. Dodatna dokazila:
– Izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev za raziskovalno organizacijo,
– Izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev za gospodarski subjekt,
– Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije,
– Izjavo raziskovalca (obrazec iz razpisne dokumentacije),
– Dokazilo o izpolnjenih pogojih glede zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktor znanosti v obdobju od 1. 1. 2011 do roka za oddajo vlog na ta javni razpis; raziskovalci, ki so pridobili doktorat znanosti v tujini, predložijo tudi mnenje ENIC-NARIC centra Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki izkazuje primerljivost izobrazbe, pridobljene v tujini, z javno veljavnimi študijskimi programi v Republiki Sloveniji, in sicer najkasneje v roku enega meseca po roku za oddajo vlog na javni razpis, tj. do 6. 1. 2017,
– Dokazilo o statusu zaposlitve raziskovalca na dan objave razpisa, in sicer:
– raziskovalec, zaposlen v tujini (na področju RRI ali izven področja RRI), predloži kopijo pogodbe o zaposlitvi, veljavne na dan objave javnega razpisa, ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno trajanje zaposlitve in delovno mesto oziroma vrsta in opis dela;
– raziskovalec, zaposlen v Republiki Sloveniji, predloži potrdilo ZPIZ o obdobju zavarovanja (Izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji), ki izkazuje zaposlitev na dan objave javnega razpisa in kopijo pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno delovno mesto oziroma vrsta dela;
– raziskovalci, ki na dan objave javnega razpisa niso zaposleni, predložijo potrdilo Zavoda za zaposlovanje Republiki Sloveniji o prijavi v evidenci brezposelnih oseb oziroma temu ustrezno primerljivo potrdilo pristojnega organa druge države, v kateri ima raziskovalec začasno ali stalno prebivališče.
Za raziskovalca, ki se za potrebe projekta vrača s pridobljenimi referencami iz tujine (dodatni pogoji iz 3.2 točke javnega razpisa), je potrebno predložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo pristojne upravne enote, da je raziskovalec državljan Republike Slovenije,
– dokazilo o začasnem ali stalnem prebivališču v tujini na dan objave javnega razpisa,
– kopijo pogodbe o zaposlitvi ali drugo dokazilo, da je od 1. 1. 2011 naprej v tujini pridobil najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju RRI.
Sestavni del popolne vloge predstavlja še Obrazec za oznako vloge:
– Opremljenost vloge, v skladu z 22. točko javnega razpisa.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V primeru spremembe obrazcev iz razpisne dokumentacije lahko ministrstvo vlogo zavrže. Prijavni obrazec, predstavitev raziskovalnega projekta in ostale obrazce naj prijavitelji skrbno in v celoti izpolnijo.
Sestavni del razpisne dokumentacije predstavljajo še:
– Ocenjevalni list za ocenjevanje prijav na javni razpis,
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila MIZŠ).
8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
9. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
10. Upravičeni stroški in način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali v preteklem (in upravičenem) obdobju.
10.1. Upravičeni stroški
Sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardne lestvice stroška na enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili OU o upravičenih stroških in Navodili MIZŠ.
Standardna lestvica stroška na enoto na operaciji predstavlja stroške raziskovalca, zaposlenega s polnim delovnim časom, na mesečni ravni. Strošek je določen na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14) in temelji na veljavnih cenah ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016, izračunanih s strani ARRS.
Stroški operacije so upravičeni le pod pogoji, da:
– je raziskovalec na začetku kariere zaposlen v raziskovalni organizaciji s polnim delovnim časom pod pogoji določenimi v razpisu, pri čemer mora upravičenec priporočeno po pošti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe o zaposlitvi raziskovalca (za celotno obdobje izvajanja) le-to predložiti na ministrstvo,
– je raziskovalec uspešno in v zahtevanem roku zaključil doktorski študij,
– je podan pravilen izračun stroškov na podlagi metode izračuna določene v razpisu,
– temeljijo na verodostojnih listinah in so izkazani v skladu z določeno standardno lestvico stroška na enoto in Metodologijo izračuna standardne lestvice stroška na enoto na operaciji,
– so v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi,
– je bil raziskovalni projekt uspešno izveden (doseganje kvantitativne ocene A' točk SICRIS programske skupine, kot je opredeljeno v 2.1 točki javnega razpisa).
Upravičenost stroškov prejemniki sredstev dokazujejo s predložitvijo:
1. pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačilo s prilogami, ki vsebujejo poročilo o izvajanju operacije (finančno in vsebinsko), iz katerega je razviden obseg in vsebina dela raziskovalca v raziskovalni organizaciji in v gospodarskem subjektu ter napredek pri doseganju rezultatov in ciljev operacije;
2. ustreznih dokazil za upravičenost stroškov operacije:
– dokazilo prijavitelja o zaposlitvi raziskovalca za polni delovni čas najmanj za obdobje sofinanciranja raziskovalnega projekta (operacije), kar je izkazano s pogodbo o zaposlitvi, ki vsebuje vse zahtevane sestavine pogodbe (glej točko 3.3 javnega razpisa);
– po zaključenem raziskovalnem projektu potrdilo o obdobju zavarovanja (ZPIZ) raziskovalca na operaciji in dokazilo o doseganju kvantitativne ocene A' SICRIS programske skupine najkasneje 12 mesecev po zaključku operacije (določila 2.1 točke javnega razpisa).
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 3 in 4 Navodil MIZŠ in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Skladno z Metodologijo izračuna standardne lestvice stroška na enoto na operaciji je določena naslednja vrednost standardne lestvice stroška na enoto na mesečni ravni:
Enota
Standardna lestvica stroška mesečno na enoto v EUR
Mesec dela zaposlenega raziskovalca 
na raziskovalnem projektu
4.070,00 EUR mesečno
Izračun skupne višine sofinanciranja je odvisen od izvajanja operacije in predstavlja strošek dela raziskovalca glede na trajanje zaposlitve (izraženo v mesecih) v obdobju sofinanciranja. Standardni obseg stroška se določi na mesečni ravni in ni upravičen:
a) če je strošek dela raziskovalca za celoten mesec v breme drugega vira financiranja,
b) če pri poročanju ni izkazanega napredka pri doseganju rezultatov in ciljev operacije.
V primeru, ko prejemniki sredstev v roku ne predložijo ustreznih dokazil o upravičenosti stroškov, niso upravičeni do sredstev sofinanciranja na podlagi pogodbe o sofinanciranju operacije.
10.2. Način financiranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju operacije. Vzorec pogodbe o sofinanciranju je sestavni del razpisne dokumentacije. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju operacije podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
12. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njegovimi pogoji strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkriti oziroma dostopni javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
17. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno z 61. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije, skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU, dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. 12. 2016 do 12. ure. Vloga mora biti predložena v enem fizičnem izvodu (Obrazci I., II. in III. iz 7. točke javnega razpisa) in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku (Obrazci I. in II. iz 7. točke javnega razpisa), v zaprti ovojnici, opremljeni z »Obrazcem za oznako vloge« z vidno oznako »Ne odpiraj« – prijava na »Javni razpis Spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0«, ki je del razpisne dokumentacije, in fizično prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki (Obrazec I. in II.) se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
23. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje vlog ne bo javno zaradi pričakovanega večjega števila vlog. Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih ministrstva v roku petih delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Vloge bosta odprli in ocenili strokovna komisija in ocenjevalna komisija iz 4.3 točke javnega razpisa, ki ju imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso formalno popolne. Dopolnjuje se lahko le formalna popolnost vloge, kot je podrobneje opredeljeno v točki 7 javnega razpisa. V postopku dopolnjevanja vloge ni dovoljeno dopolnjevati in spreminjati tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Ocenjevalni postopek in končni izbor upravičenca bo temeljil na merilih in postopku izbora operacij, ki so opredeljeni v točki 4 javnega razpisa ter v Ocenjevalnem listu, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe o sofinanciranju in Navodila MIZŠ, ki jih bodo prijavitelji dolžni spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
24. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju operacije z izbranimi prijavitelji.
25. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
26. Dodatne informacije in obveščanje
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu ministrstva. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po elektronski pošti (raziskovalci.mizs@gov.si). Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Kontaktna oseba za javni razpis je Sabina Resnik.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost